Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Hakan SARITAŞ
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hsaritas@pau.edu.tr
Telefon : (258) 296 26 88A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Sarıtaş, H., Uyar, U. "Ödemeler Bilançosunda Ekonomik Krizlerin Yol Açtığı Yapısal Kırılmalar: Türkiye Örneği (1998-2010)", e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA-Social Sciences), Volume: 7, Number: 2, 76-88. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aygören, H., ve Sarıtaş, H. "Is A Correction Necessary For Beta Estimation" Akdeniz Üniversitesi İİBF dergisi, Cilt:7, Sayı:14, 110-121,Kasım 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Bardakçı, A., Sarıtaş, H. ve Aygören, H., “Perakendeci Markaların Önlenemez Yükselişi ve Tekstil Sektörü için Alternatif Çıkış Önerileri” İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 22, Sayı 251, 133-144, Şubat, (2007). , 2007
  Kayıt Detayları
 • Saritas, H. and Aygoren, H., “International Indexing as a Means of Portfolio Diversification” Applied Financial Economics, Volume 15, Number 18, 1299-1304 (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • SARITAS H., KAYA Y.,"Finansal Yatırımlarda Risk Ayrıştırması: Bir İMKB Uygulaması" Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, Cilt:49 Sayı:566, 41-50 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Aygören, H., Uyar, S. ve Sarıtaş, H., "Yatırımcılar Futbol Maçlarının Sonuçlarından Etkilenir mi? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda Bir Uygulama", Hacettepe Ü. İİBF Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Temmuz. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H., “Yatırım Fonu Karakteristiklerinin Getiri Üzerindeki Etkisi”, MUFAD Muhasebe ve Finansman Dergisi, Sayı 27, 169-175 (2005) , 2005
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H., “Indexing and Index Funds”, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt: 19. Sayı: 1, 31-44 (2004) , 2004
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H., “Mortgage Backed Securities (MBSs): Evolutionary Response of the MBS Market to Risks Associated with These Securities” İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. Sayı. 30, No: 1, 29-50 (2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H., “The Impact of Financial Leverage on Return and Risk”. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi. Cilt: 15. Sayı: 1, 23-34 (2000) , 2000
  Kayıt Detayları
 • Bardakcı, A., Sarıtaş, H. ve Gözlükaya, İ “Özel Marka Tercihinin Satın Alma Riskleri Açısından Değerlendirilmesi” Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi, Temmuz-Aralık, s.21, s.33-42 (2003), , 2003
  Kayıt Detayları
 • Bardakcı, A., Sarıtaş, H. “Rekabet Gücü Kazanmada Ortak Markaların Rolü Ve Önemi”, Pazarlama Dünyası, Temmuz-Ağustos, s.38-44 (2005). , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Bardakcı, A., Sarıtaş, H., “Marka Şehirlere Giden Yolda Bir Stratejik Alternatif Ortak Marka” TMMOB Gaziantep Şubesi Marka Yönetimi Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, yayın no:E/2005/367, 14-15 Nisan 2005 Gaziantep, s.91-98. (2005) , 2005
  Kayıt Detayları
 • Savaş, H., Sarıtaş, H., ve Bardakcı, A.(2006) ”Kalite Ve Ortak Markaya Dayalı Rekabet”, 23-24 Kasım 2006, Pamukkale Üniversitesi, Buldan Sempozyumu Bildirileri Kitabı, s:765-772 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H. ve Aygören, H., “Bilgi Teknolojilerine Yatırım Yapan İşletmeler İçin Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Uygun Finansman Aracı mıdır?. I. Bilgi Teknolojileri Kongresi,123-128, 06-08 Mayıs, Denizli (2002). , 2002
  Kayıt Detayları
 • Aygoren, H. and Saritas, H., “Impact of Inflation on Turkish Stock Prices: An Empirical Investigation” 11th Annual Conference of The Multinational Finance Society, July 3-8, Istanbul (2004), , 2004
  Kayıt Detayları
 • Aygoren, H. and Saritas, H. and “Correlation Among International Equity Markets and International Diversification” 11th Annual Conference of The Multinational Finance Society, July 3-8, Istanbul (2004), , 2004
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H., Türkiye?nin Avrupa Birliği ile Entegrasyonunun Uluslararası Portföy Yatırımları Üzerine Etkisi, 10. Ulusal Finans Sempozyumu, 33-34, İzmir (2006) , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Meder Çakır, H., H. Sarıtaş, ve H., Aygören, "Muhasebeci ve Mükellef Perspektifinden Muhasebe Mesleği, Denizli’de Bir Alan Araştırması", Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, Yayın No: 1435, ISBN 975-295-316-6, İstanbul. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Aygören, H. ve Sarıtaş, H., “Denizli İmalat Sanayiinde Sermaye Yapısı ve Finansman Durumu” Denizli Sanayi Odası Yayını.ISBN : 975-512-737-2 (2003). , 2003
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, H.,Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Uzman Girişim (Risk) Sermayesi Modeli, Denizli Sanayi Odası Yayını.ISBN : 975-512-952-9 (2005) , 2005
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Eşmen, S., Tekstil Sektöründe Maliyet Verilerinin Yönetim Kararlarında Kullanılması ve Bir Uygulama, Pamukkale Üniversitesi, 2007
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Finansal Yönetim
  Kayıt Detayları
 • İşletme Finansmanı
  Kayıt Detayları
 • Muhasebe I
  Kayıt Detayları
 • Muhasebe II
  Kayıt Detayları
 • Yönetim Muhasebesi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Yönetim Muhasebesi
  Kayıt Detayları
 • Maliyet Muhasebesi II
  Kayıt Detayları
 • Maliyet Muhasebesi I
  Kayıt Detayları
 • Yönetim Muhasebesi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Maliyet Muhasebesi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Muhasebe Denetimi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Mali Tablolar Analizi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Yatırım Analizi (YL)
  Kayıt Detayları
 • Finansal Yönetim (YL)
  Kayıt Detayları
 • Uluslararası Finansman
  Kayıt Detayları
 • Finansal Yönetim
  Kayıt Detayları
 • İşletme Finansmanı
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Muhasebe&Finansman ABD Başkanlığı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Sarıtaş, H. (2003) “Risk Sermayesi Yatırım Modeli”, Denizli Platformu Yıllık Toplantısı, Finike, 14-15 Haziran, 2003
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş H., ve Bardakcı A., “Marka, Ama Nasıl Bir Marka?”, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Tanıtım Ve Faaliyet Dergisi, yıl:1, sayı:3, Temmuz-Eylül, s.30-31 (2004).
  Kayıt Detayları
 • Bardakcı, A., Sarıtaş, H, “Şehirleri Marka Yapmanın Yolu: Ortak Marka”, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, cilt 4, s.11, Mart s.60-69.(2005)
  Kayıt Detayları
 • Bardakcı, A., Sarıtaş, H,”Küresel Perakendecilik ve Denizli İçin Öneriler”, Ekol Denizli Sanayi Odası Dergisi, sayı; 22, s.77-82. (2007)
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • İİBF Dekan Yardımcılığı
  Kayıt Detayları
 • Honaz MYO Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Çivril MYO Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Senato Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Bekilli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı