Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

Akademisyen Detayları
 HyperLink


  Prof. Dr. Mustafa ARSLAN
Birimi : TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Yabancı Dil : Fransızca
E-Posta : marslan@pau.edu.tr
Telefon : 2963652

Eğitim Bilgileri
 
 • 1984-1988
  :  Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
 • 1999-1992
  :  Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
 • 1994-1997
  :  Doktora Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkbilimi Anabilim Dalı
 • 2009
  :  Doçent
 • 2014
  :  Profesör


  A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
     
  A-3 Uluslararası kongrelerde sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergi özel sayılarında veya aynı kapsamlardaki kongre kitabında veya CD’sinde yayınlanmış sözlü veya poster bildiriler
 • ARSLAN, Mustafa, ÇELEPİ, M. Surur, "Denizli'de Koyun Baba", Uluslararası Nehrin Piri: Koyun Baba Sempozyumu (13-14 Mayıs 2016)Bildirileri, Hitit Üniversitesi Yayınları (ISBN 978-605-5244-11-8),s.243-255, Çorum , 2016
  Kayıt Detayları
 • Arslan, Mustafa. "Kültürel Bellek Bağlamında Hoşgörü ve Barışın Arkaplanı", 2. Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu,8-10 Ekim 2015. Nevşehir. , 2015
  Kayıt Detayları
 • ARSLAN, M.; "TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE GÖÇ VE GÖÇERLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK DEVE", HALK KÜLTÜRÜNDE GÖÇ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 28-30 MAYIS 2010, BALIKESİR. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Arslan-Adem Öğer; Uygur Türklerinde Bazı Çalgılar ve Çin Kültürüne Etkisi", Halk Müziğinde Çalgılar Uluslararası Sempozyumu, 14-17 Aralık 2007 Kocaeli , 2008
  Kayıt Detayları
 • “Halk Kültürünün Değişim Boyutu ve Mesir Şenlikleri”, Halk Kültüründe Değişim Uluslar Arası Sempozyumu, 17-18-19 Aralık 2004, Kocaeli. , 2004
  Kayıt Detayları
 • “Yapı, İşlev ve Yeniden Sunum Açısından Efe Hikayeleri”, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu, 25-27 Kasım 2004, Ankara. , 2004
  Kayıt Detayları
 • "Göroğlu'nun Türkmen Versiyonuna Dair Bazı Problemler", Bolu'da Halk Kültürü ve Köroğlu Uluslararası Sempozyumu (Bildiriler), Bolu-1998, Abant İzzet Baysal Ünv. Yay. No: 10, ss. 327-331. , 1998
  Kayıt Detayları
   
  A-4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan
 • ARSLAN, M.; DENİZLİ YÖRESİNDE MASAL ANLATMA GELENEĞİ, MİLLİ FOLKLOR-ULUSLARARSI KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, S.86,ss.50-57, 2010 , 2010
  Kayıt Detayları
   
  A.7 Ulusal Hakemli dergilerde yeralan
 • Arslan, Mustafa. "Kültürel Belleğin Uzman Taşıyıcıları Olarak Aşıklar", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.15/1 Yaz, s.1-7. , 2015
  Kayıt Detayları
 • Mustafa ARSLAN; "Kültürel Hafıza ve Zamansallık Bağlamında Türk Mitolojisi", Türk Yurdu, Cilt:31, Sayı:292, Aralık-2011, ss.57-65. , 2011
  Kayıt Detayları
 • Arslan, Mustafa; "Kula'da Eğlenerek Öğreten Bir Sosyal Kurum: Yaren", Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2010/2, s.74-81 , 2011
  Kayıt Detayları
 • "Türkmenistan'da Destan Dünyası", Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt:19, Ankara, 2002, ss. 872-877 , 2002
  Kayıt Detayları
 • "Sözlü Kültürün Yerel Üretimleri: Efe Hikayeleri", Arayışlar-İnsan Bilimleri Araştırmaları, Sayı:18, Isparta, 2007, 161-172 , 2007
  Kayıt Detayları
 • "Köroğlu Destanının Türkmen Benzer Metninde Genç Kahramanlar Hakkında Hikâyeler", Millî Folklor-Üç Aylık Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi, Sayı:51, Güz-2001, ss. 42-50. , 2001
  Kayıt Detayları
 • "Boğaç Han Hikâyesinde Davranış Analizi", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Ünv. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Sayı: II, İzmir-1997, ss. 247-256. , 1997
  Kayıt Detayları
 • "Göroğlu- Türkmen Halk Destanı. C. I-VIII, Yayına Hazırlayan: Annagulı Nurmemmet, Bilig Yayınları, Ahmet Yesevi Üniversitesine Yardım Vakfı, Ankara-1996", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Ege Ünv. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yayını, Sayı: II, İzmir-1997, ss. 275-278. , 1997
  Kayıt Detayları
 • "Kağızman'da Bir Gelenek Taşıyıcı: Âşık Ali Çavuş", Milli Folklor-Türk Dünyası Folklor Dergisi, Sayı: 34, Yaz-1997, ss. 68-71 , 1997
  Kayıt Detayları
   
  A-8 Ulusal Atıflar
 • Otman Baba Velayetnamesi, 2007, Ankara. , Prof. Dr. Alimcan İnayet-Dr.Adem Öğer;"Uygur Türklerinin Mitolojik, Dini ve Traihi Kadın Kahramanları Üzerine", Turkish Studies İnternationale Periodical For the Languages,Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring 2009
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Arslan, Milay Köktürk; Halkbiliminde Teori ve Yöntem Arayışları, Milli Folklor, S. 41, , Erman Artun, Türk Halkbilimi, Kitabevi Yayınları, İstanbul,2005.
  Kayıt Detayları
   
  A-9 A.3. madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)
 • ARSLAN, M.; BALKANLARDA TÜRK VARLIĞININ SOSYO-KÜLTÜREL TEMELLERİ VE OTMAN BABA, II. BALKANLARDA TÜRK VARLIĞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, 13-15 MAYIS 2010, MANİSA. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Arslan-Pervin Çevik-Tolga Bakırtaş; "Kentler ve İmgeler Bağlamında Denizli ve Horoz", Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu, 22-23 Aralık 2008 Denizli. , 2009
  Kayıt Detayları
 • Mustafa ARSLAN; İcra Unsurları Açısından Denizli Seyirlik Oyunları" Halk Kültüründe Tiyatro Uluslararası Sempozyumu, 25-26-27 Aralık 2008, İstanbul. , 2009
  Kayıt Detayları
   
  A-10 Türkçe kitap veya kitap bölümü yazarlığı
 • Arslan, Mustafa. "Teslim Sultan Abdal", Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü. , 2015
  Kayıt Detayları
 • ARSLAN,M.; "Geçmişten Günümüze Denizli Folkloru", Denizli-Tanrıların Kutsadığı Vadi, YKY,Aralık 2011, ss.305-356 , 2011
  Kayıt Detayları
 • ARSLAN, M.;"Denizli Yöresinde Masal Anlatma Geleneği", Bilge Seyidoğlu Kitabı, Hazırlayanlar: Doç. Dr. Dilaver Düzgün-Gülhan Atnur-Ahmet Özgür Güvenç-Zeynep Yörük,Dergah Yayınları, ss.123-130 , 2011
  Kayıt Detayları
 • ARSLAN, M.; "Masal", Kars'ın Somut Olmayan Kültürel Mirası, Hazırlayanlar: İbrahim Özkaya, Kemal Alin, Dr. Yaşar Kop, Dr. Metin Arıkan; Editör: Yılmaz Özkaya , 2010
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Arslan, Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; "Otman Baba Velayetnamesi, Tenkitli Metin", Ankara, 2007. , 2007
  Kayıt Detayları
 • "Bahşı",Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, Cilt:1, 325-328, Ankara, 2006. , 2006
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Arslan; "Türk Destanlarında Evren Tasarımı, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, s. 65-75, İzmir, 2005 , 2005
  Kayıt Detayları
 • Mustafa Arslan, M.Öcal Oğuz, Metin Ekici, Mehmet Aça, Dialver Düzgün, R. Bahar Akarpınar, Gülin Öğüt Eker, A. Müge Ercan, Tuba Saltık Özkan; Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, 213-262, Ankara, 2004. , 2004
  Kayıt Detayları
 • "Denizli Yöresinden Derlenmiş Masallar, İnceleme-Metinler", Denizli, 2008 , 2008
  Kayıt Detayları
     B- Kongreler
     
  B.1 Uluslararası kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı/panelist olmak(özel bir konu için davet mektubu veya kongre programında görünüyor olması) ve/veya yurtdışında ders, seminer, konferans vermek
 • Arslan, Mustafa. "Dede Korkut Hikayelerine Trajik Bağlamında Tematik Bir Yaklaşım", Türk Dünyası Kültür Kongresi-Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015, Çeşme-İzmir. , 2015
  Kayıt Detayları
 • "TÜRKMEN DESSANCILIK GELENEĞİ VE GURT YAKUP BAHŞI", II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ, 19-25 NİSAN 2010, ÇEŞME-İZMİR. , 2010
  Kayıt Detayları
 • Küreselleşme Sürecinde Kültürün Trajedisi ve Türk Kültürü” 1. Uluslar arası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, İzmir. , 2006
  Kayıt Detayları
   
  B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek
 • Türk Halkbilimi Çalışmaları Kurultayı, Masal Oturumu, Davetli Konuşmacı , 2011
  Kayıt Detayları
 • .;“Acıpayam Yöresindeki Kaçak Hikâyelerinde Kahraman Tipolojisi”, I. Acıpayam Sempozyumu, 1-2-3 Aralık 2003, Denizli. , 2003
  Kayıt Detayları
 • "Epik Anlatımların Anlaşılması ve Yorumlanmasındaki Bazı Problemler ve Yeni Yöntem Arayışları", 21. Yüzyıla Girerken Yazında Dil Kullanımları (Alışkanlıklar- Yenilikler- Aykırılıklar- Sapmalar) I. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri, Denizli, Temmuz-2001, ss.55-59. , 2001
  Kayıt Detayları
 • "Şartlar ve Çevre İçinde Babadağ Folkloru", I. Babadağ Sempozyumu- Tarihte ve Günümüzde Babadağ (Bildiriler), Denizli, 1999, ss. 214-220. , 1999
  Kayıt Detayları
 • “Sosyo-Kültürel Hayat İçinde Tavas Yöresi Folkloru”, Tavas Yöresi I. Kültür ve Üretim Festivali Bildirileri, 8-12 Ağustos 2002, ss. 65-76. , 2002
  Kayıt Detayları
     C- Hakemlik ve Editörlük
     
  C.2 A.4 kapsamındaki uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde
 • Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisinde Hakemlik , 2006
  Kayıt Detayları
   
  C.5 Tez jürisinde olmak
 • İnci TAŞ'ın Doç.Dr. Yunus BALCI danışmanlığında hazırladığı "1980-2000 Arası Türk Hikaye Kitaplarında Fantastik Unsurlar" adlı Yüksek Lisans tezi Jüri Üyesi , 2009
  Kayıt Detayları
 • İdris Nebi Uysal'ın Doktora Tez Jürisi; Prof Dr. Mehmet AKGÜN, Prof Dr. H. Ömer KARPUZ, Prof. DR. C. Vedat UYGUR, Prof Dr. M. Volkan COŞKUN, Doç. DR. Mustafa ARSLAN , 2009
  Kayıt Detayları
     D- Eğitim ve Araştırma
     
  D.3 Sonuçlandırılmış tez yönetim puanı
 • Salih Gülerer; Hacım Sultan Menakıbnamesi, PAÜ, SBE, Doktora Tezi, Haziran 2012, Denizli
  Kayıt Detayları
 • Serkan KÖSE; "Tanzimat'tan Günümüze Aşık Tarzı Şiir Geleneğinde Mitolojik Unsurlar"; Yüksek Lisans Tezi, PAU SBE, Danışman: Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, Denizli, 2012.
  Kayıt Detayları
 • Harun AKÇAM; "Halk Kültürünün Yeniden İnşasında Denizli Halkevleri ve İnanç Dergisi”; Yüksek Lisan Tezi, PAU, SBE, Danışman: Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, Denizli-2012
  Kayıt Detayları
 • Döner ÇOT, Kutatgu Bilig'te Mitoloji, PAU, SBE, Yüksek Lisans Tezi, Danışman Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, Haziran, 2011.
  Kayıt Detayları
 • Adem Öğer; "Uygur Efsaneleri Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme" Doktora Tezi, Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, Ege Ünv. SBE. İzmir 2007.
  Kayıt Detayları
 • Mustafa OSAN; "Kuzey Doğu Denizli Yöresi EFsaneleri" Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN,PAÜ SBE Denizli 2004.
  Kayıt Detayları
 • Adem ÖĞER; "Tarsus Dağ Köylerinde Geleneksel Halk Kültürü Ürünleri Üzerine Bir İnceleme" Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, PAÜ SBE Denizli 2003.
  Kayıt Detayları
 • Halis ÖZ; "Antalya-Manavgat İlçesi Halk Kültürü Ürünleri Üzerine Bir İnceleme" Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN,PAÜ SBE Denizli 2002.
  Kayıt Detayları
 • Osman VERİM, "Beyağaç Halk Kültürü" Yüksek Lisans Tezi,Danışman: Yard. Doç. Dr. Mustafa ARSLAN, PAÜ, SBE Denizli 2001
  Kayıt Detayları
 • Kürşat ÖNCÜL, Denizli Yöresinde Anlatılan Efe Hikayeleri,PAÜ SBE Yüksek Lisans Tezi, 2004,Danışman: Yrd.Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
  Kayıt Detayları
   
  D.4 Ders görevleri
 • Türk Halk Şiiri, Lisans
  Kayıt Detayları
 • Epik Düşüncenin Gelişimi, Yüksek Lisans
  Kayıt Detayları
 • Yazılı Kaynaklar-I, Doktora
  Kayıt Detayları
 • Halkbilimi Teori ve Yöntemleri I-II, Yüksek Lisans
  Kayıt Detayları
 • Halkbilimi-I,II; Türk Halk Edebiyatı-III,IV;Türk Halk Edebiyatı-V,VI;Türk Halk Edeb.Metin İncelemeleri-I,II;Bitirme Tezi-I,II; Halkbilimi Teori ve Yöntemleri-I,II
  Kayıt Detayları
   
  D.6 Toplantı organizasyonu
 • Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Düzenleme Kurulu Üyesi
  Kayıt Detayları
     F- Akademik Görevler
     
  F.1 Fakültedeki akademik görevler
 • Bölüm Başkan Yardımcısı
  Kayıt Detayları
 • Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
 • Halkbilimi Anabilim Dalı Başkanı
  Kayıt Detayları
     G- Toplumsal Katkı
     
  G.1 Kurum üyelikleri, dergi gazete yazıları,sosyal ödüller
 • ARSLAN, M.; "Küreselleşme Bağlamında Türk Kültür ve Edebiyatı", Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, Mart-Nisan 2011, Yıl:7, S:38, ss.73-77
  Kayıt Detayları
   
        

   
   

  Anasayfa

  Arama

  Yardım

  İstatistikler

   

  © 2007 Pamukkale Üniversitesi
  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı