Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Süleyman İNAN
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : sinan@pau.edu.tr
Telefon : 258 296 1091A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • "Political Marriage: On The Sons-In-Law Of The Ottoman Dynasty In The Late Ottoman State, Middle Eastern Studies, Taylor-Francis, V.50, S.1, ss.61-73 , 2014
  Kayıt Detayları
 • İnan, S. “The First ‘History of Turkish Revolution’ Lectures ve Courses”, Middle Eastern Studies, Taylor-Francis Group, London, Vol.3, No.4, p.593-609 July 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • • İnan, S., “Atatürk Dönemi Siyaset Adamlarından Necip Ali (Küçüka) Bey'İn Türk İnkılâbına Bakışı ve Katkısı, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2010, Cilt I s.734-745 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • S.İnan "The First .." Middle Eastern Studies (Taylor Francis G) , Dilek Barlas & Yonca Köksal; "Teaching a State-required Course: The History of the Turkish Revolutions", Turkish Studies Volume 12, Issue 3, September 2011, p.532.
  Kayıt Detayları
 • - , M.Malhut, "Sistem ve Tarih", History Studies, içinde. Volume 3 2011/1, s.214.
  Kayıt Detayları
   
  A-6 Yabancı dilde "textbook" ya da yabancı dilde referans kitaplardaki atıflar
 • Army Mills, Streets of Memory: Landscape, Tolerance, and National Identity in Istanbul, University of Georgia Press, 2010, p.221. , The First..., Middele Eastern Studies
  Kayıt Detayları
 • Mehmet Kalkan, The relations of the United States and Turkey during the Menderes Administration and Coup D'etat (Master's Thesis), , 32, 36
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • S.İnan, "Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında 'Atatürkçülük' ve 'Atatürk", Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı, Sayı: 233 (Mayıs 2013), s.77-81 , 2013
  Kayıt Detayları
 • "TÜRKİYE’NİN DEMOKRASİ EĞİTİMİNDE NETAMELİ BİR KONU: SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARINDA MİLİTARİZM, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, S.33 (Ocak 2013), s.31-38 , 2013
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "Türkiye'deki Üniversitelerde İnkılâp Dersleri: Tarihsel Bakış", Yükseköğretim Dergisi, Yükseköğretim Strateji ve Araştırma Derneği (YÖSAD), 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • S.İnan "Son Osmanlı Damatlarının Millî Mücadele’yle İlişkileri", Erdem, (Atatürk Kültür Merkezi Dergisi), Ankara, 2011 Sayı 61 (s.103-145) , 2012
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "Adnan Menderes'İn Mizacı Üzerine -Psikobiyografik bir Deneme-", Türkiye Günlüğü, S.107 (Yaz 2011), s.57-68. , 2011
  Kayıt Detayları
 • S.İnan "Türk Siyasetinde Adnan Menderes", Türk Yurdu, C.31, S.289, ss.46-50 , 2011
  Kayıt Detayları
 • "Atatürk'ün Meşrûiyeti", Belgi, S.1, ss.103-104 , 2011
  Kayıt Detayları
 • S.İnan," Yakın ve Şimdiki Zamanı Yazmak: Türkiye'de Cumhuriyet Tarihçiliği", SDÜ Sosyal Bilimler Dergisi (Prof.Dr.Bayram Kodaman'a Armağan Özel Sayısı), Isparta, 2010, s.305-313. , 2010
  Kayıt Detayları
 • İnan, S. ve Türktaş M., “Denizli İl Halk Kütüphanesindeki Eski Kitaplar”, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Denizli, 2001, Sayı: 9, s. 82-91. , 2001
  Kayıt Detayları
 • 1. İnan, S., “Atatürk’ün Yakın Arkadaşı Necip Ali (Küçüka) Bey’in Unutulan Bir Kitabı”, Bilge, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, Sayı: 43, s.50-52. , 2006
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Varlık Vergisi Uygulamasına Türk Ekonomisi Açısında Kısa Bir Bakış”, Türk Yurdu, S.182 (Ekim 2002), s.30-38. , 2002
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Denizli Halkevi Dergisi: İnanç (1937-1946)”, PAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, Denizli, 2004, Sayı: 15, s.123-129. , 2004
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde (1946-1950) Milletvekili Seçim Yasası Değişikliklerinde Muhalif Görüşler”, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Isparta, Sayı: 9 (2003/II), s.167-188. , 2003
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Denizli Halkevi ve Faaliyetleri (1932-1951)”, Atatürk Yolu, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi, Ankara, Cilt: 7, Sayı: 25-26 (Mayıs-Kasım 2000), s.135-157. , 2000
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Atatürkçülük (Kemalizm) ve İdeoloji”, Liberal Düşünce, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara, Cilt:9, Sayı:36 (Güz 2004), s. 109-115. , 2004
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Muhalefetin İstemediği İlk Erken Seçim: 1946 Belediye Seçimleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Ankara, Cilt: 13, Sayı: 1 (Ocak 2004), s. 50-66. , 2004
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “19 Mayıs Gününün Bayramlaşması”, Bilgi-Bellek, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türk Devrim Tarihi Araştırma Merkezi, İstanbul, Sayı: 3 (Haziran 2005), s.45-66. , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Yerelden Ulusala Bir Bankanın Serencamı: Denizli İktisat Bankası (1928-2001)”, Toplumsal Tarih, Tarih Vakfı Yayınları, Sayı: 138 (Haziran 2005), İstanbul, s.78-82. , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Konferanslardan Esaslı Derslere Geçişte (1934-1942) İlk İnkılâp Tarihi Dersleri” , Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ensitüsü, Ankara, Sayı: 3 (Bahar 2006), s.121-142. , 2006
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “1949’da İnönü ve Bayar’a Suikast İddiası: Reşat Aydınlı Olayı”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, İzmir, C.4, S.11, s. 201-230. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Tanel Demirel, Türkiye'nin Uzun On Yılı, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011 içinde , s.105.
  Kayıt Detayları
 • Muhalefette Adnan Menderes , Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Türk Siyasal Muhafazakarlığın Siyasallaşması ve Demokrat Parti, Kadim Yayınları, Ankara Mart 2011, (s.113)
  Kayıt Detayları
 • Demokrasi Platformu , H.Aliyar Demirci, "Tek Parti Rejimleri ve İttihat Terakki Tecrübesi Işığında Atatürk'ün Düşünce ve Aksiyonunda Parti-Bürokrasi İlişkisi", yıl: 4, sayı: 14, ss.125-140 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce-Libaralizm içinde (ed.Murat Yılmaz), İstanbul,2005, , Tanıl Bora,"Adnan Menderes", s.483.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • S.İnan, "Demokrasi Eğitiminde Netameli Bir Konu: Ders Kitaplarında Örtük militarizm", Uluslararası sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, 22 Nisan 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • "Osmanlı Damatlarının Milli Mücadele İle İlişkileri", XVI.Türk Tarih Kongresi, Ankara, 20 Eylül 2010 (Bildiriler Kitabı, 5.cilt, s.193-246, 2015) , 2015
  Kayıt Detayları
 • "Osmanlı Vilayet Yıllıklarına Göre Acıpayam", Sempozyum Kitabı, Zirve Matbaacılık,Denizli s.68-79. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • "Sâkıt İnönü: Muhalefette İsmet İnönü",Türkiye'nin 1950'li Yılları, kitabı içinde (Der: Mete Kaan Kaynar), İletişim Yayınları:İstanbul-2015, s.249-265. , 2015
  Kayıt Detayları
 • "DP Dönemi Siyasi Kültür", Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü (İkinci Evre 1938-1960), Atatürk Kültür Merkezi, (Baskıda),Ankara 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "Kavramlar Dizgesi",İnkılâp Dersleri, Gökçe Yayınevi, ss.15-19. , 2011
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "1960 Sonrası Türkiye",İnkılâp Dersleri, Gökçe Yayınevi, ss.301-330. , 2011
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "İnönü ve Demokrat Parti Dönemi",İnkılâp Dersleri, Gökçe Yayınevi, ss.283-300 , 2011
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Demokrat Parti Dönemi (1950-1960)”, Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2007, s.117-145. (ikinci baskı) , 2007
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Padişah” mad., Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür, Tarih ve Dil Yüksek Kurumu, C. V , s. 56-58, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., Popüler Tarih Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara. (Güncellenmiş İkinci Baskı). , 2005
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., Muhalefet Yıllarında Adnan Menderes, Liberte Yayınları, Ankara. , 2006
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., Atatürk Döneminin Entelektüel Bir Politikacısı: Necip Ali Küçüka, Bilge Yayınları, Ankara, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • İnan, S., “Toprak Reformunun En Çok Tartışılan Maddesi: 17. Madde”, Journal of Historical Studies, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul, Sayı: 3 (2005), 45-57. , 2005
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "Tarihçilerin Geleceği", History Studies, Sayı:3 (Temmuz 2010), s.523-524. , 2010
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Toprak Reformunun En Çok Tartışılan Maddesi: 17. Madde”, Journal of Historical Studies, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul, Sayı: 3 (2005), 45-57. , 2005
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • İnan, S., “Denizli’nin Kalkınmasında Öncü Kuruluş: Sümerbank”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Fakülte Kitabevi, Isparta, 2007, Cilt. 1, s. 652-660. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • "Adnan Menderes'İn Mizacı Üzerine", "Türk Tarihinde Adnan Menderes" , 13-15 Mayıs 2011 Düzenleyen: Aydın ADÜ, , 2011
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., "Denizli'de Kentleşme / KEntlileşme Sürecine Kısa Bir Bakış", Denizli Kent Sempozyumu, TMMOB, , 2008
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Atatürk’ün Mütareke İstanbul’unda Geçirdiği Günleri” , İlkadımdan Cumhuriyete Milli Mücadele Sempozyumu (10-12 Mayıs 2007, Samsun) Kitabı, Mavi Yayıncılık, İstanbul 2008, s.205-216 , 2007
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Atatürk Yolu Dergisi; Ankara Üniversitesi , 2011
  Kayıt Detayları
 • Civilacademy, Journal of Social Sciences , 2011
  Kayıt Detayları
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2010
  Kayıt Detayları
 • Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2010
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2010
  Kayıt Detayları
 • Historical Studies , 2010
  Kayıt Detayları
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 6 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 20 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü Dergisi , 2009
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakkültesi Dergisi (Sayı 26) , 2009
  Kayıt Detayları
   
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,2 cilt, Fakülte Kitabevi, Isparta. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara. , 2007
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Hakan Taşpınar "ABD'nin Petrol Politikası-Ortadoğu Örneği-", PAÜ Sos.bil.Ent (2011) , 2011
  Kayıt Detayları
 • Durmuş Akalin, "Suveyş Kanalının Açılması" PAÜ Sos.Bil.Ent , 2011
  Kayıt Detayları
 • Bircan Kaymakçı, "MEnteşe Sancağının Taşralı Yöneticileri: Âyan Aileleri", PAÜ Sos.Bilg.Ent , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mutlu Yıldırım, "Türkiye'de Sivil Asker İlişkileri Bağlamında 1966-1973 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri" PAÜ Sos.Bil.Ent , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ümran Acar,"Özel S.G.Lisesinde 9 ve 11 sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ve Yazım kurallarını Kullanma Oranlarının Kıyaslanması" PAÜ Sos.Bilg.Ent, (2011) , 2011
  Kayıt Detayları
 • Türkan ..." Medya Okuryazarlık...", 07.07.2011 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Recep "Sosya-Kültürel ve Siyasi Açıdan Marmaris" (YL tezi), Muğla Üniversitesi, Sos.Bil.Enstitüsü , 2011
  Kayıt Detayları
 • Çiğdem Aydoğmuş, İstanbul Basınına Göre DP Dönemi İktidar-Muhalefet İişkileri", (YL tezi) SDÜ, Sos.Bil. Enstitüsü, ISPARTA , 2011
  Kayıt Detayları
 • Haktan Birsel "Lozan'dan Avrupa Birliğine Azınlık Hakları", (Doktora tezi) SDÜ, Sos.Bil. Enstitüsü, ISPARTA , 2011
  Kayıt Detayları
 • Adem Boz, 2007 GENEL SEÇİM MİTİNGLERİNİN İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİLERİ BAĞLAMINDA DİLBİLGİSEL BİR İNCELEMESİ (Dan:Kerim Demirci) , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mutlu Yıldırım, Türkiye'de Sivil-Asker İlişkileri Bağlamında 1966-1973 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri (Dan.H.Aliyar Demirci), 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mert Özışıklı, "İkinci Dünya Savaşı Sonrası Türkiye'nin İttifak Arayışları ve NATO'ya Girişi", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü (Haziran 20099 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Şerafettin Gündoğdu "Türkiye'de Polis Temel Eğitiminin Tarihi Gelişimi ve Polis Meslek Eğitim Merkezi, Polis Meslek Yüksek Okulu Örneği" , Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bigiler Enstitüsü(Haziran 2009) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Derya Çeliker "1961-1980 Koalisyon Hükümetlerine Bir Örnek: 1974 CHP-MSP Koalisyonu", (Haziran 2009) , 2009
  Kayıt Detayları
 • Derya ÇELİKER, "1961-1980 Arası Koaliyonla Hükümetlerine Bir Örnek: "1974 CHP-MSP Koalisyonu", PAÜ SBE, 2009 , 2009
  Kayıt Detayları
 • Fatma Öztürk,"Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve Türkiye", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilgiler Enstitüsü (Haziran 2009) , 2009
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Deniz Coşkun "İlköğretim Birinci Kademe 5. Sınıf Öğrencilerinin Değer Eğitim Algısı",(PAÜ Sos.Bil.Ent), Haziran 2011, YLT
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Vatandaşlık
  Kayıt Detayları
 • Siyasal Düşünceler Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Cumhuriyet Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Siyaset Bilimine Giriş
  Kayıt Detayları
 • Vatandaşlık II
  Kayıt Detayları
 • Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi
  Kayıt Detayları
 • Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilm Dalı Başkanlığı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • Münir Raif Güney,Geçmişten Günümüze Denizli Dergisi, sayı:35 (Mayıs- Ağustos 2013),s.18-25
  Kayıt Detayları
 • " 'Mütebahhir Muaallim' Meselesi", Eğitimci Dergisi, Vize Yayıncılık, Sayı: 13 (Eylül 2012), 50-51
  Kayıt Detayları
 • "Çocuk Meselesi" (Konferans), Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, 23 Nisan 2011.
  Kayıt Detayları
 • "Yüzyılın Manşetleri" belgeseli, Böl.24, TRT HABER, (Yayın tarihi: 17 Ekim 2010)
  Kayıt Detayları
 • "Çocuk Hakları", NTV Radyo, 6 Mayıs 2010 (Halkın sesi Programı uzman konuk)
  Kayıt Detayları
 • "İstiklal Marşının Tarihi Dokusu", PAÜ Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu, 12 Mart 2010
  Kayıt Detayları
 • "Toplumsal Tarihte Çocuk", KAGED (Kadın Gelişim ve Kültür Derneği), Pamukkale Hierepolis Otel (... 2009)
  Kayıt Detayları
 • "Koleksiyoner Emin Karadeniz", Geçmişten Günümüze Denizli, S.23 (Ocak 2010)
  Kayıt Detayları
 • "Denizli'de Yayıncılık" üzerine, "Akademi Sohbetleri" Mehmet Gökçeler; DRT, Yayın tarihi: 26 Kasım 2009
  Kayıt Detayları
 • S.İnan, "Atatürk'ün En Sevdiği Kadın",PAÜ Bülten, Sayı: 18 (2008), s.56-57.
  Kayıt Detayları
 • "Susurluk Kazası'nın Buldanlı Kamyon Şoförü", Denizli gazetesi, 1 Ocak 2008.
  Kayıt Detayları
 • "Denizli'nin Bankası ve Erol Aksoy", Denizli gazetesi, 25 Aralık 2007.
  Kayıt Detayları
 • "Denizli'de Laodikya Bilgisi(zliği)", Denizli gazetesi, 11 Aralık 2007.
  Kayıt Detayları
 • "Denizli'nin İlk Kadın Milletvekili", Denizli gazetesi, 4 Aralık 2007.
  Kayıt Detayları
 • " Denizli'nin Bir Silüeti Var mı?" Denizli gazetesi, 27 Kasım 2007.
  Kayıt Detayları
 • " 'Cüce Bela' Sezen Aksu'nun Denizli'deki Üç Yılı" Denizli gazetesi, 20 Kasım 2007.
  Kayıt Detayları
 • "Denizli'ye Tek Devlet Yatırımı: Sümerbank Fabrikası", Denizli gazetesi, 6-7 Kasım 2007.
  Kayıt Detayları
 • "Denizli Belediyesi, 1876 ve Cumhuriyet Bayramı", Denizli gazetesi, 30 Ekim 2007.
  Kayıt Detayları
 • Denizli'nin Eski Fotoğrafları", Denizli gazetesi, 23 Ekim 2007.
  Kayıt Detayları
 • " 'Bizim' ve Şimdiki Faik Öztrak", Denizli gazetesi, 2 Ekim 2007.
  Kayıt Detayları
 • "Filmi Yapılacak Adam: Fahri Akçakoca", Denizli gazetesi, 26 Eylül 2007.
  Kayıt Detayları
 • "Yerel Televizyonlarda Sunum", Denizli gazetesi, 11 Eylül 2007.
  Kayıt Detayları
 • “Atatürk ve Cumhuriyet” (Konferans), Yer: CSA Eğitim ve Kültür Vakfı, Denizli, Tarih: 9 Kasım 2006.
  Kayıt Detayları
 • “İlk Kadın Köy Muhtarı Gülkız Übbül’ün Fotoğrafı”, (Fotoğraf yayını), Popüler Tarih Dergisi, NTV Yayınları, İstanbul, 2000, Sayı: 6, s.124.
  Kayıt Detayları
 • “Atatürk ve 10 Kasım”, (Konferans) Denizli PAKDOS [ 10 Kasım 2004 ], Yer: PAKDOS binası, Kınıklı.
  Kayıt Detayları
 • “Çanakkale Savaşlarında İnsan Manzaraları”, Yer: PAÜ Eğitim Fakültesi, Kapalı Spor Salonu, Tarih: 18 Mart 2004.
  Kayıt Detayları
 • “İlk TBMM”, (Konferans), Yer: PAÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu, Tarih: 30 Nisan 2003.
  Kayıt Detayları
 • “Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri”, (Emniyet Genel Müdürlüğü Personeline seminer), Yer: Emniyet Genel Müdürlüğü, Brifing Salonu, Denizli. Tarih: 13 Nisan 2004.
  Kayıt Detayları
 • “Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Cumhuriyetin Temel Nitelikleri”, (Askeri Personele konferans), Yer: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 11. Piyade Tugay Komutanlığı, Mehmetçik Kültür Sitesi, Denizli, Tarih: 3 Kasım 2003. (İkinci tekrarı, aynı yerde, 8 Ocak 2005 tarihinde gerçekleşmiştir)
  Kayıt Detayları
 • "Atatürk İlkeleri”, (PAÜ Hastanesi Personeline seminer), Yer: PAÜ Hastanesi Seminer Salonu, Denizli. Tarih: Mayıs 1999
  Kayıt Detayları
 • “Siyasal İslam ve Amaçları”, (İçişleri Genel İdare Personeline seminer), Yer: Denizli Maliye Sarayı Toplantı Salonu, Denizli, Tarih: 30 Eylül 1998.
  Kayıt Detayları
 • "Atatürk'ün Denizli'ye Gelişi", 5 Şubat 2008, DRT
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Cumhuriyet’le Yaşıt Öğretmen: Ayşe Çavuşlar”, Geçmişten Günümüze Denizli, CSA Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Denizli, Sayı: 10 (2006) s.36-40.
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “1939 Genel Seçimlerinde Lâkabıyla Anılmak İsteyen Denizli’li Profesör Salih Zeki”, Geçmişten Günümüze Denizli, CSA Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Denizli, Sayı: 4 (2004), s.34-35.
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “Denizli’nin Aydın’dan Ayrıldığına Dair Bakanlar Kurulu Kararı”, Geçmişten Günümüze Denizli, CSA Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Denizli, Sayı: 3 (2004), s.39.
  Kayıt Detayları
 • İnan, S., “1939’da Değirmenönü’nde Yerleşik İstiklal Savaşı Gazisi Ali Rıza Akıncı’nın Partiden Yardım İsteği, Bir Kuvay-ı Milliye Casusunun Arzuhalleri”, Geçmişten Günümüze Denizli, CSA Kültür ve Eğitim Vakfı Yayınları, Denizli, Sayı: 1 (2004), s.38-39.
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Fakülte (Eğitim) Kurulu Üyeliği (Doçent temsilcisi)
  Kayıt Detayları
 • Atatürk Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı