Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Yrd.Doç.Dr. Serhat SURAL
Birimi : EGITIM BILIMLERI
Yabancı Dil : İNGİLİZCE
E-Posta : ssural@pau.edu.tr
Telefon : 2961160

Eğitim Bilgileri
 
 • 2002-2006
  :  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD (Lisans)
 • 2006-2008
  :  Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği (Yüksek Lisans)
 • 2009-2013
  :  Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (Doktora)


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.1 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi ve uluslararası yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca) yayınlanmış uluslararası nitelikte kitap veya kitap bölümü
 • Süral, S.(2017). The Development Study of Thoughts Scale Towards Measurement and Assessment Course in Higher Education. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 1, (79-95). , 2017
  Kayıt Detayları
 • Demirtas,S.; Süral, S. (2018). Development of Pamukkale Piano Learning Style Scale. International Journal of Assessment Tools in Education, 5(1), 90-104. , 2018
  Kayıt Detayları
 • Süral, S.(2016).The Predictive Power of Perception Levels towards Active Learning for Teaching Styles of Candidate Teachers. Efe, R.; Koleva, I.; Atasoy, E.; Cürebal, İ. [Ed.] Developments in Educational Sciences. Sofia. St. Klıment Ohrıdskı Unıversıty Press. , 2016
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • Süral, S. (2016). The Opinions of Primary Teacher Candidates Towards Evaluation Performances of Instructors. International Journal of Assessment Tools in Education, C.3, S.1, 23 - 36. , 2016
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2015). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmen Yetiştirme Programındaki Derslerin Gerekliliği ve İşe Vurukluk Düzeyleri Hakkındaki Görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.5, S.1.(34-43) , 2015
  Kayıt Detayları
 • Süral, S.(2015).The Relationship Between Primary School Teachers’ Teaching Styles With The Attitudes Towards The Teaching Profession And Classtoom Managment Approaches.The Journal of International Social Research, 8, 41, s.1013 - 1024. DOI Numarası: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20154115085 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2015). Öğretmen Adaylarının Aktif Öğrenmeye Yönelik Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Özel Sayısı. Karadeniz Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2, S.2, 31-49, Giresun. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Süral, S.; Sarıtas, E. (2015). The Investigation of the Students of Pedagogical Formation the Towards Teaching Profession Qualifications .Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.11, S.1.(62-75).DOI: http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD25 , 2015
  Kayıt Detayları
 • Saritas, E.; Süral, S. (2010).Grasha - Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama Çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy.C:5, S:4, 2162-2177. ISSN: 1306-3111. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2010). Pamukkale Üniversitesi'nin Farklı Fakültelerinde GÖrev Yapan Öğretim Elemanlarının Öğretme Stillerinin Karşılaştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy. C:5 S:3, 1226-1242 ISSN : 1306-3111. , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A-5 Uluslararası dergilerde yeralan atıflar
 • Süral, S. (2010). Pamukkale üniversitesinin farklı fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının öğretim stillerinin karşılaştırılması. EJournal of New World Sciences Academy, 5(3), 1226 – 1243. , AYDEMİR, H., KOÇOĞLU, E., & KARALI, Y. (2016). GRASHA-REİCHMANN ÖLÇEĞİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 24(4).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2010). Pamukkale üniversitesinin farklı fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının öğretim stillerinin karşılaştırılması. EJournal of New World Sciences Academy, 5(3), 1226 – 1243. , Mutluoğlu, A.; Erdoğan, A.(2016) İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Stili Tercihlerine Göre Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Society Researches, 6 (10) 102-126.
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2010). Pamukkale Üniversitesinin Farklı Fakültelerinde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Öğretme Stillerinin Karşılaştırılması. E-Journal of New World Sciences Academy. 5, (3), p: 1227- 1242. , GÜVEN, M., POLAT, M., YILDIZER, G., SÖNMEZ, T., YETİM, N.(2016). An Examination of the Researches Related to Teaching Styles Measurement Instruments Öğretim Stilleri Ölçme Araçlarıyla İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 6, 11 (117-138)
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E. & Süral, S. (2010).Grasha - Reichmann Öğrenme ve Öğretme Stili Ölçeklerinin Türkçe Uyarlama Çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy. 5, (4), p: 2162-2177. , POLAT, M., GÜVEN, M., YILDIZER, G., SÖNMEZ, T., & YETİM, N. (2016). Analyzing of the Researches Related to Teaching Styles Measurement Instruments. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 6(11).
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., & Süral, S. (2010). Grasha - Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin Türkçe uyarlama çalışması. E- Journal of New World Sciences Academy, 5(4). 2162-2177. , Şeker, H., & Deniz, S. (2015). Some Dilemmas Regarding Teacher Training: On the Teacher’s (Not) Being a Role Model. Journal of Education and Training Studies, 4(2), 1-9.
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62-75. , Gülşen, C., & Gündüz, H. Ç. (2016). Teacher Candidate’s Opinions, Who are Pedagogical Formation Students, toward Teacher Profession and Practicing This Profession. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1077-1092.
  Kayıt Detayları
 • . Süral, S.(2008). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış  Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli , KARAMUSTAFAOĞLU, O., ŞEKER, Ş., ŞAHİN, H., & DENİZLİ, Z.(2016) ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ.Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2,1 (51-68)
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., & Süral, S. (2010). Grasha-Reichmann öğrenme ve öğretme stili ölçeklerinin türkçe uyarlama çalışması. E-Journal of New World Sciences Academy, 5, 2162-2177. , Deniz, S. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2015). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme programındaki derslerin gerekliliği ve işe vurukluk düzeyleri hakkındaki görüşleri. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 34–43. , Dundar, S. (2015). Are prospective elementary school teachers' social studies teaching efficacy beliefs related to their learning approaches in a social studies teaching methods course?. Australian Journal of Teacher Education (Online), 40(7), 70.
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2009).Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli , 3)Özdemir, N. (2015). An Experimental Study Related to Application of the Kolb’s Learning Cycle in Geography Lectures. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(2): 81-98.
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2009).Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli , 2)Demir, B.; Usta, E. (2011). The effects of advance organizers according learning styles in computer assisted instruction software on academic achievement. International Journal of Human Sciences 8, 2, (733-749).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2009).Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli , 1) Budakoglu, İ.; Erdemir, E.; Babadogan, C. (2012). Learning Styles of Term 1 Medical Students in Turkish and English Departments of Medical Faculty. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, (3271-3274).
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Süral,S.(2017). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersindeki Uygulama Öğretmenleri Hakkındaki Düşüncelerinin İncelenmesi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 1 (277-299). , 2017
  Kayıt Detayları
 • Süral, S.; Sarıtaş, E. (2015).Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Fen Ve Teknoloji Öğretimi Dersindeki Öğrenme Stilleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.C,1; S.1. (31-44), Rize. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2014). Beyin Temelli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinin Erişisine Etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C.1, S.4. (33-42) , 2014
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2014) Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Pedagojik Formasyon Alan Öğrencilerin Ölçme Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C1, S3.(63-75) , 2014
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E., Süral, S.(2009) Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi S 2, C 1. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Süral, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi , AYDEMİR, H., KOÇOĞLU, E., & KARALI, Y. (2016). GRASHA-REİCHMANN ÖLÇEĞİNE GÖRE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 24(4).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , BOZKURT, O., & Zülküf, O. R. A. K. (2016). Türkiye'de Akademik Başarı Değişkeni Alanında Yapılan Öğrenme Stilleriyle İlgili Çalışmaların İncelenmesi/Researching the Learning Styles in the field of Academic Achievement Variable in Turkey. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35).
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E. ve Süral, S. (2008). Fen ve Teknoloji Öğretimi Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1/2, 201-213. , Keçeci, G., & ZENGİN, F. K. (2015). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Fen ve Teknoloji Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Turkish Journal of Educational Studies, 2(2).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. ve Sarıtaş, E. (2015). Pedagojik formasyon programına katılan öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin incelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 62-75. , San, I. (2016). Investigating Attitudes toward Instructional Principles and Methods Course of Pedagogical Formation Students: Inonu University Case. Journal of Education and Future, (9), 123.
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2009).Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli , BAKIR, S., & Hasan, M. E. T. E. (2014). Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Burdur İli Örneği*. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(3).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2009).Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli , BULUT, M. Sencer, and Özlem KAF HASIRCI. "Öğretmenlerin Öğrenme Stillerinin Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Stillerine Etkisi." ijocis 2.3 (2014).
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2009).Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Denizli , Uzun, Adem, et al. "Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi: Uludağ Üniversitesi örneği." (2013).
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Süral,S.(2017).The Comparıson Of Thoughts Towards The Measurement And Assessment Course Of Teacher Candıdates Who Have Learned In Dıfferent Departments Of Faculty Of Educatıon.IV th International Eurasian Educational Research Congress. Denizli , 2017
  Kayıt Detayları
 • Süral,S.(2017).The Invastıgatıon Of Theır Thoughts About Mentors In Teachıng Practıce Course Of Prımary Teacher Candıdates. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Girne. , 2017
  Kayıt Detayları
 • Türkoğlu,A.; Süral,S.(2015).The Study Of Attitudes Towards Measurement And Evaluation Regarding Subdimensions Of “Evaluation Criteria”, “Measurement Method” And “Cognitive Levels Of Measurements”. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction. Adana. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Türkoğlu,A.; Sural,S. (2013). İlkogretim Bölümündeki Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın. , 2013
  Kayıt Detayları
 • Türkoğlu, A. ; Süral, S. (2011).Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretme Stillerinin Farklı Değişkenler İle İncelenmesi. 20. Eğitim Bilimleri Kongresi.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.Burdur. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Sarıtaş, E.; Sural, S.; Kumral, O. (2008). Eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerinin öğrenme stillerinin karşılaştırılması. VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Kitabı ss: 177-181. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi , 2008
  Kayıt Detayları
 • Sural, S.; Kıran, H. (2009) Cumhuriyet Dönemi Köy Öğretmeni Yetiştirme Denemeleri (Denizli Köy Muallim Mektebi Örneği). "Ölümünün 80. Yıldönümünde Cumhuriyet Eğitim Devrimi ve Mustafa Necati Sempozyumu" Kitabı ss: 242-251 , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Süral, S. (2017). Öğretmenliğin Rolü ve Özellikleri.(2.Baskı). Susar, F.; Duban, N. [Ed.] Eğitim Bilimine Giriş (ss. 275-310). Ankara: Anı Yayıncılık , 2017
  Kayıt Detayları
 • Süral, S. (2016). Öğretmenliğin Rolü ve Özellikleri. Susar, F.; Duban, N. [Ed.] Eğitim Bilimine Giriş (ss. 275-310). Ankara: Anı Yayıncılık , 2016
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.5 Uluslararası toplantılara katılmak
 • IV. International Eurasian Educational Research Congress, DENİZLİ , 2017
  Kayıt Detayları
 • 16.Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Kongresi, KKTC. , 2017
  Kayıt Detayları
   
  B.6 Ulusal toplantılara katılmak
 • 20. Eğitim Bilimleri Kongresi , 2011
  Kayıt Detayları
 • XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , 2013
  Kayıt Detayları
 • VII Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu , 2008
  Kayıt Detayları
 • Ölümünün 80. Yıldönümünde Cumhuriyet Eğitim Devrimi ve Mustafa Necati Sempozyumu , 2009
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisinde Hakemlik , 2017
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Farabi Koordinatörlüğü
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • T.C. Başbakanlık, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Koro Yarışmasında Düzenlemeli Koro Dalında Türkiye Birinciliği, Antalya, 2007
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı