Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Türkmen Taşer AKBAŞ
Birimi : ÇALISMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : takbas@pau.edu.tr
Telefon : 0258 296 26 64A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklimler ve Çalışanların Demografik Nitelikleri ile İlişkisi: Kayseri Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma”, International 9th Conference On Knowledge, Economy & Management Proceedings, Ed. Zeki PARLAK & İbrahim Güran YUMUŞAK, Jun 23-25, 2011, s.2894, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). “Kararlara Katılım Ve Is Doyumu Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(4), 97-111 , 2016
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). “Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(5), 155-170. , 2016
  Kayıt Detayları
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, DURAN, Cengiz, “Kahramanmaraş Tekstil İşletmelerinde Koşulsallık Yaklaşımına Göre İhracat Performansı Analizi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:13, Sayı:38, Kış, s.389, , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Algılanan Kişi-Örgüt Uyumunun Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İ.İ.B.F., Yönetim Bilimleri Dergisi, , 2011
  Kayıt Detayları
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklimin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Mobilya Sanayi Büyük Ölçekli İşletmelerinde Görgül Bir Araştırma”, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, İ.İ.B.F., Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Hemşirelerde İş Stresi Ve Tükenmişlik. Eurefe 2017 Uluslararası Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Eurefe 2017 Uluslararası Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Kararlara Katılım Ve Is Doyumu Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 7th International Congress On Entrepreneurship (Ice 2016), 1136-1147. (Tam Metin Bildiri/Sözlü , 2016
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 7th International Congress On Entrepreneurship (Ice 2016), 1121-1135. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Çaşıtlı Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. 1st International Conference On Scientific Cooperation For The Future İn The Social Sciences, 918-925. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Is Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Tekstil Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 551-561. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Personeli Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kimya Sektöründeki Özel Bir Şirket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Innovation And Global Issues İn Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Is Stresi Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Innovation And Global Issues İn Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
  Kayıt Detayları
 • Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Banka Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. Al-Farabi 1st International Congress On Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
  Kayıt Detayları
 • Akbaş Türkmen Taşer, Bağcı Zübeyir (2017). Personeli Güçlendirmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Banka çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Al-Farabi 1st International Congress On Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
  Kayıt Detayları
 • İbrahim DURAK,Türkmen Taşer AKBAŞ,"Kararlara Katılma ile Örgütsel Sinizm Arasında İlişki Var mıdır?Üniversite İdari Personeli Üzerine Yapılan Bir Araştırma", 22.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,Selçuk Üniversitesi, 22-24 Mayıs 2014,KONYA , 2014
  Kayıt Detayları
 • AKBAŞ, Türkmen Taşer, “Örgütsel Etik İklim ve Görgül Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genç Bilim Adamları Sempozyumu, Bildiriler, 4-5-6 Mayıs, s.219. , 2009
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak
 • Ulaştırma Bakanlığı - Bizim Mesleki Eğitim Kursu, SRC Eğitim Sertifika Kursu. Kurs Eğitmenliği. , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personeline Yönelik Sosyal Çalışmacı Eğitim Materyali-2007" projesinde "saha çalışması" görevi.
  Kayıt Detayları
     E- Ödüller ve Patentler
     
  E.3 Uluslararası burslar (kongre destekleri vb.hariç)
 • Visiting Researcher, Carleton University, Ottawa, Ontario, CANADA. Doktora tezi araştırmaları kapsamında, Mart, 2006 - Mart, 2007.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı