Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Emel SARITAS
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : esaritas@pau.edu.tr
Telefon : 2582961133A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Süral, S.; Sarıtas, E. (2015). The Investigation of the Students of Pedagogical Formation the Towards Teaching Profession Qualifications .Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.11, S.1.(62-75).DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD25 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., Çelik, K. İlkokul öğrencilerinin sınıf kavramına ilişkin metaforik algıları. International Journal of Human Sciences , 2013 (1): 1185-1201. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Celik, K., Saritas, E. & Catalbas, G. (2013) The Effect of Student Teachers’ Liking of Children and Empathic Tendency on the Attitudes of Teaching Profession. International J. Soc. Sci. & Education, 3(2), 499-510 [Education Full Text (H.W. Wilson)] , 2013
  Kayıt Detayları
 • Saritas, E.; Süral, S. (2010).Grasha - Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama Çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy.C:5, S:4, 2162-2177. ISSN: 1306-3111. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Erdem, A. R. & Sarıtaş, E. (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Davranışlarının Demokratikliğine İlişkin Algıları (PAÜ Örneği), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 525–538 , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Sarıtaş, E. & Süral, S. (2010).Grasha - Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama Çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy. 5, (4), p: 2162-2177. , POLAT, M., GÜVEN, M., YILDIZER, G., SÖNMEZ, T., & YETİM, N. (2016). Analyzing of the Researches Related to Teaching Styles Measurement Instruments. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11).
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., & Süral, S. (2010). Grasha - Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. E- Journal of New World Sciences Academy, 5(4). 2162-2177. , Şeker, H., & Deniz, S. (2015). Some Dilemmas Regarding Teacher Training: On the Teacher’s (Not) Being a Role Model. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 1-9.
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62-75. , Gülşen, C., & Gündüz, H. Ç. (2016). Teacher Candidate’s Opinions, Who are Pedagogical Formation Students, toward Teacher Profession and Practicing This Profession. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1077-1092.
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., & Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin türkçe uyarlama çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5, 2162-2177. , Deniz, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3).
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Süral, S.; Sarıtaş, E. (2015).Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Öğretimi Dersindeki Öğrenme Stilleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.C,1; S.1. (31-44), Rize. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., Süral, S.(2009) Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi S 2, C 1. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Çatalbaş, G. & Erdem, A. R. & Susar, F. & Sarıtaş, E. & Şimşek, S. (2001). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarına İlişkin Bir İnceleme Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 28–44 , 2001
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/2, 201-213. , Keçeci, G., & ZENGİN, F. K. (2015). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62-75. , San, I. (2016). Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case. Journal of Education and Future, (9), 123.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Çelik, K., Sarıtaş, E., Çatalbaş, G. (2012). Öğretmen Adaylarının Çocuk Sevme ve Empatik Eğilimlerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına Etkisi. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiri Özetleri Kitabı, ss., 350. Marmara Üniversitesi İstanbul, 12-14 Eylül 2012 , 2013
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E.; Sural, S.; Kumral, O. (2008). Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı ss: 177-181. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi , 2008
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı