Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Inan Ozer
Birimi : KAMU YÖNETİMİ
Yabancı Dil : İngilizce
E-Posta : iozer@pau.edu.tr
Telefon : 2952652

Eğitim Bilgileri
 
 • 1969
  :  Yıldırım Beyazıt Lisesi, Ankara,
 • 1974
  :  Hacettepe Üniversitesi- Lisans- Sosyoloji
 • -
  :  Yüksek Lisans- Hacettepe Üniversitesi- Sosyoloji
 • 1983
  :  Doktora- Hacettepe Üniversitesi- Sosyoloji
  Mesleki Deneyim
   
 • 1977-1983
  :  Araştırma Görevlisi: Sosyoloji Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi (Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak)
 • 1983-1987
  :  Yardımcı Doçent Dr: Sosyoloji Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi
 • 1987-1989
  :  Yardımcı Doçent Dr: Kamu Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi
 • 1989
  :  Doçent: Hacettepe Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı
 • 1996
  :  Profesör: Hacettepe Üniversitesi, İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

  Yönettiği Tezler
   
 • Adnan Türegün, “Çatışmacı Toplum Paradigması”, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, 1985.
 • Tanju Ünal, “Türk Siyasal Kültüründe Muhalefet Olgusu”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1995
 • Nezahat Altıntaş, “Siyasal Katılımda Bir Değişim Modeli: Gecekondularda Araçsal Katılımın Özerk Katılıma Dönüşümü”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1996
 • Mete Kaan Kaynar, “Sosyal Demokrasinin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Sosyal Demokrasi”, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 1996
 • Fikret Mazı “Sivas’ta Kentleşme ve Kentlileşme Sorunları”, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, 1996.
 • Nigar Değirmenci, “Kente Yeni Gelenlerde Seçmen Davranışı”, Pamukkale Üniversitesi, 2001.
 • Ferihan Yıldırım, “Göç’ün Aileiçi Rol Davranışı Üzerindeki Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi, 2001
 • Rezzan Ayhan Türkbay, Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Tutum ve Değerleri Üzerine Bir Araştırma: Pamukkale Üniversitesi Örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, 2005
 • Umut Bekcan, Demokrasi Kuramları Açısından Türk Demokrasisine İlişkin Bir İnceleme, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ABD, 2005.
 • Doktora Tezi: Mete Kaan Kaynar, “Sivil Toplum ve Türkiye’de Sivil Toplum Geleneği”, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1999.

  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Özer, İ., Bekcan, U., “Demokrat Parti İktidarı (1950-60): Bir Dönemin Demokrasi Anlayışı”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, No 1/2, Temmuz 2008, s. 1-14. , 2008
  Kayıt Detayları
 • “Tarihsel Gelişimi ve Ulusal Bağımsızlık Savaşındaki Yeri Açısından Halkçılık İdeolojisi”, Mustafa Kemal’i Anlamak, Ankara, 1981 , 1981
  Kayıt Detayları
 • “Hilmi Ziya Ülken”, (H. Uygun’la birlikte), Türk Toplumbilimcileri -I, (Ed.) E. Kongar, Remzi Yayınevi, İstanbul, 1982 , 1982
  Kayıt Detayları
 • “Berkes ve Toplumsal Değişme”, Türk Toplumbilimcileri-I, (Ed.) E. Kongar, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982. , 1982
  Kayıt Detayları
 • “Toplumsal Değişme ve Kentsel Olgu”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 1, 1983 , 1983
  Kayıt Detayları
 • “Türkiye'de Kentleşme Hareketini Doğuran Nedenler”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 2, 1984 , 1984
  Kayıt Detayları
 • "Türkiye'de Gecekondu Olgusunun Nitelikleri”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 3, 1985. , 1985
  Kayıt Detayları
 • “Ogburn'nün Toplumsal Değişme Kuramı”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 5, 1988 , 1988
  Kayıt Detayları
 • “Fransız Devrimi’nin Toplumsal ve Düşünsel Temelleri”, Frankofoni, Sayı: 1, 1989. , 1989
  Kayıt Detayları
 • “Kent Ailesi”, Aile Ansiklopedisi, Cilt: 2, Ankara, 1991 , 1991
  Kayıt Detayları
 • "Sosyal Devlet ‘Müdahaleci Devlet mi?”, Ekonomide Ankara, Sayı: 44, Ankara, 1992 , 1991
  Kayıt Detayları
 • "Kentleşme ve Kent Yaşamı”, Gecekondu’larda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, (B. Gökçe, A. Kasapoğlu, F. Acar, A. Ayata, H. Uygun ile birlikte), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1993. , 1993
  Kayıt Detayları
 • “Bir Alan Araştırması: Kentlileşme ve Siyasal Katılma” Hacettepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, 1990 , 1994
  Kayıt Detayları
 • “Siyasal Kültür, Demokrasi ve Demokratik Değerler”, Hacettepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, C: 14, Sayı: 1, 1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • “Üniversite Öğrencileri Demokrat Mı”, Amme İdaresi Dergisi, C: 29, Sayı: 23, Eylül 1996. , 1996
  Kayıt Detayları
 • “Türkiye’de Kentleşme” Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı, Sayı 23-24, Eylül 1998 , 1998
  Kayıt Detayları
 • • “Siyasal Değişme Kuramlarına Eleştirel Bir Bakış”, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, s. 40, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • Özer, İ, Polat, Ferihan; Kentlileşme Sürecinde Eski Kentliler ile Yeni Kentliler Arasında Kimlik Farklılaşması: Sevindik ve Çaybaşı Mahalleleri Örneği,VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Didim. , 2009
  Kayıt Detayları
 • İnan Özer, Ferihan Polat, “Merkez-Çevre Analizi Açısından Çok Partili Dönemde Denizli‟nin Türk Siyasal Hayatındaki Duruşu”, Denizli Tarihi, Kültürü ve Çevresi Sempozyumu Eylül 2006, Bildiriler 1, s.620-628. , 2006
  Kayıt Detayları
 • “Toplumsal Değişme ve Kent”, Dünyada ve Türkiye’de Güncel Sosyolojik Gelişmeler, Sosyoloji Derneği, Ankara, 1994. , 1994
  Kayıt Detayları
 • "Siyasal Kültür ve Demokrasi” (Sos.Hiz.Mez. Derneği toplantısında sunulan tebliğ), 1995 , 1996
  Kayıt Detayları
 • “Kentsel Yereleşim ve Gecekondu”, Habitat II, İstanbul, 1996 , 1996
  Kayıt Detayları
 • “Siyasal Kültür ve Demokrasi” (Sos.Hiz.Mez. Derneği toplantısında sunulan tebliğ), 1995 , 1998
  Kayıt Detayları
 • “Kamu Yönetiminde Toplam Kalite Uygulaması”, 8. Toplam Kalite Günleri, Denizli, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • “Medyanın Toplumsal Değişime Etkileri”, IV. Yerel Eğitim Semineri, Başbakanlık BYEGM ve Pamukkale Üniversitesi, Denizli, 2000. , 2000
  Kayıt Detayları
 • “Modernizm Post-Modernizm”, Modernizm Post-Modernizm, Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Denizli, 2001 , 2001
  Kayıt Detayları
 • “Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Ulusal Egemenlik Sorunu”, Ulusal Egemenlik Sempozyumu, TBBM-PAÜ, Denizli, 2001. , 2001
  Kayıt Detayları
 • “Türkiye’de Kentleşme ve Kentleşme Politikaları”, Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, PAÜ ve DPT, Denizli, Temmuz, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Demokrasisinin Gelişimi”, Türk Demokrasi Vakfı - PAÜ, Denizli, Aralık, 2003 , 2003
  Kayıt Detayları
 • “Küreselleşme ve Türk Siyasal Kültürü”, Cumhuriyetin 80.Yıl Etkinlikleri, Politikaları İle Türkiye, Muğla Üniversitesi, Muğla, Aralık, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • “Kentleşmenin Öteki Yüzü: Şiddet ve Suç”, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya. (Ar.Gör. Ferihan Polat ile birlikte) , değerlendirme aşamasında
  Kayıt Detayları
 • • “Kentlileşme Sürecinin Seçmen Davranışları Üzerindeki Etkisi: Sevindik ve Çaybaşı Mahalleleri Örneği”, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2006, Malatya. (Ar.Gör. Ferihan Polat ile birlikte) , değerlendirme aşamasında
  Kayıt Detayları
 • “Merkez-Çevre Analizi Açısından Çok Partili Dönemde Denizli’nin Türk Siyasal Hayatındaki Duruşu”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu, 6-8 Eylül 2006, Denizli. , değerlendirme aşamasında, tüm bildiriler tam metin olarak basılacak
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı, Ege Yayınları, İstanbul , 2008
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Kemal'i Anlamak, (E. Kongar vd.), Ankara, 1981. , 1981
  Kayıt Detayları
 • Türk Toplumbilimcileri -I, (Ed. E. Kongar) Remzi Kitabevi, İstanbul, 1982. , 1982
  Kayıt Detayları
 • Gecekondu’larda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, (B. Gökçe, A. Kasapoğlu, F. Acar, A. Ayata, H. Uygun ile birlikte), Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, Ankara, 1993. , 1993
  Kayıt Detayları
 • Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü, (A. Kasapoğlu, H. Uygun ve M. Nazlıoğlu ile birlikte) U.N.D.P. ve Sosyoloji Derneği, Yayın No: 4, Ankara: 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • Sosyolojiye Giriş, (Ed. İ. Sezal) Martı Yayınevi, Ankara, 2003. , 2003
  Kayıt Detayları
 • Kentleşme, Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Yayınları, Bursa, 2004, ISBN: 975-8768. , 2004
  Kayıt Detayları
 • Türkiye’de Kent,Kentleşme ve Kentsel Değişme, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, (Ed.Mehmet Zencirkıran), Nova Yayınları, Ankara,2006 , 2006
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • • “Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin Bulundukları Ülkede Siyasal Katılımı”, TRT Int., 1997 , (Ercan Karakaş ile birlikte)
  Kayıt Detayları
 • • “Yurtdışında Çalışan İşçilerimizin Bulundukları Ülkede Siyasal Katılımı”, TRT Int.,1997. , (Ercan Karakaş ile birlikte) 1997
  Kayıt Detayları
 • “Değişim” TRT1’de 1 yıl her hafta yayınlanan programa yorumcu olarak katılım. 1997 , 1997
  Kayıt Detayları
 • • “Cumhuriyet’in Kazanımları” TRT Dış Haberler Müdürlüğünde Cumhuriyet’in 75.Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Düzenlenen Panel , (Toktamış Ateş ve Şahin Yenişehirlioğlu ile birlikte.)
  Kayıt Detayları
 • “Atatürk ve Çağdaşlaşma”, T.R.T. Genel Müdürlüğünce Atatürk Haftası’nda düzenlenen açık oturum (Ertuğrul Özkök ve Şahin Yenişehirlioğlu ile birlikte), 1993 , 1993
  Kayıt Detayları
 • “Kentliyim, Kentlisin, Kentli... Kentli miyiz?” Ada Kentliyim, (Açık Oturum) Sayı 1, 1995. , 1995
  Kayıt Detayları
 • “Egemenlik” Egemenlik Kuramları ve Türkiye’de Egemenlik Sorunu, TBMM Başkanlığı ve Pamukkale Üniversitesi, 14.4.2001, Denizli , 2001
  Kayıt Detayları
 • "Siyaset Ekonomi İlişkisi ve Krizin Siyasal Görünümü”, Ekonomik Krizin Toplumsal Etkileri, Denizli Ticaret Odası, 10.5.2001. , 2001
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.1 Proje görevleri
 • Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli. TUBİTAK Projesi. Kayıt No: 105 G090. Özer, İ.; Erkan, M.; Kargı, H.; Kargı, N.; Murat, Ş.; Yaldır, A.; Balce, A.; Orhan, K.; Haşıloğlu, S. (2007-2009)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli. TUBİTAK Projesi. Kayıt No: 105 G090.
  Kayıt Detayları
 • Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü, Ankara: U.N.D.P. ve Sosyoloji Derneği, 1995
  Kayıt Detayları
 • • Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu), 1993
  Kayıt Detayları
 • “Türkiye’de Mesleki Eğitim Çerçevesinde Hareketlilik ve Göç”, DPT ve GTZ, Ankara, 1998.
  Kayıt Detayları
 • Denizli İmalat Sanayii Envanteri, Pamukkale Üniversitesi, - Denizli Sanayi Odası, 2001-2002, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Koruma ve Geliştirme Projesi, Pamukkale Üniversitesi - Kültür Bakanlığı - Denizli Valiliği, 2001-2003, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Doğal Gaz Araştırması Etüdü, Pamukkale Üniversitesi, ODTÜ-BOTAŞ, 2003.
  Kayıt Detayları
 • • Denizli Suç Haritası ve Suç Analizi Projesi, TÜBİTAK ve Emniyet Genel Md. İle, 2006
  Kayıt Detayları
   
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Denizli Merkezi Suç Haritası ve Suç Analiz Modeli. TUBİTAK Projesi. Kayıt No: 105 G090. Özer, İ.; Erkan, M.; Kargı, H.; Kargı, N.; Murat, Ş.; Yaldır, A.; Balce, A.; Orhan, K.; Haşıloğlu, S. (2007-2009)
  Kayıt Detayları
 • Denizli Suç Haritası ve Suç Analizi Projesi, TÜBİTAK ve Emniyet Genel Md. İle, 2006
  Kayıt Detayları
 • Ailenin Çevre Eğitimindeki Rolü, Ankara: U.N.D.P. ve Sosyoloji Derneği, 1995
  Kayıt Detayları
 • • Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu), 1993
  Kayıt Detayları
 • “Türkiye’de Mesleki Eğitim Çerçevesinde Hareketlilik ve Göç”, DPT ve GTZ, Ankara, 1998.
  Kayıt Detayları
 • Denizli İmalat Sanayii Envanteri, Pamukkale Üniversitesi, - Denizli Sanayi Odası, 2001-2002, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Pamukkale Koruma ve Geliştirme Projesi, Pamukkale Üniversitesi - Kültür Bakanlığı - Denizli Valiliği, 2001-2003, Denizli
  Kayıt Detayları
 • • Türkiye Doğal Gaz Araştırması Etüdü, Pamukkale Üniversitesi, ODTÜ-BOTAŞ, 2003.
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı
  Kayıt Detayları
     H- İdari Görevler
     
  H.1 İdari kadro görevleri
 • Fakülte Yönetim Kurulu- Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Fakülte Yönetim Kurulu-Fakülte Kurulu Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Rektör Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Rektör Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Rektör Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Rektör Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Rektör Yardımcısı
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı