Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Barış SEMIZ
Birimi : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : bsemiz@pau.edu.tr
Telefon : 2963402A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Semiz, B., Çoban, H., Roden, M.F., Özpınar, Y., Flower, M.F.J., and McGregor, H., 2012. Mineral composition in cognate inclusions in Late Miocene–Early Pliocene potassic lamprophyres with affinities to lamproites from the Denizli region, Western Anatolia, Turkey: Implications for uppermost mantle processes in a back-arc setting. Lithos, 134-135, 253-272. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Hançer, M., & Semiz, B., 2002. Clays in Denizli Region (Southwestern Anatolia), Turkey, Geologica Carpathica, Bratislava 53 (2), 1-8. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • Semiz, B., Özpınar, Y., and Helvacı, C., 2010. Geochemistry of the Pinarbasi granite (Gediz-Kutahya-Western Anatolia), Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, 13-18 June, Knoxville, Tennessee, USA, A933. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Özpinar, Y., Özcan, D., and Semiz, B., 2012. Geology and economic significance of Cu-Pb-Zn deposits in the Yücebelen and surrounding area (Torul-Gümüşhane), Romanian Journal of Mineral Deposits, 85/1, 29-32. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Özpınar, Y., and Helvacı, C., 2012. Geology and economic potential of the area between Simav and Gediz regions (Kutahya- Western Anatolia), Romanian Journal of Mineral Deposits, 85/1, 33-37. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Semiz, B., Özpınar, Y., & Dönmez, H., 2005. Denizli Volkanitlerinin Özellikleri ve Beton Üretiminde Kullanabilirliği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, 63 - 70. , 2005
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Semiz, B., Ersoy, Y., Özpınar, Y., Helvacı, C., Billor, Z., 2013. Şaphane ve Gediz çevresindeki Miyosen yaşlı volkanizmanın iz element ve izotop jeokimyası, 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1-5 Nisan 2013, Ankara, p 378-379. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Kahriman, S., ve Semiz, B., 2012, Acıpayam-Beyağaç (Denizli) dolayındaki rodenjitlerin petrografisi ve jeokimyası, V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 23-25 Mayıs 2012. Denizli, 262-263. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Kalkan, M., Özpınar, Y., ve Semiz, B., 2012. Civanadağ bölgesi (Güğü-Balıkesir) magmatik kayaçlarının jeokimyasal özellikleri, V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 23-25 Mayıs 2012. Denizli, 237-238. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Özpınar, Y., Helvacı, C., ve Billor, Z., 2012. Şaphanedağı lamproiti’nin (Batı Anadolu) mineralojik ve Jeokimyasal Karakteristikleri, V. Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 23-25 Mayıs 2012. Denizli, 130-131. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Kalkan, M., Özpınar, Y., ve Semiz, B., 2012. Civanadağ bölgesi (Güğü-Balıkesir) magmatik kayaçlarının mineral kimyası, 65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 2-6 Nisan 2012, Ankara, p 388-389. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Kalkan, M., ve Semiz, B., 2011, Neojen yaşlı piroklastik kayaçlar ve volkanosedimanter birimlerdeki zeolitlerin oluşumu ve kökeni (Haydarlı-Dinar-Afyonkarahisar-Türkiye). 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, Ankara, p 201-202. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Özpınar, Y., ve Billor, Z., 2011. Pınarbaşı granitinin mineral kimyası: Gediz Havzası (Kütahya-Batı Anadolu). 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 25-29 Nisan 2011, Ankara, p 152-153. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Kalkan, M., Özpınar, Y., ve Semiz, B., 2010. Civanadağ Bölgesi (Güğü-Balıkesir) Piroklastik Kayaçlarının Jeolojik ve Petrografik Özellikleri, KB Türkiye, 45.Yıl Jeoloji Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 13-16 Ekim 2010, Trabzon, p. 218-219. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Kalkan, M., Özpınar, Y., ve Semiz, B., 2010. Civanadağ Bölgesi (Güğü-Balıkesir) volkanitlerinin Jeolojisi ve Petrografisi. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, Ankara, p 389-390. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Özpınar, Y., Helvacı, C. ve Ersoy, Y., 2010. Gediz Havzasında (Batı Anadolu) Erken Miyosen Yaşlı Bimodal Volkanizma Bulguları. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, Ankara, p.387-388. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Helvacı, C., Özpınar, Y., ve Ersoy, E.Y., 2009. Simav- Gediz (Şaphane-Kütahya-Batı Anadolu) Arasındaki Bölgenin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri ve Stratigrafik Revizyonuna Ait Ön Bulgular, 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 13-17 Nisan 2009. Ankara, 196-197. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., ve Özpınar, Y., 2008. Denizli bölgesindeki (GB Türkiye) lamproitik affiniteli volkanitlerin jeolojik, petrografik ve jeokimyasal özellikleri. III.Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiriler ve Özetleri, 16-18 Ekim 2008. Bursa, 26-27. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Doygun, Z., Semiz, B., ve Özpınar, Y., 2008. Keklikderesi (Sarıkamış-Kars) Metamorfitlerinin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri ve Cu-Pb-Zn-Au Mineralizasyonlarının Jeokimyasal Olarak İncelenmesi, III. Ulusal Jeokimya Sempozyumu Bildiriler ve Özetleri, 16-18 Ekim 2008. Bursa, 9-10. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Doygun, Z., Semiz, B., ve Özpınar, Y., 2008. Keklikderesi (Sarıkamış-Kars) civarının Jeolojik ve petrografik incelenmesi, 61. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 24-28 Mart 2008. Ankara, 251-253. , 2008
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Helvacı, C., Özpınar, Y., and Billor, Z., 2012. Miocene volcano-stratigraphy of the Simav-Gediz-Şaphane region (Kütahya - Western Anatolia) based on new 40Ar-39Ar Geochronology, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA), 01-05 Oct. 2012 İzmir, Turkey, 34. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Özpinar, Y., Özcan, D., and Semiz, B., 2012. Geology and economic significance of Cu-Pb-Zn deposits in the Yücebelen and surrounding area (Torul-Gümüşhane), The Eighth International symposium on Economic Geology, 13-16 September 2012, Brad, Romania. P.39. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Özpınar, Y., and Helvacı, C., 2012. Geology and economic potential of the area between Simav and Gediz regions (Kutahya- Western Anatolia), The Eighth International symposium on Economic Geology, 13-16 September 2012, Brad, Romania. P.33 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Schroeder, P.A., and Özpınar, Y., 2011. Zeolitization of Miocene tuffs the Saphane - Gediz - Hisarcık regions, Kutahya-western Anatolia, (Turkey). Euroclay 2011. Antalya. p. 232 , 2011
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., 2010. Mineral-chemistry of Ilicaksu Lamproitic dykes from Gediz region, western Anatolia, Abstracts with Programs, GSA Denver Annual Meeting (31 October –3 November 2010), USA, Session No. 33 Paper no. 33-27. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., Roden, F.M., Çoban, H., and Özpınar, Y., 2010. Mineral-chemistry of cognate inclusions in alkaline ultrapotassic lavas from Denizli region, western Anatolia: petrogenetic implications for shallow level mantle processes, 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology (ISEMG2010), 18-22 October 2010, Adana, Turkey. P.185. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Heybeli (Alçiçek), H., Semiz, B., Baran, A. ve Koçan, B., 2001. Kocabaş (Denizli) travertenleri ve Kömürcüoğlu (Kocabaş) travertenlerinin jeolojik ve petrografik olarak incelenmesi ve bunların teknolojik açıdan değerlendirilmesi. (Ed: Kibici, Y. ve Büyüksağis, İ.S.). Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sy: 133-151. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özkul, M., Alçiçek, M.C., Heybeli (Alçiçek), H., Semiz, B. ve Erten, H., 2001. Denizli sıcak su travertenlerinin depolanma özellikleri ve mermercilik açısından değerlendirilmesi. (Ed: Kibici, Y. and Büyüksağis, İ.S.), Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, sy: 57-72. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Semiz, B., & Gökgöz, F., 2006. Çal, Bekilli, Süller (Denizli) ve yakın çevresinde çevresel sağlık sorunları meydana getiren mineral oluşumlarına ilişkin ön inceleme, 1-3 Eylül 2006, Denizli. Çal Sempozyumu Bildiriler kitabı, 211-214. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Hancer, M., Semiz, B., 2006. Belevi (Çal) kil yatakları, 1-3 Eylül 2006. Denizli. Çal Sempozyumu Bildiriler kitabı,188-199. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., & Özpınar, Y., 2003. Yeşilyuva (Acıpayam) kuzeydoğusundaki volkanik kayaçların petrografik ve jeokimyasal özellikleri, I. Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Aralık 2003. Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., & Semiz, B., 2007. Sandıklı (Afyon) Zeolitik Tüflerinin Mineralojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özellikleri ve Sanayide Kullanılabilirliği, Batı Anadolu, Türkiye, Çukurova Üniversitesi 30. Yıl Jeoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 25-27 Ekim 2007. Adana, 58-59. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., & Semiz, B., 2007. Malıdağı (Denizli) Bölgesindeki Şeyllerin Mineralojik ve Petrografik Özellikleri ve Çimento Sektöründe Kullanılabilirliği, Güneybatı Anadolu, Türkiye, 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 16-22 Nisan 2007. Ankara, 60-62. , 2007
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., & Özpınar, Y., 2003. Denizli Volkanitlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelemesi, 56. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 14-20 Nisan 2003. Ankara, 14-15. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Semiz, B., & Özpınar, Y., 2005. Geological, petrographical and geochemical features of volcanics in Denizli regions, Southwestern Anatolia, Turkey, International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA), 04-07 Oct. 2005 İzmir, Turkey, 106. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., & Semiz, B., 2002. Geological, Mineralogical and Petrographical Investigation of Yukarıkaraçay (Honaz) Dolomitic Clays in Denizli Region (Southwestern Anatolia, In Turkey), Third Mediterranean Clay Meeting, 30 Sept. - 3 Oct. 2002. Jarusalem, Israel, 76. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Semiz, B., & Doygun, Z., 2006, Zeytinlieğrek Sahası (Denizli-Kocabaş) Travertenlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi ve Bu Sahaların Ocak Verimliliği Açısından Değerlendirilmesi, MERSEM 2006, Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon Temsilciliği, 251-265. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özkul, M., Alçiçek, M.C., Heybeli, H., Semiz, B., & Erten, H., 2001. Denizli Sıcak Su Travertenlerinin Depolanma Özellikleri ve Mermercilik Açısından Değerlendirilmesi, MERSEM 2001, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon Temsilciliği, 57-72. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Heybeli, H., Semiz, B., Koçan, B., & Baran, A., 2001. Kocabaş (Denizli) Travertenleri ve Kömürcüoğlu Travertenlerinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi ve Bunların Teknolojik açıdan değerlendirilmesi, MERSEM 2001, Türkiye III. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Maden Müh. Odası Afyon Temsilciliği, 133-152. , 2001
  Kayıt Detayları
 • Aydın, A., Yağız, S., Özpınar, Y., & Semiz, B., 2005. Investigation of Travertine Properties Using Geophysical Methods, 1st International Symposium on TRAVERTINE, 21-25 September 2005. Denizli, Turkey, 305-308. , 2005
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Semiz, B., & Kaya, A., 2004. Petrochemical investigation of volcanics in Uşak regions (Western Anatolia), Turkey, 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 14-20 April 2004. Thessaloniki, Greece, Vol. 3, 1204-1207. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Hançer, M. ve Semiz, B., 2006, Belevi (Çal) Kil Yatakları, Çal Sempozyumu, 1-3 eylül 2006, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Özpınar, Y., Hançer, M. ve Semiz, B., 2007, Belevi (Çal) Kil Yatakları, Çal Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s:188-197, Denizli, , 2007
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Semiz, G., (Yürütücü), Akyıldız, G., Semiz, B., 2012, Topuklu Yaylası (Denizli) Doğa ve Gök Bilim Kampı-2” DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI, (111B096) Eğitmen 02/07/2012 - 09/07/2012. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Semiz, G., (Yürütücü), Akyıldız, G., Semiz, B., 2011, Topuklu Yaylası (Denizli) Doğa ve Gök Bilim Kampı” DOĞA EĞİTİMİ ve BİLİM OKULLARI, (111B096) Eğitmen 13/06/2011 - 17/06/2011. , 2011
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 1-3 eylül 2006, Çal Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , Özpınar, Y. Mete Hançer Semiz, B.
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde
 • Journal of Earth Science (China) 2013 , 2013
  Kayıt Detayları
   
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Mineralogia, (Poland) , 2012
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Özpınar, Y., (Yürütücü), Semiz, B., 2008, (2008MHF003) Şaphane (Kütahya) bölgesindeki Volkanizmanın Petrografik, Jeokimyasal, Stratigrafik ve Tektonik veriler Işığında Volkano-Sedimanter Evrimi, Batı Anadolu” PAUBAP Doktora Tez Projesi
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • V.Ulusal Jeokimya Sempozyumu (Uluslararası katılımlı), 23-25 Mayıs 2012, Denizli, Türkiye
  Kayıt Detayları
 • 1st International Symposium on Travertine, 21-25 September, 2005, Denizli, Turkey.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)
 • 63.TJK Poster Yarışması I. Mansiyon Ödülü
  Kayıt Detayları
 • Tübitak Yüksek Lisans Bursu
  Kayıt Detayları
 • Bölüm Birinciliği
  Kayıt Detayları
   
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • YÖK Yurtdışı Doktora Araştırma Bursu
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi Danışma Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi Danışma Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi Danışma Kurulu Üyeliği
  Kayıt Detayları
 • TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi SOSYAL-KÜLTÜREL VE TEKNİK FAALİYETLER KOMİSYON ÜYELİĞİ
  Kayıt Detayları
 • TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi SOSYAL-KÜLTÜREL VE TEKNİK FAALİYETLER KOMİSYON ÜYELİĞİ
  Kayıt Detayları
 • TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Denizli Şubesi SOSYAL-KÜLTÜREL VE TEKNİK FAALİYETLER KOMİSYON ÜYELİĞİ
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı