Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Abdulvahap OZCAN
Birimi : İKTİSAT
Yabancı Dil : İngilizce, Almanca
E-Posta : aozcan@pau.edu.tr
Telefon : 258-296 27 32A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Özcan, A.,& Çiftçi, C. (2015). Türkiye’de Mevduat Bankacılığında Yoğunlasma ve Kârlılık Ilişkisi (2006-2013 Dönemi. Niğde Üniversitesi IIBF Dergisi, 8(3), 1-12. , 2015
  Kayıt Detayları
 • ÇİFTÇİ,C. & ÖZCAN, A.(2014) The socio-economic positions of teachers and the effects of teacher characteristics on student achievement, Journal of Economics, Finance and Accounting, Volume I, Issue 4, 372-384. , 2014
  Kayıt Detayları
 • "Türkiye’de Mevduat Bankalarının Teknik ve Maliyet Etkinliği (2003-2007)" Finans, Politik, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl: 47, Sayı:544. , 2010
  Kayıt Detayları
 • "Türkiye İmalat Sanayinde Toplam Faktör Verimliliği ve Beşeri Sermaye İlişkisi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt:20, Sayı:2,ss.223-242. (EBSCO-CEEAS Veri Tabanına Kayıtlı):1304-8880. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Ağ Ekonomisine Dönüşümde Rekabet Politikasında Yaşanan Değişimler",TİSK AKADEMİ, C:2, S:4, Eylül 2007.(EBSCOHOST Veri Tabanında ve ULAKBİM'de Taranmaktadır. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, N. ve Özcan, A.,"Yeniliği Etkileyen Unsurlar ve Toplumsal Refah İlişkisi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(1), ISSN:1307-9832, 2008. (EBCOHOST Veri Tabanında Taranmaktadır.) , 2008
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • "Türkiyede Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı",Ekonomi, Toplum Ve Siyaset Çalışmaları Dergisi-SİYASA, Yıl:3, Sayı:3-4 (Ortak Sayı), Bahar-Güz 2006 , IŞIK, Özel İzak ATİYAS, (2011), Regulatory Diffusion in Turkey: A Cross-sectoral Assessment",The Political Economy of Regulation in Turkey(Edit: Tamer Çetin, Fuat Oğuz), Springer Publ.,2011, ISBN:1-44197749-6, pp. 51-73
  Kayıt Detayları
 • Özcan, Abdulvahap, Türkiye ve AB'nde Tekstil Sektörünün Ekonomideki Yeri: Denizli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, SBE, Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 1998. , ÖZKANLI Özlem, İbrahim DURAK, "Network Organizations in the Turkish Textile Sector", Problems and Perspectives in Management Journal , Issue:2, s.32, 2007.
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, Nihat ve Abdulvahap Özcan, (1997) 'Denizli Sanayi'nin Yapısal Özellikleri ve Sorunları', 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu, Denizli, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, 1997, ss. 302-313. , BEYHAN Burak ve ARMATLI KÖROĞLU Bilge, "The Changing Role of SMEs And Declining Cooperative Form: The Tale of Denizli", http://www.econ.utah.edu/~ehrbar/erc2002/pdf/P049.pdf s.3
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Şanlısoy, S.ve Özcan, A. (2006)"Türkiyede Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı",Ekonomi, Toplum Ve Siyaset Çalışmaları Dergisi-SİYASA, Yıl:3, Sayı:3-4 (Ortak Sayı), Bahar-Güz 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • ÖZCAN A. & ÇIFTÇI C. (2015). Türkiye’de Mevduat Bankacılıgında Yogunlasma ve Kârlılık Iliskisi (2006-2013 Dönemi). Nigde Üniversitesi IIBF Dergisi, 8(3), 1-12. , 1. Çalmasur, G., & Dastan, H. (2016). Türk Bankacilik Endüstrisinde Piyasa Yapisi ve Karlilik Iliskisi/Market Structure and Profitability Relationship in the Turkish Banking Industry. Ege Akademik Bakis, 16(2), 363.
  Kayıt Detayları
 • ÖZCAN A. & ÇIFTÇI C. (2015). Türkiye’de Mevduat Bankacılıgında Yogunlasma ve Kârlılık Iliskisi (2006-2013 Dönemi). Nigde Üniversitesi IIBF Dergisi, 8(3), 1-12. , 1. Celik, T., & Kaplan, M. (2016). Testing the Structure-Conduct-Performance Paradigm for the Turkish Banking Sector: 2008-2013. International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4).
  Kayıt Detayları
 • ÖZCAN A. & ÇIFTÇI C. (2015). Türkiye’de Mevduat Bankacılıgında Yogunlasma ve Kârlılık Iliskisi (2006-2013 Dönemi). Nigde Üniversitesi IIBF Dergisi, 8(3), 1-12. , 1. Akel, V., Torun, T., & Aksoy, B. (2017). Türkiye’de Hayat Dışı Sigortacılık Sektöründe Kârlılık, Sermaye Yapısı ve Yoğunlaşma İlişkisine Yönelik Ampirik Bir Uygulama. International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486), 5(5), 1-15.
  Kayıt Detayları
 • Şanlısoy, Selim ve Özcan, Abdulvahap, Türkiyede Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı',Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslar arası Ekonomi Konferansı, Ankara, 11-13 Eylül 2006. , Hüsnü ERKAN, Yaşar UYSAL, Canan ERKAN, Mevlüt ÇETİNKAYA, Selim ŞANLISOY, Nuri Erkin BAŞER, Kerim Eser AFŞAR, Üzeyir AYDIN, Türkiye İçin Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Sanayileşme Stratejisi, DEÜ. İİBF, USB VAKFI, EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ, Mart 2007, s.125. www.ubsvakfi.org/husnuErkan/sanayilesmestratejisi.pdf
  Kayıt Detayları
 • Şanlısoy, Selim ve Özcan, Abdulvahap, Türkiyede Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı',Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslar arası Ekonomi Konferansı, Ankara, 11-13 Eylül 2006. , Hüsnü ERKAN, Yaşar UYSAL, Canan ERKAN, Mevlüt ÇETİNKAYA, Selim ŞANLISOY, Nuri Erkin BAŞER, Kerim Eser AFŞAR, Üzeyir AYDIN, Türkiye İçin Bilgi Bazlı Sürdürülebilir Yenilikçi Sanayileşme Stratejisi, DEÜ. İİBF, USB VAKFI, EGE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ, Mart 2007, s.125. www.ubsvakfi.org/husnuErkan/sanayilesmestratejisi.pdf
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, Nihat ve Abdulvahap Özcan, (1997) 'Denizli Sanayi'nin Yapısal Özellikleri ve Sorunları', 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu, Denizli, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, 1997, ss. 302-313. , ÖZUĞURLU, Metin, Anadolu'da Küresel Fabrikanın Doğusu, Halk Evleri Yayınları, Halkevleri Emek Çalışmaları Merkezi Bilimsel Yayınlar:1, 1.Baskı, İstanbul, s.125, 2005.
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, Nihat ve Abdulvahap Özcan, (1997) 'Denizli Sanayi'nin Yapısal Özellikleri ve Sorunları', 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sanayi Sempozyumu, Denizli, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, 1997, ss. 302-313. , GÖZLÜKAYA, Türkay, Denizli İlinde Tekstil Sektörünün Gelişimi ve İl Ekonomisine Katkıları, TC İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, S.171, 2005. www.icisleri.gov.tr/_icisleri/WPX/Tez122006%20.Doc
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • ÖZCAN, Abdulvahap, Ender COŞKUN (2011, "Ar-Ge Yatırımlarının Firma Değeri Üzerine Etkisi: İMKB'de İşlem Gören Firmalar Üzerinde Bir İnceleme", 9. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Saraybosna- Bosna Hersek, ss. 232-240. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, N. ve Özcan, A.,"Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri: Polonya Örneği 1996-2006", International Symposium on International Capital Flows and Emerging Markets, April 24-27 2008. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Şanlısoy, S.ve Özcan, A. 'Türkiye’de Bağımsız Düzenleyici Kurumların Bağımsızlığı', Türkiye Ekonomi Kurumu Uluslar arası Ekonomi Konferansı, Ankara, 11–13 Eylül 2006 , 2006
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, N. ve Özcan,A. 'Denizli Sanayinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları', 21. Yüzyıla Doğru Denizli Sempozyumu, 17-18-19 Ekim, Denizli 1997. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Batmaz, N. Ve Özcan, A. 'Küreselleşmenin Ekonomik Büyüme ve Yoksulluk Üzerine Etkileri', IV. Uluslar arası Sivil Toplum Kuruluşları kongresi-Küresel Yoksulluk, Çanakkale, 19-21 Ekim 2007, ss.37-51. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Özcan, A. "Yenilik Eksenli Rekabette Kalkınma Ajansları ve Ulusal Yenilik Sistemlerinin Rolü", AB Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Yenice-Mersin, 9-10 Mayıs 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı