Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Doç.Dr. Hülya ÇERMİK
Birimi : ILKÖGRETIM
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : hcermek@pau.edu.tr
Telefon : 2961136


Danışmanlığını Yaptığı Tezler
 
 • Öztürk, Ş. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Ayhan, G.G. (2006). İlköğretim II. kademedeki matematik öğretmenlerinin matematik öğretimiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Ergin, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Dursun, H. (2003). İlköğretim okullarında fen bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların öğretmen performansı üzerine etkileri (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Doğan, B. ve Çermik, H. (2012). Nasıl öğreniyorum envanterinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hacettepe University Journal of Education, 43, 154-163. , 2012
  Kayıt Detayları
 • Çermik, H. (2011). The ideal primary school teacher. Social Behavior and Personality, 39(8), 1113-1125. doi: 10.2224/sbp.2011.39.8.1113. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Şahin, A., Çermik, H., ve Doğan, B. (2010). “Su üstüne yazı yazmak” mı “Başına talih kuşu konmak” mı? Öğretmen adaylarının arama motoru deneyimleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(1), 515-546. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Şahin, A., Çermik, H., & Doğan, B. (2009). Crawling in the virtual environment: Prospective teachers’ usage of Google search engine. Eurasian Journal of Educational Research, 35, 77-92. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Doğan, B., Çermik, H., & Alkan, V. (2011). Pre-service teachers’ learning styles: A sample of Pamukkale University Education Faculty. International Journal of Arts and Sciences, 4(5), 337-345 CD-ROM. ISSN: 1944-6934 ©InternationalJournal.org. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Çermik, H., Doğan, B., ve Şahin, A. (2010). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih sebepleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 201-212. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Şahin, A., Doğan, B., ve Çermik, H. (2009). Öğretmen adaylarının arama motoru kullanırken karşılaştıkları temel sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 166-177. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Tanrıöğen, A., ve Çermik, H. (2002). Ege ve Akdeniz Bölgesi aday yöneticilerinin yönetim felsefeleri. Eğitim Araştırmaları, 8, 197-206. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çermik, H., ve Turan E. (1997). Geleceğin öğretmeni: Filozof sosyal işçi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 105-107. , 1997
  Kayıt Detayları
 • Göde, O., Çermik, H., ve Aslan, Ş. (1997). Ortopedik engelliler ve Türkiye’deki durum ile Denizli ili ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin konuya ilişkin görüşlerine yönelik bir değerlendirme. Performans, (3) 4, 173-186. , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Alkan, V., Doğan, B. ve Çermik, H. (2011). “Teaching practices: Evaluation of Chemistry Graduates Attending Teacher Training Courses”, I. International Congress on Curriculum and Instruction, Eskişehir: Anadolu University, Turkey, (05-08 Ekim 2011), (Abstract Book pp. 610-611). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Alkan, V., Doğan, B., & Çermik, H. (2011). Teaching practices: Evaluation of chemistry graduates attending teacher training courses, I. International Congress on Curriculum and Instruction, October 05-08 Abstract Book (pp. 610-611). Eskişehir: Anadolu University, Turkey. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Alkan, V., Çermik, H., & Doğan, B. (2011, September). Teachers and primary schools: Pupils’ voices. Paper presented at the European Conference on Educational Research, Freie University, Berlin, Germany. http://www. eera.de/ecer-programmes/ search-programmes. (Network: 25. Research on Children’s Rights in Education). , 2011
  Kayıt Detayları
 • Tanrıöğen, A., Çermik, H., Kazdağlı, N., Çatalbaş, G., Kepenek, Y., Erdem, A.R., ve diğerleri. (2002). Çivril ilçesi eğitim sorunları araştırması, Dünden Bugüne Çivril Sempozyumu- Bildiriler, 18-19 Eylül 2001 (s.179-200). Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası. , 2002
  Kayıt Detayları
 • Çermik, H. (1999). Öğretmen adaylarının hizmet öncesinde öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri, Çukurova Üniversitesi III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiriler, 23-24 Ekim 1997 (s.65-78). İçel: Kocaoluk Basım ve Yayın Evi. , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Çermik, H., ve Turan, E. (2011). Öğretmen nitelikleri ve yeterlikleri (7. baskı). Ş. Tan (Edt.), Öğretim ilke ve yöntemleri içinde (s.509-545). Ankara: Pegem Akademi. ISBN: 978-9944-919-82-1. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Çermik, H. (2006). Sınıfta zaman yönetimi. M. Yılman (Edt.), Sınıf yönetimi içinde (s.45-61). Ankara: Nobel Yayıncılık. ISBN: 9944-77-027-2. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Çermik, H. (2006). Bir bilim olarak eğitimin temelleri. M. Yılman (Edt.), Eğitim bilimine giriş içinde (s.11-37). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN: 975-591-972-4. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  A-13 Internet ortamında yayınlanan(Ulusal veya uluslararası)
 • Çermik, H., Doğan, B., ve Şahin, A. (2011). Öğretmen adaylarında iz bırakan öğretmenlerle yaşanılan deneyimlerin meslek tercihleri açısından incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(4), 2675-2688. Article Number: 1C0468. ISSN: 1308-7274. , 2011
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi , 2010
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • Erdinç, H.S. (2007). "Toplam Kalite Yönetimi Yönünden Müfredat Labaratuar Okulları ve Diğer Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Nitelikleri İle Okula Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma". İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi, 10.01.2007. , 2007
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli ili öğretmen profili ve eğitim sorunları, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen Proje. Proje No: 2000ES01/EBAD001, Proje Araştırmacısı, 2002.
  Kayıt Detayları
 • Yaşar, M. (proje koordinatörü), Çermik, H. ve Güner, N. (2011). Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve bu tutumların bazı değişkenler açısından irdelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Araştırma Projesi. Proje No: 2006EĞT003.
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Denizli ili öğretmen profili ve eğitim sorunları, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu Tarafından Desteklenen Proje. Proje No: 2000ES01/EBAD001, Proje Araştırmacısı, 2002.
  Kayıt Detayları
 • Yaşar, M. (proje koordinatörü), Çermik, H. ve Güner, N. (2011). Türkiye’de öğrenim gören lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve bu tutumların bazı değişkenler açısından irdelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Araştırma Projesi. Proje No: 2006EĞT003.
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Öztürk, Ş. (2009). İlköğretim 4. ve 5. sınıf fen ve teknoloji dersinde öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar (Denizli ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Ayhan, G.G. (2006). İlköğretim II. kademedeki matematik öğretmenlerinin matematik öğretimiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Ergin, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
 • Dursun, H. (2003). İlköğretim okullarında fen bilgisi öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların öğretmen performansı üzerine etkileri (Diyarbakır ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, 28-30 Eylül, 2005.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı