Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Arş.Gör.Dr. Atilla YÜCEL
Birimi : İŞLETME
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : ayucel@pau.edu.tr
Telefon : 258-2962757



A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • DURAK İbrahim, Atilla YÜCEL, “Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, C.15,S.2(EBSCOHOST) , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-6 Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar
 • Sabahat Bayrak - Atilla YÜCEL, " Kadin Cinsiyeti, Yöneticilik Ve Güç Bir Paradoks Mu? ", Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 125/142 , 2000 , Deniz Şengel, İSTANBUL BİLGİ UNIVERSITY GUIDE TO WRITING ACADEMIC PAPERS AND DISSERTATIONS,2002. library.iyte.edu.tr/tezler/genel/denizsengel.pdf
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Coşkun, E., D. Kök, A.Yücel, "Pazarlama Faaliyetlerinin Firma Değerine Kısa ve Uzun Dönem Etkilerinin İncelenmesi:İMKB Örneği, Finans Politik ve EKonomik Yorumlar Dergisi, yıl 47, sayı 540,Şubat 2010 , 2009
  Kayıt Detayları
 • İbrahim Durak, Atilla YÜCEL, “Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Etik”, Piyasa Dergisi, Cilt:2, Sayı:5, Ankara,Kış- , 2003
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Sabahat Bayrak - Atilla YÜCEL, " Kadin Cinsiyeti, Yöneticilik Ve Güç Bir Paradoks Mu? ", Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 125/142 , 2000 , M.Ali Parlayan,"Yöneticilerin Eğitim Gereksinimleri ile Demografik Özelliklerinin İlişkilendirilmesi",Süleyman Demirel Ünv.İ.İ.B.F Dergisi,Y.2003,C.8,S.3,s.27-48
  Kayıt Detayları
 • Sabahat Bayrak - Atilla YÜCEL, " Kadin Cinsiyeti, Yöneticilik Ve Güç Bir Paradoks Mu? ", Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 125/142 , 2000 , Mahmut Özdevecioğlu,Bulut,Tekçe v.d.,"Kadın ve Erkek Yöneticilerin Yönetimi altındaki Personelin Motivasyon,Stres ve İş Tatmini Farklılıklarını Belirlemeye Yönelik Bir araştırma,Yönetim Ve Ekonomi,Celal Bayar Ünv. İ.İ.B.F,C:10,S:2 yıl:2003,
  Kayıt Detayları
 • İbrahim Durak, Atilla YÜCEL, “Küreselleşme Sürecinde İşletmelerde Etik”, Piyasa Dergisi, Cilt:2, Sayı:5, Ankara,Kış- 2003 , Süleyman İLHAN İş Ahlâkı: Kuramsal Bir Yaklaşım.AFYON Kocatepe ünv.sos.bil.dergisi,CiltVII/Sayı:2/Aralık/2005 Kayıt Detayları
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Sabahat Bayrak - Atilla YÜCEL, " Kadin Cinsiyeti, Yöneticilik Ve Güç Bir Paradoks Mu? ", Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir, 125/142 , 2000
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Atilla YÜCEL, Lojistik Yönetimi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı Yayınları,Gaziemir/İzmir , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • İhracat Pazarlaması Stratejilerinin Firma Performansı Üzerine Etkileri. www.politics.ankara.edu.tr/ct/atilla.pps?ref=DDiyet.Com , 2003
  Kayıt Detayları
   



  B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • "Lojistik Etkinlik ve Pazar Stratejileri", K.K.Komutanlığı,Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı, 2'inci Dönem Tedarik ve Proje Yönetimi Kursu,Gaziemir/İzmir,25 Nisan- , 2008
  Kayıt Detayları
 • Maliyet Analizi,Finansal Yönetim Dersi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı,Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı ,Gaziemir/İzmir,2006- , 2007
  Kayıt Detayları
 • "Stratejik Maliyet Yönetimi Yaklaşımıyla Lojistik Maliyetlerin Analizi", K.K.Komutanlığı,Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı, 1'inci Dönem Tedarik ve Proje Yönetimi Kursu,Gaziemir/İzmir,18 Ekim- , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • PAÜSEM-İŞKUR,sigortacılık kursu,9 kasım 2010-8 subat 2011. , 2011
  Kayıt Detayları
 • ANKA SRC- ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-SRC KURSLARI,Kurs eğitmeni,Denizli , 2010
  Kayıt Detayları
 • PAÜSEM-İŞKUR,SİGORTACILIK KURSU Mayıs 2010-temmuz 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Maliyet Analizi Dersi,Kara Kuvvetleri Komutanlığı,Lojistik Yönetim Okul Komutanlığı, 2'inci Dönem Tedarik ve Proje Yönetimi Kursu,Gaziemir/İzmir , 2008
  Kayıt Detayları
   



  D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.4 Ders görevleri
 • İŞKUR-PAÜSEM ortaklığında yürütülen "Özel Sigortacılık" meslek kursunda eğiticilik
  Kayıt Detayları
   



  E- Ödüller ve Patentler
     
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Doktora Bursu: “Sasakawa Genç Liderler Bursu”, Japan Sasakawa Foundation (2000-2002).Ankara Ünv. Siyasal Bilgiler Fakültesi.
  Kayıt Detayları
   



  G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Atilla Yücel,”Akademik Bakış: Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde İnsan ve İşgücü Kalitesi-2”,Yeni Gazete, Denizli, 11 Aralık 1997.
  Kayıt Detayları
 • Atilla Yücel,”Akademik Bakış: Toplam Kalite Yönetimi Çerçevesinde İnsan ve İşgücü Kalitesi-1”,Yeni Gazete, Denizli,10 Aralık 1997.
  Kayıt Detayları
 • Atilla Yücel,”Akademik Bakış: Reklamlar ve Tüketim Toplumu”,Yeni Gazete, Denizli,29 Ekim 1997.
  Kayıt Detayları
 • Atilla Yücel, M.Ali Çoban,Ferhat Başkan Özgen (Editör:Orhan Çakmak),Müfettişlik Uzmanlik,Hakimlik Kaymakamlik, Denetmenlik,Kpss Hazırlık Konu Anlatımlı Rehber Kitap,Yargı Yayınları,Ankara,2003
  Kayıt Detayları
 • Orhan Çakmak, Atilla YÜCEL, Türk Düşünce Ufukları:YUSUF AKÇURA, Alternatif Yayınları, Istanbul, Eylül 2002.
  Kayıt Detayları
   




        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı