Yrd.Doç.Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ
Birimi : ÇALISMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : takbas@pau.edu.tr
Telefon : 0258 296 26 64

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklimler ve Çalışanların Demografik Nitelikleri ile İlişkisi: Kayseri Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma”, International 9th Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings, Ed. Zeki PARLAK & İbrahim Güran YUMUŞAK, Jun 23-25, 2011, s.2894, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina , 2011
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). “Kararlara Katılım Ve Is Doyumu Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 97-111 , 2016
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). “Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 155-170. , 2016
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, DURAN, Cengiz, “Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Koşulsallık Yaklaşımına Göre İhracat Performansı Analizi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:13, Sayı:38, Kış, s.389, , 2009
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim Bilimleri Dergisi, , 2011
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , 2010
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Hemşirelerde İş Stresi Ve Tükenmişlik. Eurefe 2017 Uluslararası Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Eurefe 2017 Uluslararası Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Kararlara Katılım Ve Is Doyumu Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 7th International Congress On Entrepreneurship (Ice 2016), 1136-1147. (Tam Metin Bildiri/Sözlü , 2016
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 7th International Congress On Entrepreneurship (Ice 2016), 1121-1135. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Çaşıtlı Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. 1st International Conference On Scientific Cooperation For The Future İn The Social Sciences, 918-925. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Is Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Tekstil Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 551-561. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Personeli Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kimya Sektöründeki Özel Bir Şirket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Innovation And Global Issues İn Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Is Stresi Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Innovation And Global Issues İn Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Banka Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. Al-Farabi 1st International Congress On Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
 • Akbaş Türkmen Taşer, Bağcı Zübeyir (2017). Personeli Güçlendirmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Banka çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Al-Farabi 1st International Congress On Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
 • İbrahim DURAK,Türkmen Taşer AKBAŞ,"Kararlara Katılma ile Örgütsel Sinizm Arasında İlişki Var mıdır?Üniversite İdari Personeli Üzerine Yapılan Bir Araştırma", 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Selçuk Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014,KONYA , 2014
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklim ve Görgül Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler, 4-5-6 Mayıs, s.219. , 2009


  B- Kongreler
 • Ulaştırma Bakanlığı - Bizim Mesleki Eğitim Kursu, SRC Eğitim Sertifika Kursu. Kurs Eğitmenliği. , 2007


  D- Eğitim ve Araştırma
 • "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Yönelik Sosyal Çalışmacı Eğitim Materyali-2007" projesinde "saha çalışması" görevi.


  E- Ödüller ve Patentler
 • Visiting Researcher, Carleton University, Ottawa, Ontario, CANADA. Doktora tezi araştırmaları kapsamında, Mart, 2006 - Mart, 2007.