Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR
Birimi : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yabancı Dil : Fransızca
E-Posta : vuygur@pau.edu.tr
Telefon : 0258.2963649A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • KIRMIZI, S. F., UYGUR, C.V., “Türk Dili Edebiyatı Ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözcük Dağarcıklarının Değerlendirilmesi ve Günlük Yaşamlarına Yansımaları”, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Li terature and History of Turkish or Turkic Volume 7 / 4 Fall 2013, p. 163-178, ANKARA-TURKEY , 2013
  Kayıt Detayları
 • TOKAT. F., UYGUR, C.V., “Tuhfetü’l-Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in Ses, Şekil ve İmlâ Özellikleri ile Söz Varlığı, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Li terature and History of Turkish or Turkic Volume 8 / 1 Winter 2013, p. 2605-2615, ANKARA-TURKEY , 2013
  Kayıt Detayları
 • T. DİNAR, UYGUR, C.V., “Ġāyetü’l-Müntehā Fi-Tedbiri’l-Merżā, Ses ve Şekil Bilgisi, İmlâ Özellikleri ve Söz Varlığ”ı, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Li terature and History of Turkish or Turkic Volume 8 / 4 Spring 2013, p. 635-648, ANKARA-TURKEY , 2013
  Kayıt Detayları
 • • F.Tokat, C.V. Uygur, Hezârfen Hüseyin Efendi’nin “Tuhfetü’l Erîbi’n-Nâfia Li’r-Rûhânî ve’t- Tabîb”i, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, Fall 2012, p.2445-2454. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • UYGUR, C. Vedat, "Yunus Emre'nin Dilinden Dökülenler", X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri, Eskişehir, ss.921-948 , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • “Kırgız Türkçesiyle Kutadgu Bilig: Kuttuu Bilim”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 23, ss. 77-85 , 2016
  Kayıt Detayları
 • 1. UYGUR, CV., GÜNÇAVDI Ç.A. “Mehmed’in İlac-Name’si”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 23, ss.105-110, 2016 , 2016
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Eñ Sözü, Kullanılış Yeri ve İşlevine Dair”, TDAY Belleten, 2002-I, Ankara, 2006, sayfa-83-95 arası , 2006
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Karakalpak Edebiyatında Kadın”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Bahar 2003, s. 251-280 arası , 2003
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Karakalpak Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 11, 51-69, (2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Güzel Türkçem”, Türk Yurdu Dergisi, 162-163, 411-414 (Şubat-Mart, 2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Kazakların Çadır Evi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, Dr. Himmet BİRAY Özel Sayısı, Ankara, 1999, s. 609-612. , 1999
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Kırk Kız”, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 34, 30-47 (1997) , 1997
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Eşitlik (Ekuvatif) Eki ve Eşitlik (Ekuvatif) Grubu Üzerine”, Türk Dili Dergisi (TDK Yay.), 546, 547-549 (Haziran, 1997) , 1997
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., F.Türkyılmaz, E.Güngördü, M.Yılmaz, E.Arıkoğlu, "Orhon Kitabeleri", Türk Yurdu Dergisi, 76, 11-16 (Aralık, 1993) , 1993
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Denizli İli Ağız Sözlüğü (Yapı-Köken) , Ayten Atay, "Mankafa, Mankurt" Kelimeleri ve "An Man" Şaşkınlık Sözü Üzerine, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Güz 2008, 87-98 arası
  Kayıt Detayları
 • Ali İhsan KOLCU, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Ankara, 2004, s. 1121-1140 arası , Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 23, Karakalpak Edebiyatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003 adlı kitabımın pek çok sayfasından yararlanılmıştır.
  Kayıt Detayları
 • Ercan ALKAYA, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yayıncılık, Şubat 2007, Elazığ , Karakalpak Türkçesi Grameri adlı kitabımın pek çok yerindeki bilgi, yukarıdaki eserde atfen kullanılmıştır.
  Kayıt Detayları
 • Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. Ankara, 2003, s. 1222. , “Eşitlik (Ekuvatif) Eki ve Eşitlik (Ekuvatif) Grubu Üzerine”, Türk Dili Dergisi (TDK Yay.), 546, 547-549 (Haziran, 1997) adlı makaleme Kaynakça bölümünde atıf yapılmıştır.
  Kayıt Detayları
 • İsa KAYAALP, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 25. cilt, Ankara, 2002, “Kıvâmî” maddesi, s.507. , Kıvami'nin Fetihname-i Sultan Mehmed (İmla-Gramer-Metin-Sözlük) adlı yüksek lisans tezime atıf var.
  Kayıt Detayları
 • Sezai GÜNEŞ, Türk Dili Bilgisi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Dördüncü Basım, İzmir, 1999, s.101 , "Türkçede Fiilden İsim yapan -Iv, -Av eki" (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı:1,1996, s.12-13'teki makaleye atıf yapılmıştır.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • 1. UYGUR, C. V., "Dul (tul) Kelimesine Dair", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 11. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 11-13 Kasım 2014, Bildiriler Cilt 1, ss.187-202 , 2015
  Kayıt Detayları
 • "Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Ahlak ve Hikmet", I. Beynəlxalq Bəxtiyar Vahapzadə Simpoziumu, 13-15 Aralık 2012, Bakı/ AZERBAYCAN, ss. 421-433 , 2012
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, C. V., "Osmanlıca Metinlerde “Balkan Ağzı” İmlasına Dair Bir Değerlendirme", Hëna e Plotë Üniversitesi Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Arnavutluk, 2013, s.101-114 , 2013
  Kayıt Detayları
 • •F.Tokat, C.V. Uygur, Hezârfen Hüseyin Efendi’nin “Tuhfetü’l Erîbi’n-Nâfia Li’r-Rûhânî ve’t- Tabîb” Eserinde Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerin Tedavi Amaçlı Kullanılması, 5. Balkan Tıp Etiği Kongresi, 11-15 Ekim 2011, s.652-660, İstanbul. , 2011
  Kayıt Detayları
 • RUSÇANIN TÜRK LEHÇELERİNE ETKİSİ VE YABANCI (RUSÇA-BATI KÖKENLİ) KELİMELERİN “TÜRKÇE”LEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI (KARAKALPAK TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ), Uluslararası VI. Türk Dili Kurultayı Bildirileri , 2009
  Kayıt Detayları
 • "Kazak ve Karakalpak Türkçeleri Temelinde Türkçe Renk Adlarının Yan Anlamları", Ege Üniversitesi 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildiriler-, Cilt: V, ss. 2229-2239, 9-15 Nisan 2006. , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Denizli Bölgesi Ağzındaki Arkaik Kelimeler ve Yapıları”, Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 6-7-8- Eylül 2006, 2. cilt, s. 275-284 arası , 2006
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Denizli’nin Çal Bölgesi Dil ve Kültürüne Dair Bazı Tespitler”, 01-03 Eylül 2006, Çal Sempozyumu Bildirileri, Denizli, 2007, s. 495-518 arası , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Ramazan TEĞİZ, “Denizli İli Zeybek Türküleri ve Hikâyeleri”, Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi (24-25 Ekim 2002), Bildiri kitabının basılış tarihi 2004 (ISBN, 975-7207-45-4), sayfa 3-11 arası , 2004
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Denizli Acıpayam Ağzındaki Kelimler Dünyası”, 1. Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Aralık 2003 (Bu sempozyumda sunulan bildiri, Geçmişten Günümüze Denizli, sayı 3 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2004) ve sayı 5’te (Ocak-Şubat-Mart 2005) yayımlanmıştır.) , 2004
  Kayıt Detayları
 • TURGUT, F. ve UYGUR, CV., “Babadağ Ağzındaki Arkaik ve Yerel Unsurlar”, I. Babadağ Sempozyumu (Tarihte ve Günümüzde Babadağ), 193-199, Denizli, 1-3 Aralık, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
 • DOĞRU, I. ve UYGUR, CV., “Babadağ Ağzında Görülen Ses Olayları”, I. Babadağ Sempozyumu (Tarihte ve Günümüzde Babadağ),.184-192, Denizli, 1-3 Aralık, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Modal Söz Terimi ve Bu Terim Işığında Türkiye Türkçesi Kelime Türleri Sınıflandırması ve Cümle Unsurlarına Farklı Bir Bakış Denemesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 27-28 Ağustos 2007, Bildiriler: 1. cilt, ss. 423-443 , Şubat 2009
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “İsimden Fiil Yapma Eki +la-,+le- Ekinin “Vasıftan/Nesneden Uzaklaşma, Arınma” Fonksiyonu Üzerine” IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, 25-31 Eylül 2000, Ankara, 2007, s. 1875-1880 arası , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., "Karakalpak Türkleri Arasındaki Mizahi Tipler ve Nasreddin Hoca", I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni), 6-7 Temmuz 2005-Akşehir, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları 6, (ISBN, 975-92498-1-2) s.443-453 arası , 2005
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpak Şairi Ajiniyaz ve “Karışık” Dili Üzerine, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, TDK Yayınları, Ankara 2004, s. 3029-3062 , 2004
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Tolğav Edebî Türü ve Karakalpak Tolgavları”, IV. Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, Mersin, 26-28 Mayıs, 2000. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2002, s. 677-687. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • UYGUR, CV., Bilinmeyen Bir Şair: Mustafa UYGUR, Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ Hatıra Kitabı, Akçağ Yay., Ankara 2016, 1. Baskı, ISBN: 978-605-342-277-8, ss. 444-461 , 2016
  Kayıt Detayları
 • “Karakalpak Edebiyatı”, Çağdaş Türk Edebiyatları-II, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2753, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1711, 7. Ünite: Balkanlarda Türk Edebiyatı ve Karakalpak Edebiyatı, ss. 183-196 , 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Karakalpak Türkçesi Grameri (Karakalpak Tilinin Grammatikası), Kriter Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5863-47-0, 289 s. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ceyhun Vedat UYGUR, "Karakalpaklar", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 41, İstanbul 2012, ss. 511-513 , 2012
  Kayıt Detayları
 • "Kompozisyon" (XIII. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.309-322 , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Cümle (Sözdizimi, Sentaks" (XI. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.227-259 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Türk Dilinin Tarihi Dönemleri" (IV. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.37-43 , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları" (V. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.43-57 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kazak Türkçesi, Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük, Kriter Yayınları, İstanbul-2008; ISBN: 978-605-5863-10-4 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Özbekçe (Özbek Türkçesi) Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük, Fakülte Kİtabevi Yayınları, Isparta, ISBN: 978-975-7135-81-4 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Türkmence (Türkmen Türkçesi) (Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük), Fakülte Kİtabevi Yayınları, Isparta, ISBN: 978-975-7135-80-7 , 2008
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, C.V., Denizli İli Ağız Sözlüğü (Yapı-Köken),(ISBN: 978-975-01977-1-0), Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Isparta, Aralık-2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, C.V., Türk Lehçeleri Grameri, Editör: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Akçağ Yayınları/886, Türk Dili ve Dilbilimi/ 35, Ankara, 2007, (ISBN: 978-975-338-885-6) 1340 sayfalık eserin 9. bölümü olan Karakalpak Türkçesi kısmı [543-622. sayfalar arası] tarafımdan yazılmıştır. , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I –Fiil- Basit Çekim, Karakalpak Türkçesi Bölümü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2006; (ISBN: 975-16-1905-X) (DPT projesinin ilk yayını) , 2006
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpaklarda Nevruz, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s. 279-285 arası (ISBN: 975-16-1696-4) , 2004
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Türk Dünyası El Kitabı, (Dördüncü Cilt) Edebiyat (Türkiye Dışı Türk Edebiyatları) “Karakalpak Edebiyatı” Bölümü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:158, Seri I, Sayı: A.31 / II, 399-421, Ankara, 1999. (ISBN: 975-456-083-8 (TK), 975-456-085-4 IV.cilt) , 1999
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpak Türkçesi Grameri (Fonetik, Morfoloji, Sentaks), Denizli, 2001 , 2001
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpak Türkleri Edebiyatı (Gramer, Yazılı Edebiyat, Destanlar), Denizli, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • UYGUR, CV., Kıvamî- Fetihname, Metin-Çeviri, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, 627 sayfa (ISBN: 978-975-08-1278-1) , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi –Karakalpak Edebiyatı-, 23. cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları/ 2991, Ankara, 2003, 432 sayfa (ISBN: 975-17-3098-8) (Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi yayınıdır.) , 2003
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Kırk Kız Destanı, Metin-Aktarma, TDK Yayınları, Ankara, 2007, 854 sayfa (ISBN: 978-975-16-1945-7) (DPT projesinin yayınıdır.) , 2007
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • • Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.309-322, ISBN: 978-605-5863-02-9 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Kompozisyon (Editör), Kriter Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5863-02-9 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • İdris Nebi Uysal'ın Doktora Tez Jürisi; Prof Dr. Mehmet AKGÜN, Prof Dr. H. Ömer KARPUZ, Prof. DR. C. Vedat UYGUR, Prof Dr. M. Volkan COŞKUN, Doç. DR. Mustafa ARSLAN , 2009
  Kayıt Detayları
 • 28.07.2005, Meriç Güven’in “Abdulvehhab bin Yusuf’un Müntehabat-ı Fi’t-Tıbb” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 15.09.2006, Işılay Kanaç’ın “Denizli’nin Babadağ İlçesi Ağzı” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 07.08.2006, Muhbet Toprak’ın “Şeyhülislam Bahaî Divanı Şerhi” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 02.06.2006, Murat Abalı’nın “Said Giray Divanı Tahlili” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 20.06.2003, Bekir Çetinkaya’nın “İlmî Divanı” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 12.07.2001, Şenel Çalışkan’ın “Karakalpak Türklerinin Etnografik Tarihi” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 05.07.2001, Murat Abalı’nın “Cami-i Mahmud b. Osman’ın Şerh-i Dibace-i Gülistan” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Türk Dünyası Destanlarının Tespiti ve Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi, DPT Projesi, Proje Yürüten Kuruluş: Türk Dil Kurumu, Araştırmacı, Araştırmacı, 1997. (Projenin ilk yayını Kırk Kız Destanı, Metin-Aktarma, TDK Yayınları, Ankara, 2007, 854 sayfa (ISBN: 978-975-16-1945-7)adlı eserdir.
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Projesi, Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Projesi, Araştırmacı, 2001. Projenin yayını, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi –Karakalpak Edebiyatı-, 23. cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları/ 2991, Ankara, 2003, 432 sayfa (ISBN: 975-17-3098-8) adlı eserdir.
  Kayıt Detayları
 • Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması Projesi, DPT Projesi, Katkı Sağlayan Kuruluş: TİKA, Proje Yürüten Kuruluş Türk Dil Kurumu, Araştırmacı, 1995 (Bitti) (Projenin ilk yayını, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I –Fiil- Basit Çekim, Karakalpak Türkçesi Bölümü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2006; (ISBN: 975-16-1905-X)adlı eserdir.)
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • MEHMET KARAKUYU, ÖZBEK EDİBİ SABİR ABDULLA’NIN “MEVLANA MUKİMİY” ADLI ESERİ (GRAMER: İKİLEMELER, TRANSKRİPSİYON VE AKTARMA)
  Kayıt Detayları
 • ZEHRA IŞIK, ÖZBEK ŞAİRİ HABÎBİY VE DÎVÂNI (METİN – AKTARMA- TEMATİK İNDEKS)(DEVAM EDİYOR)
  Kayıt Detayları
 • Zeynep GENÇER, Türkçe ve Japoncada Görünüş (Aspect)
  Kayıt Detayları
 • Gayetü’l-Münteha fi- Tedbiri’l-Merza (Metin, İnceleme, Dizin), Talat DİNAR, PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 (Doktora tezi)
  Kayıt Detayları
 • Makedonca-Türkçe İkidilli Bireylerde Makedonca Sözdiziminin Türkçe Söz Dizimine Etkisi, Şeyma GÜRLEYEN, PAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
  Kayıt Detayları
 • Mehmed’in İlac-namesi, Ayşegül GÜNÇAVDI, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2013
  Kayıt Detayları
 • İsmail YILDIZ, Ibrayım Yusupov’un “Begligiñdi Buzba Sen” Adlı Şiir Kitabındaki Şiirlerin Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi (Metin-Aktarma-Üslup-Dizin), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2012
  Kayıt Detayları
 • Emine Damla KOCATÜRK, Kırgız Türkçesiyle Kutadgu Bilig: Kuttuu Bilim (Metin-Aktarma-Kavram Alanı), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
  Kayıt Detayları
 • Günsel Barış, "Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığının Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırılması" (Devam ediyor)
  Kayıt Detayları
 • Feyza TOKAT, Hüseyin Hezarfen Çelebi'nin Tuhfetü'l-Erib'i (Hüseyin bin Cafer İstanköyi eş-Şehir be-Hezarfen'in Tuhfetü'l-Eribi'n-Nafia li'r-Ruhani ve't-Tabib'i), (Metin, İnceleme, Dizin), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kayıt Detayları
 • Aslı İNANIR MANAV, Denizli’nin Güney İlçesi Ağzı, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2006
  Kayıt Detayları
 • Feyza TURGUT TOKAT, Karakalpak Şair ve Ozanı Berdak’ın Hayatı, Kişiliği ve Eserleri, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2003
  Kayıt Detayları
 • Çetin YALÇIN, Karakalpak Türkçesi Sentaksı, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2003.
  Kayıt Detayları
 • KODAL, Türkan, Tarık Buğra’nın Hikâyelerinde Sentaks Çalışması, Pamukkale Üniversitesi, 1997.
  Kayıt Detayları
 • SEZGİN, Funda, 14. Yüzyıla Ait Bir Yasin Suresi Tefsiri Üzerinde Sentaks Çalışması, Pamukkale Üniversitesi, 1997
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Bitirme Tezi-I (2007-2008 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri-I (2007-2008 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi-I (2007-2008 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Seminer (2006-2007, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (2006-2007, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi VI (2006-2007 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları II (2006-2007 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi III (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları I (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (2005-2006, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Seminer (2005-2006 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri II (2005-2006 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I (2005-2006, Güz)
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (2003-2004, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Kazak Türkçesi (2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe II (Uygur Türkçesi) (2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlıca IV (Osmanlı Türkçesi IV)(2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe I (Göktürk) (2003-2004 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlıca III (Osmanlı Türkçesi III)(2003-2004 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Türk Dilinin Kaynakları II (2006-2007 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi Metinleri (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar II (2005-2006 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar II (2004-2005 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2004-2005 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar II (2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2003-2004 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri I (Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri II (Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri I (Güz)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe’nin Morfolojisi II (Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe’nin Morfolojisi I (Güz)
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • PAÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı (1997-1999 arası 2 yıl)
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • TRT Ankara Radyosunda "İstiklal Marşı" ile İlgili Canlı Sohbete Katılma, 2012
  Kayıt Detayları
 • TRT Ankara Radyosu "Doğudan Batıya Ayak İzleri" Programı Canlı Yayınında "Karakalpaklar"ı Tanıtan Bir Söyleşi. 2011 ve 2012 yıllarında iki kez.
  Kayıt Detayları
 • 27 Ağustos 2007, TRT 2’de Rengâhenk canlı yayın programında Fetihname’nin tanıtılması.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı