Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Mustafa BULUS
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : mbulus@pau.edu.tr
Telefon : 0258-2961113

Eğitim Bilgileri
 
 • 1993
  :  Lisans: Eğitim Bilimleri /Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • 1996
  :  Yüksek Lisans: Eğitim Bilimleri/Eğitimde Psikolojik Hizmetler. Dokuz Eylül Üniversitesi. (Ergen Öğrencilerde Denetim Odağı – Yalnızlık Düzeyi İlişkisi. Yrd. Doç. Dr. Melahat KÖKTÜRK SUVARLI)
 • 2000
  :  Doktora: Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Dokuz Eylül Üniversitesi. (Öğretmen Adaylarında Yükleme Karmaşıklığı, Düşünme Stilleri ve Bilişsel Tutarlılık Tercihinin Bazı Psikososyal Özellikler ve Akademik Başarı Çerçevesinde İncelenmesi. Prof. Dr. Hayrettin AKYILDIZ)
  Mesleki Deneyim
   
 • 1996-2000
  :  Arş. Gör. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • 2000-2001
  :  Arş. Gör. Dr. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 • 2001-(Devam ediyor)
  :  Yrd. Doç. Dr. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Balkıs, M.,Duru, E.,& Buluş, M. (2013). Analysis of the Relation between Academic Procrastination, Academic Rational/ Irrational Beliefs, Time Preferences to Study for Exams and Academic Achievement: A Structural Model. European Journal of Psychology of Education, 28(3), 825-839. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2011). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Eğitim ve Bilim, C. 36, S. 161.(YAYIN AŞAMASINDA) , 2011
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2011). Öğretmen Adaylarında Bireysel Farklılıklar Perspektifinden Amaç Yönelimleri, Denetim Odağı ve Akademik Başarı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11 (2), 529-546. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Güngör, H., Buluş, M. (2009). 5-6 Yaş Çocuklarında Algılanan Kaygıyı Yordamada Anne-Baba Mükemmeliyetçilik Düzeyinin Rolü. Uluslararası Katılımlı II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2011). Tükenmişliğin Öğretmen Adayları Arasındaki Yaygınlığı, Demografik Değişkenler ve Akademik Başarı ile İlişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 151-165. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. ve Cevher, F. N. (2007). Benlik Kavrami ve Benlik Saygisi: Önemi ve Geliştirilmesi, Akademik Dizayn Dergisi, 2, 52-64. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E., Buluş, M, & Duru, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. 9.PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. Ege Eğitim Dergisi, 7 (2), 57-73. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Cevher, F. N. ve Buluş, M. (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden 5-6 Yaş Çocuklarında Akademik Benlik Saygısı, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 28-39. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2006). Assessment of thinking styles in the theory of mental self-government, academic achievement and student teachers’ characteristics. Eğitim ve Bilim, 31 (139), 35-48. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E. ve Buluş, M. (2005). Şiddete Yönelik Tutumların Özyeterlik, Medya, Şiddete Yönelik İnanç, Arkadaş Grubu ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Ege Eğitim Dergisi. 6 (2), 79-96. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2005). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Profili Açısından İncelenmesi. 14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Ege Eğitim Dergisi, 6 (1), 1-24. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2004). Pamukkale Üniversitesi Öğretim Elemanlarında Akademik Ortam Doyum Düzeyi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 1-13. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2004). Öğretmen Adaylarında Düşünme Stilleri, Akademik Başarı ve Bazı Psikososyal Değişkenler, DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 9-17. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2003). Rasyonel-Yaşantisal Düşünme Stilleri Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerliği, Ege Eğitim Dergisi, 3 (1), 121-126. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2002). Tutarlılık Tercihi Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerliği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2 (17), 7-10. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Baysal, A. ve Buluş, M. (2001). PDR Öğrencilerinin Psikolojik Gereksinim Düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 19-27. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2001). Öğretmen Adaylarında Bilişsel Tutarlılık Tercihi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 26-33. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2001). Kişi Algı Ölçeğinin Ögretmen Adayları İçin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5, 29-35. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2001). Eğitimde Gözardı Edilen Bir Konu: Düşünme Stilleri, Yaşadıkça Eğitim, 72, 2-7. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2001). Öğretmen Adaylarında Yükleme Karmaşıklığı Düzeyinin Bazı Psikososyal Özellikler Çerçevesinde Incelenmesi, DEÜ Buca Egitim Fakültesi Dergisi, 13, 58-68. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2000). Kişisel Beceriler ve Kişilik Özellikleri Çerçevesinde Öğretmen Etkililiği, Yaşadıkça Eğitim, 68, 33-36. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2000). Ergen Öğrencilerde Denetim Odağı-Yalnızlık Düzeyi Ilişkisi, DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 165-176. , 2000
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (1997). Öğretmenlerde Stres: Belirtileri, Nedenleri ve Başaçıkma Teknikleri, Çeviri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 66-69. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (1997). Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 82-90. , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Güngör, H., Buluş, M. (2010). 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Algılanan Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kıbrıs , 2010
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Duru, S. ve Buluş, M. (2009). Öğretmen Adaylarında Akademik Erteleme Eğiliminin Yordanmasında Öz Düzenleme, Akademik Başarı ve Demografik Değişkenlerin Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2009). Akademik Erteleme Eğilimi-Akademik Başarı İlişkisinde Akademik Özdeşleşme ve Kişisel Sorumluluğun Rolü, 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İzmir. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M. Duru, E., Buluş, M. ve Duru, S. (2007). Akademik Erteleme Eğilimi, Öğrenme ve Çalışma Stratejileri İlişkisi. 9.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. DEU. İzmir. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Balkis, M., Duru, E. ve Buluş, M.(2006). Okulda Şiddet: Şiddete Yönelik Tutumların Özyeterlik İnancı ve Okula Bağlılık Duygusu ile İlişkisi. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M., Duru, E., Balkıs, M. ve Duru, S. (2006). Öğrenme Stratejileri ve Bireysel Özelliklerin Akademik Başarıyı Öngörmedeki Rolü. 15. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Muğla. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2005). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Düşünme Stilleri Profili Açısından İncelenmesi. 14. Eğitim Bilimleri Kongresi, Sözlü Bildiri. Denizli. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • Poyrazlı Ş., Duru, E., Buluş, M. (2009). Bizi Boşamayın: Boşanma Sürecini Yaşayan Çocukların Anne-Babalara Önerileri, Çeviri, Ankara: Anı Yayıncılık. , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Duru, E., Balkıs, M. ve Buluş, M. (2011). Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Risk Faktörleri, Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model, 11.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. Ege Üniversitesi. İzmir, Türkiye, Ekim 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M.,Duru, E. ve Buluş, M. (2011). Lise Öğrencilerinde Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Sosyal Destek, Psikolojik Uyum İlişkisi: Yapısal Bir Model, 11.Ulusal PDR Kongresi. Sözlü Bildiri. Ege Üniversitesi. İzmir, Türkiye, Ekim 2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Balkıs, M.,Duru, E., Buluş, M. ve Çöğmen, S.(8-11 Eylül 2011) Okulda Şiddete Maruz Kalma Sıklığı Depresyon İlişkisi: Olumsuz Benlik Algısı ve Benlik Saygısının Rolü. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur, Türkiye, Eylül 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Duru, E., Balkıs, M., Buluş, M. ve Türkdoğan, T.( 8-11 Eylül 2011) Şiddete Maruz Kalma Sıklığı, Risk Faktörleri, Depresyon ve Anksiyete Arasındaki İlişkilerin Analizi. 20. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur, Türkiye, Eylül 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • 1. Buluş, M. - Öğretmen Etkililiği konulu Panel, 24 Kasım 2001 Öğretmenler Günü. , 2001
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Buluş, M. (2009). Çocuk Yetiştirmek ve Duyarlı Anne-Baba Olmak konulu Konferans, Denizli Serinhisar İlçesi Ailelerine. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2009). Duyarlı Anne Baba Olma ve Çocuk Gelişimi konulu Konferans, Denizli Acıpayam İlçesi Öğrenci Velilerine. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2008). Başarı ve Sınav Kaygısı konulu Konferans, Denizli Buldan İlçesi OKS ve ÖSS’larına Hazırlanan Öğrencilere. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2008). Başarıya Giden Yolda Duyarlı Anne-Baba Olmak konulu Konferans, Denizli Buldan İlçesi Öğrenci Velilerine. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2004). Etkili Çalışma, Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları konulu Konferans, Denizli Atatürk İlköğretim Okulu Öğretmenlerine ve Öğrenci Velilerine. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2002). Yurt Sevgisi Bilinci Kazandırma Eğitici Eğitimi, Kara Kuvetleri Komutanlığı 11. Piyade Tugay Komutanlığı, Denizli. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Buluş, M. (2002). Etkili Çalışma, Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Yolları konulu Konferans, Denizli Anadolu Lisesi, Denizli. , 2002
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Akademik Dizayn Dergisi Eğitim Bilimleri Editörlüğü , 2008-2011
  Kayıt Detayları
 • KUYEB Hakemlik , 2009-2011
  Kayıt Detayları
 • PAU Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemlik , 2009-2011
  Kayıt Detayları
 • PAU Eğitim Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2001-2003) , 2003
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Proje Yöneticisi. Ebeveyn ve Öğretmen Mükemmeliyetçiliğinin 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Algılanan Kaygı Düzeyini Öngörmedeki Rolü. Hande Güngör, Yüksek Lisans Tezi. BAP Projesi.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Güngör, H. (2009). Ebeveyn ve Öğretmen Mükemmelliyetçiliğinin 5-6 Yaş Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Algılanan Kaygı Düzeyini Öngörmedeki Rolü. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Adak, A. (2006). Okulöncesi Öğretmenlerinde Düşünme Stilleri ile Fen-Doğa Kavramlarını Kazandırma Yöntemleri İlişkisi. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Keskin, E. (2006). Okulöncesi Öğretmenlerinin Öz Yeterlilik ve Problem Çözme Yeterlilik Düzeylerinin İlişkisi. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Cevher, F.N. (2005). 5-6 Yaş Çocuklarının Öğretmen Algısına Göre Akademik Benlik Saygısı Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğ. ABD Başkanlığı 2007-2010
  Kayıt Detayları
 • İlköğretim Bölümü Okulöncesi Eğ. ABD Başkanlığı 2002-2004
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı