Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Ceyhun Vedat UYGUR
Birimi : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yabancı Dil : Fransızca
E-Posta : vuygur@pau.edu.tr
Telefon : 0258.2963649A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
   
A.2 SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanan vaka takdimi, teknik notlar, editöre mektuplar ve benzeri yazılar
 • KIRMIZI, S. F., UYGUR, C.V., “Türk Dili Edebiyatı Ve Türkçe Öğretmeni Adaylarının Sözcük Dağarcıklarının Değerlendirilmesi ve Günlük Yaşamlarına Yansımaları”, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Li terature and History of Turkish or Turkic Volume 7 / 4 Fall 2013, p. 163-178, ANKARA-TURKEY , 2013
  Kayıt Detayları
 • TOKAT. F., UYGUR, C.V., “Tuhfetü’l-Erîbi’n-Nâfia li’r-Rûhânî ve’t-Tabîb”in Ses, Şekil ve İmlâ Özellikleri ile Söz Varlığı, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Li terature and History of Turkish or Turkic Volume 8 / 1 Winter 2013, p. 2605-2615, ANKARA-TURKEY , 2013
  Kayıt Detayları
 • T. DİNAR, UYGUR, C.V., “Ġāyetü’l-Müntehā Fi-Tedbiri’l-Merżā, Ses ve Şekil Bilgisi, İmlâ Özellikleri ve Söz Varlığ”ı, Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Li terature and History of Turkish or Turkic Volume 8 / 4 Spring 2013, p. 635-648, ANKARA-TURKEY , 2013
  Kayıt Detayları
 • • F.Tokat, C.V. Uygur, Hezârfen Hüseyin Efendi’nin “Tuhfetü’l Erîbi’n-Nâfia Li’r-Rûhânî ve’t- Tabîb”i, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 7/3, Fall 2012, p.2445-2454. , 2012
  Kayıt Detayları
   
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • UYGUR, C. Vedat, "Yunus Emre'nin Dilinden Dökülenler", X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni Bildirileri, Eskişehir, ss.921-948 , 2011
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • “Kırgız Türkçesiyle Kutadgu Bilig: Kuttuu Bilim”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 23, ss. 77-85 , 2016
  Kayıt Detayları
 • 1. UYGUR, CV., GÜNÇAVDI Ç.A. “Mehmed’in İlac-Name’si”, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 23, ss.105-110, 2016 , 2016
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Eñ Sözü, Kullanılış Yeri ve İşlevine Dair”, TDAY Belleten, 2002-I, Ankara, 2006, sayfa-83-95 arası , 2006
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Karakalpak Edebiyatında Kadın”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 13, Bahar 2003, s. 251-280 arası , 2003
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Karakalpak Türkçesi Gramer Terimleri Sözlüğü”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 11, 51-69, (2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Güzel Türkçem”, Türk Yurdu Dergisi, 162-163, 411-414 (Şubat-Mart, 2001) , 2001
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Kazakların Çadır Evi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fak. Dergisi, Dr. Himmet BİRAY Özel Sayısı, Ankara, 1999, s. 609-612. , 1999
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Kırk Kız”, Millî Folklor Dergisi, Sayı: 34, 30-47 (1997) , 1997
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Eşitlik (Ekuvatif) Eki ve Eşitlik (Ekuvatif) Grubu Üzerine”, Türk Dili Dergisi (TDK Yay.), 546, 547-549 (Haziran, 1997) , 1997
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., F.Türkyılmaz, E.Güngördü, M.Yılmaz, E.Arıkoğlu, "Orhon Kitabeleri", Türk Yurdu Dergisi, 76, 11-16 (Aralık, 1993) , 1993
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Denizli İli Ağız Sözlüğü (Yapı-Köken) , Ayten Atay, "Mankafa, Mankurt" Kelimeleri ve "An Man" Şaşkınlık Sözü Üzerine, Dil Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3, Güz 2008, 87-98 arası
  Kayıt Detayları
 • Ali İhsan KOLCU, Çağdaş Türk Dünyası Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Ankara, 2004, s. 1121-1140 arası , Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi, 23, Karakalpak Edebiyatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2003 adlı kitabımın pek çok sayfasından yararlanılmıştır.
  Kayıt Detayları
 • Ercan ALKAYA, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Manas Yayıncılık, Şubat 2007, Elazığ , Karakalpak Türkçesi Grameri adlı kitabımın pek çok yerindeki bilgi, yukarıdaki eserde atfen kullanılmıştır.
  Kayıt Detayları
 • Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yay. Ankara, 2003, s. 1222. , “Eşitlik (Ekuvatif) Eki ve Eşitlik (Ekuvatif) Grubu Üzerine”, Türk Dili Dergisi (TDK Yay.), 546, 547-549 (Haziran, 1997) adlı makaleme Kaynakça bölümünde atıf yapılmıştır.
  Kayıt Detayları
 • İsa KAYAALP, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 25. cilt, Ankara, 2002, “Kıvâmî” maddesi, s.507. , Kıvami'nin Fetihname-i Sultan Mehmed (İmla-Gramer-Metin-Sözlük) adlı yüksek lisans tezime atıf var.
  Kayıt Detayları
 • Sezai GÜNEŞ, Türk Dili Bilgisi, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş Dördüncü Basım, İzmir, 1999, s.101 , "Türkçede Fiilden İsim yapan -Iv, -Av eki" (Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,sayı:1,1996, s.12-13'teki makaleye atıf yapılmıştır.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • 1. UYGUR, C. V., "Dul (tul) Kelimesine Dair", İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 11. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, 11-13 Kasım 2014, Bildiriler Cilt 1, ss.187-202 , 2015
  Kayıt Detayları
 • "Bahtiyar Vahapzade'nin Şiirlerinde Ahlak ve Hikmet", I. Beynəlxalq Bəxtiyar Vahapzadə Simpoziumu, 13-15 Aralık 2012, Bakı/ AZERBAYCAN, ss. 421-433 , 2012
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, C. V., "Osmanlıca Metinlerde “Balkan Ağzı” İmlasına Dair Bir Değerlendirme", Hëna e Plotë Üniversitesi Uluslararası Dil ve Edebiyat Kongresi, Arnavutluk, 2013, s.101-114 , 2013
  Kayıt Detayları
 • •F.Tokat, C.V. Uygur, Hezârfen Hüseyin Efendi’nin “Tuhfetü’l Erîbi’n-Nâfia Li’r-Rûhânî ve’t- Tabîb” Eserinde Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerin Tedavi Amaçlı Kullanılması, 5. Balkan Tıp Etiği Kongresi, 11-15 Ekim 2011, s.652-660, İstanbul. , 2011
  Kayıt Detayları
 • RUSÇANIN TÜRK LEHÇELERİNE ETKİSİ VE YABANCI (RUSÇA-BATI KÖKENLİ) KELİMELERİN “TÜRKÇE”LEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI (KARAKALPAK TÜRKÇESİ ÖRNEĞİ), Uluslararası VI. Türk Dili Kurultayı Bildirileri , 2009
  Kayıt Detayları
 • "Kazak ve Karakalpak Türkçeleri Temelinde Türkçe Renk Adlarının Yan Anlamları", Ege Üniversitesi 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı -Bildiriler-, Cilt: V, ss. 2229-2239, 9-15 Nisan 2006. , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Denizli Bölgesi Ağzındaki Arkaik Kelimeler ve Yapıları”, Uluslar arası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 6-7-8- Eylül 2006, 2. cilt, s. 275-284 arası , 2006
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Denizli’nin Çal Bölgesi Dil ve Kültürüne Dair Bazı Tespitler”, 01-03 Eylül 2006, Çal Sempozyumu Bildirileri, Denizli, 2007, s. 495-518 arası , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Ramazan TEĞİZ, “Denizli İli Zeybek Türküleri ve Hikâyeleri”, Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi (24-25 Ekim 2002), Bildiri kitabının basılış tarihi 2004 (ISBN, 975-7207-45-4), sayfa 3-11 arası , 2004
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Denizli Acıpayam Ağzındaki Kelimler Dünyası”, 1. Acıpayam Sempozyumu, 1-3 Aralık 2003 (Bu sempozyumda sunulan bildiri, Geçmişten Günümüze Denizli, sayı 3 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2004) ve sayı 5’te (Ocak-Şubat-Mart 2005) yayımlanmıştır.) , 2004
  Kayıt Detayları
 • TURGUT, F. ve UYGUR, CV., “Babadağ Ağzındaki Arkaik ve Yerel Unsurlar”, I. Babadağ Sempozyumu (Tarihte ve Günümüzde Babadağ), 193-199, Denizli, 1-3 Aralık, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
 • DOĞRU, I. ve UYGUR, CV., “Babadağ Ağzında Görülen Ses Olayları”, I. Babadağ Sempozyumu (Tarihte ve Günümüzde Babadağ),.184-192, Denizli, 1-3 Aralık, 1999. , 1999
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Modal Söz Terimi ve Bu Terim Işığında Türkiye Türkçesi Kelime Türleri Sınıflandırması ve Cümle Unsurlarına Farklı Bir Bakış Denemesi”, İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, 27-28 Ağustos 2007, Bildiriler: 1. cilt, ss. 423-443 , Şubat 2009
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “İsimden Fiil Yapma Eki +la-,+le- Ekinin “Vasıftan/Nesneden Uzaklaşma, Arınma” Fonksiyonu Üzerine” IV. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Çeşme, 25-31 Eylül 2000, Ankara, 2007, s. 1875-1880 arası , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., "Karakalpak Türkleri Arasındaki Mizahi Tipler ve Nasreddin Hoca", I. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Sempozyumu (Bilgi Şöleni), 6-7 Temmuz 2005-Akşehir, Akşehir Belediyesi Kültür Yayınları 6, (ISBN, 975-92498-1-2) s.443-453 arası , 2005
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpak Şairi Ajiniyaz ve “Karışık” Dili Üzerine, V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004, TDK Yayınları, Ankara 2004, s. 3029-3062 , 2004
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., “Tolğav Edebî Türü ve Karakalpak Tolgavları”, IV. Uluslar arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı Bildirileri, Mersin, 26-28 Mayıs, 2000. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara, 2002, s. 677-687. , 2002
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • UYGUR, CV., Bilinmeyen Bir Şair: Mustafa UYGUR, Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ Hatıra Kitabı, Akçağ Yay., Ankara 2016, 1. Baskı, ISBN: 978-605-342-277-8, ss. 444-461 , 2016
  Kayıt Detayları
 • “Karakalpak Edebiyatı”, Çağdaş Türk Edebiyatları-II, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2753, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1711, 7. Ünite: Balkanlarda Türk Edebiyatı ve Karakalpak Edebiyatı, ss. 183-196 , 2012 , 2012
  Kayıt Detayları
 • Karakalpak Türkçesi Grameri (Karakalpak Tilinin Grammatikası), Kriter Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5863-47-0, 289 s. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Ceyhun Vedat UYGUR, "Karakalpaklar", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 41, İstanbul 2012, ss. 511-513 , 2012
  Kayıt Detayları
 • "Kompozisyon" (XIII. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.309-322 , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Cümle (Sözdizimi, Sentaks" (XI. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.227-259 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Türk Dilinin Tarihi Dönemleri" (IV. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.37-43 , 2008
  Kayıt Detayları
 • "Türk Dilinin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları" (V. Bölüm) Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.43-57 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Kazak Türkçesi, Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük, Kriter Yayınları, İstanbul-2008; ISBN: 978-605-5863-10-4 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Özbekçe (Özbek Türkçesi) Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük, Fakülte Kİtabevi Yayınları, Isparta, ISBN: 978-975-7135-81-4 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Türkmence (Türkmen Türkçesi) (Gramer, Kelime Tahlilleri, Metinler, Aktarmalar, Sözlük), Fakülte Kİtabevi Yayınları, Isparta, ISBN: 978-975-7135-80-7 , 2008
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, C.V., Denizli İli Ağız Sözlüğü (Yapı-Köken),(ISBN: 978-975-01977-1-0), Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Isparta, Aralık-2007 , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, C.V., Türk Lehçeleri Grameri, Editör: Prof. Dr. Ahmet B. Ercilasun, Akçağ Yayınları/886, Türk Dili ve Dilbilimi/ 35, Ankara, 2007, (ISBN: 978-975-338-885-6) 1340 sayfalık eserin 9. bölümü olan Karakalpak Türkçesi kısmı [543-622. sayfalar arası] tarafımdan yazılmıştır. , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I –Fiil- Basit Çekim, Karakalpak Türkçesi Bölümü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2006; (ISBN: 975-16-1905-X) (DPT projesinin ilk yayını) , 2006
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpaklarda Nevruz, Türk Dünyası Nevruz Ansiklopedisi, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s. 279-285 arası (ISBN: 975-16-1696-4) , 2004
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Türk Dünyası El Kitabı, (Dördüncü Cilt) Edebiyat (Türkiye Dışı Türk Edebiyatları) “Karakalpak Edebiyatı” Bölümü, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları:158, Seri I, Sayı: A.31 / II, 399-421, Ankara, 1999. (ISBN: 975-456-083-8 (TK), 975-456-085-4 IV.cilt) , 1999
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpak Türkçesi Grameri (Fonetik, Morfoloji, Sentaks), Denizli, 2001 , 2001
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Karakalpak Türkleri Edebiyatı (Gramer, Yazılı Edebiyat, Destanlar), Denizli, 1999 , 1999
  Kayıt Detayları
   
  A-11 Kitap veya kitap bölümü çevirmenliği (Adayın kendi bilim alanı ile ilgili olmalıdır).
 • UYGUR, CV., Kıvamî- Fetihname, Metin-Çeviri, Kâzım Taşkent Klasik Yapıtlar Dizisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007, 627 sayfa (ISBN: 978-975-08-1278-1) , 2007
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi –Karakalpak Edebiyatı-, 23. cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları/ 2991, Ankara, 2003, 432 sayfa (ISBN: 975-17-3098-8) (Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi yayınıdır.) , 2003
  Kayıt Detayları
 • UYGUR, CV., Kırk Kız Destanı, Metin-Aktarma, TDK Yayınları, Ankara, 2007, 854 sayfa (ISBN: 978-975-16-1945-7) (DPT projesinin yayınıdır.) , 2007
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.4 Türkiye'de yazılmış ve yayınlanmış kitaplarda editörlük ("proceeding", kongre, sempozyum, panel derleme kitapları hariç)
 • • Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınları, ss.309-322, ISBN: 978-605-5863-02-9 , 2008
  Kayıt Detayları
 • Üniversiteler İçin Türk Dili, Yazılı ve Sözlü Kompozisyon (Editör), Kriter Yayınları, İstanbul, ISBN: 978-605-5863-02-9 , 2008
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • İdris Nebi Uysal'ın Doktora Tez Jürisi; Prof Dr. Mehmet AKGÜN, Prof Dr. H. Ömer KARPUZ, Prof. DR. C. Vedat UYGUR, Prof Dr. M. Volkan COŞKUN, Doç. DR. Mustafa ARSLAN , 2009
  Kayıt Detayları
 • 28.07.2005, Meriç Güven’in “Abdulvehhab bin Yusuf’un Müntehabat-ı Fi’t-Tıbb” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 15.09.2006, Işılay Kanaç’ın “Denizli’nin Babadağ İlçesi Ağzı” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 07.08.2006, Muhbet Toprak’ın “Şeyhülislam Bahaî Divanı Şerhi” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 02.06.2006, Murat Abalı’nın “Said Giray Divanı Tahlili” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 20.06.2003, Bekir Çetinkaya’nın “İlmî Divanı” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 12.07.2001, Şenel Çalışkan’ın “Karakalpak Türklerinin Etnografik Tarihi” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
 • 05.07.2001, Murat Abalı’nın “Cami-i Mahmud b. Osman’ın Şerh-i Dibace-i Gülistan” adlı tezinin savunmasında tez jürisi üyeliği
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.2 (D.1 de yapmış olduğunuz projeler sonuçlandıysa aynı projeyi buradaki D.2 de uygun yere girmelisiniz)
 • Türk Dünyası Destanlarının Tespiti ve Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi, DPT Projesi, Proje Yürüten Kuruluş: Türk Dil Kurumu, Araştırmacı, Araştırmacı, 1997. (Projenin ilk yayını Kırk Kız Destanı, Metin-Aktarma, TDK Yayınları, Ankara, 2007, 854 sayfa (ISBN: 978-975-16-1945-7)adlı eserdir.
  Kayıt Detayları
 • Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Projesi, Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Kültür Bakanlığı Projesi, Araştırmacı, 2001. Projenin yayını, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi –Karakalpak Edebiyatı-, 23. cilt, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları/ 2991, Ankara, 2003, 432 sayfa (ISBN: 975-17-3098-8) adlı eserdir.
  Kayıt Detayları
 • Karşılaştırmalı Türk Lehçe ve Şiveleri Sözlüğü ve Grameri Saha Araştırması Projesi, DPT Projesi, Katkı Sağlayan Kuruluş: TİKA, Proje Yürüten Kuruluş Türk Dil Kurumu, Araştırmacı, 1995 (Bitti) (Projenin ilk yayını, Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I –Fiil- Basit Çekim, Karakalpak Türkçesi Bölümü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2006; (ISBN: 975-16-1905-X)adlı eserdir.)
  Kayıt Detayları
   
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • MEHMET KARAKUYU, ÖZBEK EDİBİ SABİR ABDULLA’NIN “MEVLANA MUKİMİY” ADLI ESERİ (GRAMER: İKİLEMELER, TRANSKRİPSİYON VE AKTARMA)
  Kayıt Detayları
 • ZEHRA IŞIK, ÖZBEK ŞAİRİ HABÎBİY VE DÎVÂNI (METİN – AKTARMA- TEMATİK İNDEKS)(DEVAM EDİYOR)
  Kayıt Detayları
 • Zeynep GENÇER, Türkçe ve Japoncada Görünüş (Aspect)
  Kayıt Detayları
 • Gayetü’l-Münteha fi- Tedbiri’l-Merza (Metin, İnceleme, Dizin), Talat DİNAR, PAU Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013 (Doktora tezi)
  Kayıt Detayları
 • Makedonca-Türkçe İkidilli Bireylerde Makedonca Sözdiziminin Türkçe Söz Dizimine Etkisi, Şeyma GÜRLEYEN, PAÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
  Kayıt Detayları
 • Mehmed’in İlac-namesi, Ayşegül GÜNÇAVDI, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2013
  Kayıt Detayları
 • İsmail YILDIZ, Ibrayım Yusupov’un “Begligiñdi Buzba Sen” Adlı Şiir Kitabındaki Şiirlerin Dil ve Üslup Bakımından İncelenmesi (Metin-Aktarma-Üslup-Dizin), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2012
  Kayıt Detayları
 • Emine Damla KOCATÜRK, Kırgız Türkçesiyle Kutadgu Bilig: Kuttuu Bilim (Metin-Aktarma-Kavram Alanı), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014
  Kayıt Detayları
 • Günsel Barış, "Azerbaycan Türkçesinin Söz Varlığının Türkiye Türkçesi ile Karşılaştırılması" (Devam ediyor)
  Kayıt Detayları
 • 2. Tezkire-i Davud Tercümesi, Meryem ARSLAN (Tez çalışması devam ederken öğrenci, danışmanına haber vermeden kayıt sildirmiş ve tez bitme aşamasındayken bu sebeple sonlanmdırılamamış, öğrenci üzerindeki hocalık haklarım zayi olmuştur. Hiçbir öğretim üyesinin akademik nezaketsizlik yapıp bitmek üzere olan teze danışmanlık yapacağını ve hocalık haklarına saygısızlık göstereceğini düşünmek bile istemiyorum.
  Kayıt Detayları
 • Feyza TOKAT, Hüseyin Hezarfen Çelebi'nin Tuhfetü'l-Erib'i (Hüseyin bin Cafer İstanköyi eş-Şehir be-Hezarfen'in Tuhfetü'l-Eribi'n-Nafia li'r-Ruhani ve't-Tabib'i), (Metin, İnceleme, Dizin), PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Kayıt Detayları
 • Aslı İNANIR MANAV, Denizli’nin Güney İlçesi Ağzı, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2006
  Kayıt Detayları
 • Feyza TURGUT TOKAT, Karakalpak Şair ve Ozanı Berdak’ın Hayatı, Kişiliği ve Eserleri, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2003
  Kayıt Detayları
 • Çetin YALÇIN, Karakalpak Türkçesi Sentaksı, PAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli, 2003.
  Kayıt Detayları
 • KODAL, Türkan, Tarık Buğra’nın Hikâyelerinde Sentaks Çalışması, Pamukkale Üniversitesi, 1997.
  Kayıt Detayları
 • SEZGİN, Funda, 14. Yüzyıla Ait Bir Yasin Suresi Tefsiri Üzerinde Sentaks Çalışması, Pamukkale Üniversitesi, 1997
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Bitirme Tezi-I (2007-2008 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri-I (2007-2008 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi-I (2007-2008 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Seminer (2006-2007, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (2006-2007, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi VI (2006-2007 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları II (2006-2007 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi III (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Karşılaştırmalı Çağdaş Türk Lehçe ve Edebiyatları I (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (2005-2006, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Seminer (2005-2006 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri II (2005-2006 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi I (2005-2006, Güz)
  Kayıt Detayları
 • Türk Dili I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Bitirme Tezi II (2003-2004, Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Kazak Türkçesi (2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe II (Uygur Türkçesi) (2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlıca IV (Osmanlı Türkçesi IV)(2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe I (Göktürk) (2003-2004 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlıca III (Osmanlı Türkçesi III)(2003-2004 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Türk Dilinin Kaynakları II (2006-2007 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Osmanlı Türkçesi Metinleri (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2006-2007 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar II (2005-2006 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2005-2006 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar II (2004-2005 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2004-2005 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar II (2003-2004 Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Araştırmalar I (2003-2004 Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri I (Güz)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri II (Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Tarihî Türk Lehçeleri I (Güz)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe’nin Morfolojisi II (Bahar)
  Kayıt Detayları
 • Eski Türkçe’nin Morfolojisi I (Güz)
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • PAÜ Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı (1997-1999 arası 2 yıl)
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • TRT Ankara Radyosunda "İstiklal Marşı" ile İlgili Canlı Sohbete Katılma, 2012
  Kayıt Detayları
 • TRT Ankara Radyosu "Doğudan Batıya Ayak İzleri" Programı Canlı Yayınında "Karakalpaklar"ı Tanıtan Bir Söyleşi. 2011 ve 2012 yıllarında iki kez.
  Kayıt Detayları
 • 27 Ağustos 2007, TRT 2’de Rengâhenk canlı yayın programında Fetihname’nin tanıtılması.
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı