Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Özgür Kasım AYDEMIR
Birimi : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yabancı Dil : İngilizce, Arapça
E-Posta : okaydemir@pau.edu.tr
Telefon : 02582963665

Eğitim Bilgileri
 
 • 1996-2000
  :  Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde başladığı lisans öğrenimini Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden dereceyle mezun olarak tamamladı.
 • 2000-2003
  :  Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Bilim Dalı'naki yüksek lisans öğrenimini "Halk Türkülerinin Dili Üzerine Yapısal Bir İnceleme" adlı teziyle teziyle tamamladı.
 • 2006-2010
  :  Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'naki doktora öğrenimini "Gencine-i Adalet'in Dilbilgisi Özellikleri ve İktidar Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi" adlı teziyle teziyle tamamladı.

  Danışmanlığını Yaptığı Tezler
   
 • İlknur GÜRCAN, Atabetü'l-Hakayık'ta Erdem Üzerine Dilbilimsel Çözümlemeler(Yüksek Lisans Tezi)

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Aydemir Ö.K. 2014 Lübnan Türkleri, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 8, Haziran-Temmuz-Ağustos 2014, Türkiye, s. 119-136. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Karpuz H. Ömer, Aydemir Ö.K. 2011. Katibi ve Gencine-i Adalet’i, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, Volume:6/1, Winter, Turkey, pp. 74-85. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • Aydemir Ö.K. 2013 Çocuklara Yönelik Televizyon Kanallarında Dil Kullanımı, Yeni Türkiye Dergisi Türkçe Özel Sayısı, Yıl: 9, Sayı: 55 Kasım-Aralık, Türkiye, s. 1292-1297. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Kutadgu Bilig’in Dilinde Bilgi Kavramı ve İşlevi, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Ȃmil Çelebioğlu Armağanı, ISSN: 1308-2140, Volume:8/1, Winter, Türkiye, s.803-810. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Türk Dili Haritasına Bir Katkı: Lübnan’daki Türkler ve Türkçe, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, ISSN: 1868-8934(online) – 1869-2338 (print), Volume: 5, No:1, Almanya, s.159-173. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Harnȃme’nin Sözdizimi Özellikleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 37, Bahar, Türkiye, s. 183-199. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Harnȃme’nin Sözdizimi Özellikleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 37, Bahar, Türkiye, s. 183-199. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Ortadoğu’daki Kayıp ve Metruk Türkler: Lübnan Türkleri, Yeni Türkiye Dergisi Türk Dünyası Özel Sayısı, Yıl: 9, Sayı: 54 Eylül-Ekim, Türkiye, s. 2319-2329. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Karpuz H. Ömer, Aydemir Ö.K. 2012. Gencine-i Adalet’te İktidar Aracı Niteliği ile Bilgi Üzerine Söylem Çözümlemesi,, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, Volume:7/4, Fall, Türkiye, s. 137-144. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Aydemir Ö.K. 2013. Türkçenin Lübnan’daki Varlığı ve Güncel Sorunları, 6. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011. Televizyon Reklamlarının Artzamanlı Toplumdilbilimsel Özellikleri, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla, s. 63-70. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2012. Kutadgu Bilig’de Biyoiktidar, 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011.Televizyon Reklamlarının Artzamanlı Toplumdilbilimsel Özellikleri, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K., 2011, İktidar Felsefesinin Temel Özellikleri Yönünden Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesi'nin Söylem Çözümlemesi, 1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir , 2011
  Kayıt Detayları
 • ÖZNE-İKTİDAR BAĞLAMINDA TELEVİZYON REKLAMLARI ÜZERİNE ARTZAMANLI ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ,ÖZGÜR KASIM AYDEMİR, NERMİN ER AYDEMİR, 24. ULUSAL DİLBİLİM KURULTAYI, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ANKARA/TÜRKİYE , 2010
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö. K., Türk Halk Türküleri İçerisinde Denizli Türkülerinin Dilbilimsel Özellikleri, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2006 (ISBN: 978-975-6992-20-3) , 2006
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Özgür Kasım, 5.) Hatai’nin Şiirlerinden Hareketle İktidar Çözümlemesi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007 (ISBN: 978-975-507-220-3) , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Karpuz H. Ömer, Aydemir Ö.K., 2012. Gencine-i Adalet’te İktidar Aracı Niteliği ile Bilgi Üzerine Söylem Çözümlemesi,, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Prof. Dr. Mehmet Aydın Armağanı, Volume:7/4, Fall, Turkey, pp. 137-144. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011. Bir Siyasetnamede Dil ile İktidar İlişkisi: Gencine-i Adalet’te Özne Üzerine İktidar Felsefesi Bakımından Söylem Çözümlemesi, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Volume: 3/2, Germany, pp. 147-161. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Aydemir Ö.K. 2007. Hataî’nin Şiirlerinden Hareketle İktidar Çözümlemesi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi, Ankara, s. 549-558.”, , Ergun P. 2011, Alevilik Bektaşilikteki Tavşan İnancının Mitolojik Kökleri Üzerine, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi,Ankara, S.60, s.288.
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2007. Hataî’nin Şiirlerinden Hareketle İktidar Çözümlemesi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi, Ankara, s. 549-558. , Ergun P. 2011, Alevilik Bektaşilikteki Tavşan İnancının Mitolojik Kökleri Üzerine, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, S.60, s.288.
  Kayıt Detayları
 • Ergun P. 2011, Alevilik Bektaşilikteki Tavşan İnancının Mitolojik Kökleri Üzerine, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi , Ankara, S.60, s.288. , Aydemir Ö.K. 2007. Hataî’nin Şiirlerinden Hareketle İktidar Çözümlemesi, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üniversitesi, Ankara, s. 549-558.
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Aydemir Ö.K. 2014. Kırım’daki Gelişmeleri Okuma Paradigması: Dilde, Fikirde, İşte Birlik, AYSİAD Dergisi, Yıl:3, S.:3, s.: 46-50. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011. Günümüz Kültür ve İktidar İlişkisini Dil Bilimi ile Felsefe Ekseninde Okumak, Türkiz Dergisi, Ankara, S.10, s. 57-65. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011. Söylem ve İktidar, Bizim Külliye Dergisi, Ankara, S.: 48, s.93-96. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Türkçe'de Tümce Üzerine Dil Felsefesi Bağlamlı Bir Nitel Değerlendirme, Karaman Dil- Kültür ve Sanat Dergisi, 2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Özgür Kasım, Türkiye'deki Akademik Üretimin Doksa ile Modern Episteme İkilemindeki İşlevselliği Üzerine İrdelemler, Akademik Dizayn Dergisi, Cilt:2, S.:1, Denizli , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Aydemir Ö.K. 2014. Lübnan Türkmenlerinin Tarihi Kökenleri ve Güncel Sorunları, Uluslararası Tarihte ve Günümüzde Orta Doğu’da Türkmenler Sempozyumu, Şeyh Edebali Üniversitesi, Bilecik, s. 163-187. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2014. Kutadgu Bilig’de Dile Gelen İktidar, Uluslararası Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Eskişehir, s. 31-40. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2012. Çocuklara Yönelik Televizyon Kanallarında Dil Kullanımı, Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2012, Kale Ağzındaki Ad Durum Ekleri Kullanımının Batı Grubu Çağdaş Türk Lehçeleri İçerisindeki Yeri, Kaledavaz Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi ve Kale Belediyesi, Denizli. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011.Televizyon Reklamlarının Artzamanlı Toplumdilbilimsel Özellikleri, IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla Üniversitesi, Muğla. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2011. Özdemir Asaf’ın Şiiri Örneğinde Gadamer’i Foucault’a Eklemlemek: Bir Yorumbilimsel Yapısöküm Uygulaması, 2. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Özgür Kasım AYDEMİR, Nermin ER AYDEMİR, Özne İktidar İlişkisi Bağlamında Televizyon Reklamları Üzerine Artzamanlı Eleştirel Söylem Çözümlemesi, 24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Aydemir Ö.K. 2015. Lübnan Türk Ağızları, Genişletilmiş 2. Baskı, ISBN: 978-605-86358-3-8, Denizli: Nokta Yayınevi. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Türküden Popüler Müziğe Değişen Beden Algısı Üzerine Dilbilimsel Çözümlemeler (“Prof. Dr. Önder Göçgün Armağanı” içerisinde), Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2013. Lübnan Türk Ağızları, İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları, ISBN: 978-605-4599-48-6 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Karpuz Hacı Ömer, Aydemir Özgür Kasım, 1.) Televizyon Reklamlarının Dili, ISBN 975-97440-1-5 , 2002
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • II. Ortak Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Sofya St. Kliment Ohridski Universitesi -Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2005 , Özgür Kasım Aydemir, 1.) Türk Halk Türkülerinin Dili Üzerine Toplum Dilbilimsel Bir Yaklaşım, II. Ortak Türk Dili ve Kültürü Araştırmaları Sempozyumu, Sofya St. Kliment Ohridski Universitesi -Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2005
  Kayıt Detayları
 • Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007 , 3.) Türk Halk Türklüleri ile Günümüz Pop Müziği Arasındaki Bedensel İmgelem Üzerine Postyapısal Değerlendirme, Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2007
  Kayıt Detayları
 • Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2007 , Özgür Kasım Aydemir, 4.) Kazak Türkçesi’nden Hareketle Tümce Başı İlgeçleri Üzerine Metin Dilbilimsel Bir Yaklaşım ve Terim Önerisi, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Aydemir Ö.K., Babacan T., Er Aydemir N., 2015. Türk Ninnilerinde Yaşayan Oyun Kültürünün Felsefî Özellikleri ve Sürdürülebilir Eğitim Uygulamaları, I. Uluslararası Türk Dünyası Çocuk Oyun ve Oyuncakları Kurultayı, Eskişehir. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K., Bakırtaş M.T., 2015. Çocuklara Yönelik Türkçe Dergilerde Kullanılan Dil Özellikleri, 8. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Çanakkale. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K., 2015. Dedem Korkut’un Türk Dünyasındaki Ortak Kültürel Kodların Devamlılığında Felsefe ve Dilbilim Temelli Stratejik Değeri ve İşletim Önerisi, 3. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Çeşme-İzmir. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. Gürcan İ., 2015. Türküler Üzerine Karşılaştırmalı Toplumdilbilim İncelemesi: Honaz, Ahıska ve Selanik Türkülerinde İnsan, Honaz Sempozyumu, Denizli. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2014. Talip Özkan’ın Derlediği Türkülerin Kültür ve Anlam Dünyası, Talip Özkan Anısına Teke Yöresi Türk Halk Müziği Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi ve Acıpayam Belediyesi, Denizli. , 2014
  Kayıt Detayları
 • Aydemir Ö.K. 2012. Atsız’ın yolların Sonu Adlı Eserinde Dile Yansıyan Evren Tasavvuru, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi, Türk Ocakları Genel Merkezi, Denizli. , 2012
  Kayıt Detayları
 • 1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (ISBN 975-6992-06-9), Denizli, 2001 , Karpuz Hacı Ömer-Aydemir Özgür Kasım, 1.) Televizyon Reklamlarında Kullanılan Türkçe’nin Söz ve Anlatım Özellikleri, 1. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu (ISBN 975-6992-06-9), Denizli, 2001
  Kayıt Detayları
 • Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Kültür ve Ekonomi Bilgi Şöleni, Sivas Valiliği-Cumhuriyet Üniversitesi (ISBN: 975-93539-2-X), Sivas, 2003 , Aydemir Özgür Kasım, 2.) Sivas Türkülerine Yapısal ve Anlambilimsel Bir Yaklaşım (Prof. Dr. H. Ömer KARPUZ ile birlikte), Cumhuriyetin 80. Yılında Sivas Kültür ve Ekonomi Bilgi Şöleni, Sivas Valiliği-Cumhuriyet Üniversitesi (ISBN: 975-93539-2-X), Sivas, 2003
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi – Acıpayam Kaymakamlığı, 1. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003 , Aydemir Özgür Kasım, 3.) Acıpayam Türküleri Üzerine Yapı-Anlambilimsel Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi – Acıpayam Kaymakamlığı, 1. Acıpayam Sempozyumu, Denizli, 2003
  Kayıt Detayları
 • 4.) Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine Bir Deneme, XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2006 , Özgür Kasım Aydemir, 4.) Türkçede Sloganlaştırılan Dil Birliklerinin Toplum Dilbilimsel İşlev Çözümlemesi Üzerine Bir Deneme, XX. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 2006
  Kayıt Detayları
 • Buldan Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi - Buldan Kaymakamlığı – Buldan Belediyesi, Denizli, 2006 , Özgür Kasım Aydemir, 5.) Buldan Türkülerinin Toplum Dilbilimsel ve Biliş Dilbilimsel Açılımı, Buldan Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi - Buldan Kaymakamlığı – Buldan Belediyesi, Denizli, 2006 (ISBN: 978-975-6992-21-0)
  Kayıt Detayları
   
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • Aydemir Ö.K. 2015. Rodos’ta Yaşayan Türk Dilinin ve Kültürünün Genel Özellikleri, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Saraybosna/Bosna Hersek. , 2015
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Journal of Turks Adlı Ululslararası İndeksli Dergi'de Bilimsel Hakemlik , 2011-2015
  Kayıt Detayları
 • Turkish Studies Uluslararası İndeksli Dergi, Prof. Dr. Hacı Ömer KARPUZ Armağanı Misafir Editörü , 2015
  Kayıt Detayları
 • Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, Almanya (Hakemlik) , 2013-2014
  Kayıt Detayları
 • IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, ISSN: 2146-5886 , 2012
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • İktidar Felsefesi Bağlamında Kutadgu Bilig Üzerine Söylem Çözümlemesi, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR, 2011-…
  Kayıt Detayları
 • Katibi'nin Gencine-i Adalet'i Üzerine Dil İncelemesi, PAÜ, BAP. 2008-2010.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • İbrahim KEKEVİ, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Erenlerin Bağından Adlı Eserinin Metindilbilimsel Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013-2015)
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Lisans Dersi
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili I Dersi (Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü)
  Kayıt Detayları
 • Genel Dilbilim
  Kayıt Detayları
 • Yazılı ve Sözlü Anlatım
  Kayıt Detayları
 • Türk Dilinin Sorunları
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili II
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili II
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili II Sözlü Anlatım
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2008 girişli birinci öğretim öğrencilerinin danışmanlığı.
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2008 girişli birinci öğretim öğrencilerinin danışmanlığı
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu , Sekreterya Üyeliği, 19-22.Aralık.2012, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni,Sekreterya Üyeliği, 6-7 Aralık 2012, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Ulusal Kaledavaz Sempozyumu Sekreteryası, Pamukkale Üniversitesi ve Kale Belediyesi, Denizli, 2-3.Nisan.2012
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • 2015 Türk Kültürüne Hizmet Ödülü, AYSİAD (Avrasya Yönetici Sanayici ve İşadamları Derneği)
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi, Acıpayam Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
 • Fen-Edebiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçent Temsilcisi)
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı