Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Mehmet Yasar ERTAS
Birimi : TARİH
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : myertas@pau.edu.tr
Telefon : 2963638

Eğitim Bilgileri
 
 • 1988-1992
  :  Lisans, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü
 • 1992-1994
  :  Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yeniçağ Tarihi
 • 1994-2000
  :  Doktora, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yençağ Tarihi


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Ertaş, M. Yaşar, “İstanbul-Şam Hac Güzergâhındaki Menzil Külliyelerinin Bakım ve Onarımı (1729-1732)” Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 15, 1-24 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Ertaş, M. Yaşar, “Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar arası Bilgi Şöleni Hakkında”, Bilge, 28, 189-191. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Osmanlı Savaş Organizasyonunda Zorlu Bir Süreç: Ordunun Toparlanması”, Türklük İncelemeleri Dergisi, sayı 19, Prof. Dr. Mücteba İlgürel’e Armağan, İstanbul 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Osmanlı Seferlerinde Olağandışı Bir Kışlak: Kastamonu”, OTAM, 18, 137-149 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Ahmed Eflâki’ye Göre Denizli’de İlk Mevleviler”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, VIII/1, 83-97 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Ertaş, M. Yaşar ERTAŞ, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Karaağaç-ı Gölhisar (Acıpayam) Kazasında Yerleşme ve Nüfus”, I. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, (1-3 Aralık 2003 Acıpayam Denizli), 50-68, Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, "Tanzimat Döneminde Beşiri Kaza Müdürlüğü", Uluslararası Batman Sempozyumu, (yayında) Batman , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar ERTAŞ, “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Karaağaç-ı Gölhisar (Acıpayam) Kazasında Yerleşme ve Nüfus”, I. Acıpayam Sempozyumu Bildirileri, (1-3 Aralık 2003 Acıpayam Denizli), 50-68, Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar ERTAŞ, “Babadağ’da Toplu Ölümler (1887) ve Olayın İdari Boyutu”, V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, 24-26 Mayıs 2007, Denizli , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, "Osmanlı Savaş Finansmanı ve 1715 yılında Düzenlenen Mora Seferi’nin Maliyeti", I. İktisat Tarihi Kongresi, 07-08 Eylül, İstanbul , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “XVIII. Yüzyılda Bir Osmanlı Eşkıyası: Sarıbeyoğlu Mustafa ’’ Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, I, 399-411, Isparta , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “İbrahim Hamdi’ye Göre Silistre’den Vidin’e Tuna Kıyısındaki Osmanlı Şehirleri”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu, 243-252, Eskişehir. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Osmanlı Devleti’nde Trabzon-Erzurum Güzergâhına Alternatif Yol Oluşturma Teşebbüsü (1744-1746)”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, cilt. I, 161-172, Trabzon. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “1759 Şam Depremi’nde Büyük Hasar Gören Emeviye, Selimiye ve Süleymaniye Camilerinin Onarımı“ Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, cilt. I, 241-250, Ankara. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M.Y., “XVIII. Yüzyıl Başlarında Rumeli’deki Menzillerin Askeri Fonksiyonları”, CBÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 1, 91-98, Manisa. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Avarız Defterlerine Göre Çal Kazası (1623-1709), 225-239, Denizli. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Ertaş, M.Y., "Mora'da Osmanlı Venedik Mücadelesi (1684-1715)", Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası, 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M.Y., "Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Şeyhlü (Işıklı) Kazası", Eumeneia, Şeyhlü, Işıklı, 2011 (Ed. Bilal Söğüt)Ege Yayınları. , 2011
  Kayıt Detayları
 • "Homa'daki Türk Dönemi Mezar Taşları" , 2009
  Kayıt Detayları
 • "Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Homa Kazası" , 2009
  Kayıt Detayları
 • XVII. ve XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Taşrasında Yasadışılık:Yerel İdarecilerle Eşkıya İlişkileri" (yayında) , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Osmanlı Ordularının Geçiş Güzergahı Olarak Gelibolu”, Çanakkale Tarihi, II,887-897, İstanbul , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Osmanlı Devleti’nde Sefer Organizasyonu”, Osmanlı, 6, 590-597. , 1999
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Tanzimat Döneminde Mardin ve Çevresinde Devlet Aşiret İlişkileri”, Makalelerle Mardin, Tarih-Coğrafya, I, 497-528. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, XV-XVI. Yüzyıllarda Karaağaç-ı Gölhisar (Acıpayam) Kazası, Yeditepe Yayınevi, İstanbul. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M.Yaşar, Sultanın Ordusu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • "The Organizasyon of Ottoman Military Campaign", Letters and Sciences Faculty Universitatea-Gaze din Ploieşti, Ploieşti, Romania , 2008
  Kayıt Detayları
 • “The place and importance of Romania in the Ottoman Campaign Logistic”Letters and Sciences Faculty Universitatea-Gaze din Ploieşti, Ploieşti, Romania , 2008
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • "15. ve 16. Yüzyıllarda Hambat Yöresindeki Yerleşme ve Nüfus", Hambat (Han-Abat) Sempozyumu, 6-9 Ekim 2004 , 2004
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • Ertaş, M.Y (Ed). Osmanlı Dönemi Akdeniz Dünyası, 2011 Yeditepe Yayınları , 2011
  Kayıt Detayları
 • Eskiçağdan Cumhuriyete Homa (Gümüşsu) Tarihi, Gümüşsu 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,2 cilt, Fakülte Kitabevi, Isparta. , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • -Tapu-Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Karaağaç-ı Gölhisar (Acıpayam) Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı, Pamukkale Üniversitesi BAP., 2004FEF004, Proje Yöneticisi, 2004-2006
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Osmanlı Diplomatikası II
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Diplomatikası I
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Sosyal ve İktisat Tarihi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Bilim Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Diplomatikası I
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi II
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Tarihi I
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Askeri Teşkilatı
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Bilim Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşu
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi II
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Tarihçiliği ve Tarihçileri
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Bilim Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devletinin uruluşu
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Askeri Teşkilatı
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Tarihi II
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi I
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşu
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Diplomatikası II
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Diplomatikası I
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Tarihi II
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi-I
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşu
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Diplomatikası II
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Diplomatikası I
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi II
  Kayıt Detayları
 • Yeniçağ Osmanlı Devleti Tarihi I
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi-II
  Kayıt Detayları
 • Doğu Avrupa Türk Devletleri Tarihi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi V. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günler, 24-26 Mayıs 2007, Denizli, Düzenleme Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Denizli 6-8 Eylül 2006, Kongre Sekreterliği
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
 • Anabilim Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • . Ertaş, M. Yaşar, “Denizli Alay Sancağı”, Geçmişten Günümüze Denizli, 158-11 Denizli, 2007
  Kayıt Detayları
 • . Ertaş, M. Yaşar, “Kazadan Livâya Geçişte Denizli”, Geçmişten Günümüze Denizli, 11, 77-80, Denizli, 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Ahi Sinan Mevlevi miydi?”, Geçmişten Günümüze Denizli, 9, 34-35, Denizli, 2006
  Kayıt Detayları
 • Ertaş, M. Yaşar, “Mevlevilerin Batı Anadolu’ya Açılan Kapısı: Denizli”, Geçmişten Günümüze Denizli, 2, 83-97, Denizli 2004
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı