Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
Sayfa 1 - 454     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
Hıdıroğlu, Ç. N., Kandemir, A., ve Tuncel, İ. (2016). “Hammond’un değerlendirme küpü çerçevesinde öğretim ilke ve yöntemleri dersinin değerlendirilmesi” Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 37, 47-68. , 2016
Çetin-Dağdelen M. (2017), "Medya Sosyolojisi Bağlamında Yeni Bir Kavram: Medyatokrasi", The Journal of Academic Social Science Studies, 7 (60), 451-463. , 2017
Çetin-Dağdelen M. (2017), "Mültecilerin Yerel Medya'da Temsili: Denizli Kenti Örneği", uluslararası göç ve mülecilik Sempozyumu, Düzce Üniversitesi. , 2017
Çetin-Dağdelen M. (2017), "Yeni Medya Araçlarının Etkisiyle Haber Üretme ve Tüketme Pratiklerinin Değişimi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bandırma. , 2017
Çetin-Dağdelen M. (2018), "Postmodernizm Sarkacında Medya'nın Dönüşümü", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kayseri. , 2018
Çetin-Dağdelen M. (2018), "Yerel Gazetecilik Alanı'nda Hemşehrilik Kavramı: Denizli Kenti Örneği, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kayseri. , 2018
Yurdakal ve Yurdakal (2018). YARATICI OKUMA UYGULAMALARININ ORTAOKULDA OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARISINA ETKİSİ, WCES 2018, özet bildiri. , 2018
Yurdakal ve Yurdakal (2018), Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Yazma ve Yaratıcı Okuma Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Düşünceleri, CİCER 2017, özet bildiri. , 2018
SERKAN SEVİM, HAKAN ŞEVKİ AYVACI, HASAN GENÇ, Science teachers’ in-service needs in the implementation of laboratory activities, Energy Education Science and Technology, 2004, VOL. 12, 1&2, 37-42 , 2004
Kuramdan Uygulamaya Okul Öncesinde Fen EgitimiBölüm Adı:Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Bilimsel Süreç Becerileri Doç. Dr. serkan SEVİM; Arş. Gör. dr. Aytaç KARAKAŞ , 2017
Comparison of the Conceptual Change of Analogies and Conceptual Change Texts in Eliminating Students’ Alternative Conceptions for Acids and Bases , 2017
Fen Egitiminde Kavramsal Degisimi Saglamada Analoji Ve Kavramsal Degisim Metinlerinin Etkililiginin Karsılastırılması: Asit Baz Konusu Örnegi , 2017
Ögretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Inançları: Nükleer Enerji , 2017
Farklı Ögrenim Seviyesindeki Ögrencilerin Isık Kavramı Ile Ilgili Bilgi Düzeylerinin Arastırılması , 2017
Mikro Ögretim Ve Video-Örnek Olay Etkinliklerinin Ögretmen Adaylarının Genel Ve Özel Alan Egitimi Yeterliklerine Katkısı , 2017
Oral, T. (2014). Psikolojik Perspektiften Değer. H.H.Bircan & B.Dilmaç (Ed.) Değerler ve Değerler Psikolojisi içinde (s.21-30). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık , 2014
Oral, T. (2015). Kişilik Gelişimi. E.Arslan (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim içinde (s.85-110).Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık , 2015
"KUR.ŠAPLİTİ ve Hitit Kralları İçin Önemi; Jeopolitik Bir Değerlendirme", Yayın Yeri:Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayın No: 220, Editör:Hasan Bahar, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:514, ISBN:978-605-359-915-9, Bölüm Sayfaları:143 -152. , 2012
Eskiçağda Bir Ticari Ambargo Örneği-Uralı Tüccarlar, AY ARÇIN ŞEYMA, Yayın Yeri:Mersin Üniversitesi, Editör:Yüksel Özdemir, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:2876, Bölüm Sayfaları:2032 -2036. , 2008.
Mısır, Ugarit ve Asur İmparatorluk Dönemi Yazılı Kaynaklarında Alasya, AY ŞEYMA, Yayın Yeri:Meta Basım Matbaacılık, Editör:Özer KÜPELİ, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:488, ISBN:978-605-60349-0-9, Bölüm Sayfaları:441 -453. , 2008.
M.Ö. II. ve I. Binyıllarda Anadolu'nun Jeopolitiği ve Doğal Yolları, AY ARÇIN ŞEYMA, Yayın Yeri:Uludağ Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, Editör:Merih Yurtkuran, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:514, ISBN:975-6149-25-6, Bölüm Sayfaları:453 -462. , 2006.
Ahhiyava Hitit İlişkileri ve Ahhiyavalıların Batı Anadolu'daki Faaliyetleri, :ODÜ Sos. Bil. Ens. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 2010. , 2010
Hititçe Metinlerde Geçen Pitaşşa Ülkesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 2010. , 2010
Seha River Land and its Importance the in Hittite Political History,History Studies International Journal Of History , 2010. , 2010.
Demir Çağı Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklarında İsrail ve Yahuda Krallıkları, Yayın Yeri:Birinci Uluslararası İsrail veYahudilik Araştırmaları Uluslararası Konferansı , 2017. , 2017
A Story Less Known Honaz a Christian sacred place, 8th Annual International Religious Tourism and PilgrimageConference , 2016. , 2016
Alt Kültürel Miras Olarak Çerkesler: Denizli Örneği, luslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi , 2017. , 2017
Asur Ticaret Kolonileri Devrinde Ulaşım,Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Çalışmaları 4. Ara Dönem Sempozyumu Komitesi , 2011. , 2011.
Demir Çağı Yazılı ve Arkeolojik Kaynaklarında İsrail ve Yahuda Krallıkları, Filistin Araştırmaları Dergisi-FAD 2, s. 1-31. , 2018
GENÇER, Z. (2018). “Natsume Sōseki’nin Kokoro (Gönül) Ve Mehmet Rauf’un Eylül Romanlarında Ölümü Seçen Üç Adam: K, Sensei, Necip”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBIK 2018), 31 Ocak - 03 Şubat 2018, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. , 2018
Sural, S., & Dedebali N. C. (2018). A study of curriculum literacy and information literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7(2), 301-315. doi: 10.12973/eujer.7.2.301 , 2018
Hilal ve Ay-Yıldız Motifi, Sembol ve İdeolojik Kullanım, Doğu Batı Dergisi, Yıl: 8, Sayı: 31, s. 266-287. , 2005
SELJUK CARAVANSERAIS IN THE VICINITY OF DENIZLI: HAN-ABAD (ÇARDAKHAN) AND AKHAN , Mustafa Beyazıt, 2017, Denizli'de Anadolu Selçuklu Kervansarayları, Denizli: Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Atıf yeri: Sayfa: 2, Dipnot: 1, Kaynakçada sayfa: 293
SELJUK CARAVANSERAIS IN THE VICINITY OF DENIZLI: HAN-ABAD (ÇARDAKHAN) AND AKHAN , Şükrü Dursun, 2017, "DENİZLİ AK HAN’IN AVLU TAÇ KAPISINA İLİŞKİN BAZI GÖZLEMLER"s. 149-158. VIII. ULUSLARARASI TÜRK SANATI, TARİHİ ve FOLKLORU KONGRESİ/SANAT ETKİNLİKLERİ, ISBN: 978-975-448-223-2 Atıf Yeri: sayfa 149, dipnot 2. Kaynakçada yeri: sayfa 155.
XIV-XV. YÜZYILLARA AİT OSMANLI CAMİLERİNDE GÖRÜLEN TUĞLA-TAŞ ALMAŞIKLIĞI ÜZERİNE GÖZLEMLER. 04/2017; Sanat Tarihi Dergisi 26(1):131-153., DOI:10.29135/std.295727 , 2017 , 2017
KAYSERİ ÇİFTE MEDRESE’DE GEVHER NESİBE DARÜŞŞİFASI’NIN KONUMU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. 10/2017; Sanat Tarihi Dergisi 26(2):363-377., DOI:10.29135/std.326689 , 2017 , 2017
Uçak, E., Kanmaz, A. & Bengiç, G. (2016) "The Learning Styles of Preservice Teachers and Relationship Between Demographics and Learning Styles. Turkish Journal of Primary Education. 1(1). 1-13 , 2016
Uçak,E.,Kanmaz,A.,Bengiç,G. (2016) "The Learning Styles of Preservice Teachers and Relationship Between Demographics and Learning Styles" Turkish Journal of Primary Education. 1(1), 1-13. , 2016
Uçak, E. & Bağ, H. (2018). "Experience of Pre-service Science Teachers on Dialogic Interaction". International Journal of Eurasia Social Sciences 8, 31. Accepted. , 2018
Uçak, E. & Bağ, H. (2018). "Discourse Analysis of the Communicative Approaches Used by the Pre-service Teachers". Bartın University Journal of Faculty Education. Accepted. , 2018
Hıdıroğlu, Ç. N. ve Özkan Hıdıroğlu, Y. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin matematiksel modellemede oluşturdukları gerçek yaşam problem durumu modelleri. İlköğretim Online, 16(4), 1702-1731. , 2017
Bukova Güzel, E., Tekin Dede, A., Hıdıroğlu, Ç. N., Kula Ünver, S. ve Özaltun Çelik, A. (2018). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme (Araştırmacılar, eğitimciler ve öğrenciler için)2. Baskı. Ankara: Pegem Akademi. , 2018
Diyaloğa Dayalı Okumanın 48-66 Ay Grubu Çocuklarının İfade Edici Dil Becerilerine Olan Etkisi, Türkish Studies, Volume 12 Issue 34, 381-394, Doi: 10.7827/TurkishStudies.12614 , 2017
SELJUK CARAVANSERAIS IN THE VICINITY OF DENIZLI: HAN-ABAD (ÇARDAKHAN) AND AKHAN , One Grave, Two Women, One Man: Complicating Family Life at Colossae. (2016). In Cadwallader A. (Ed.), Stones, Bones, and the Sacred: Essays on Material Culture and Ancient Religion in Honor of Dennis E. Smith (pp. 157-194). Atlanta: Society of Biblical Literature. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/j.ctt1j2n8nc.13 ISBN-10: 0884142108, ISBN-13: 978-0884142102, Atıf Yeri: sayfa 164, dipnot 35, Atıf Yeri: sayfa 165, dipnot 36. Kaynakçada yeri: sayfa 191. Kitabın İndeks Bölümü: sayfa 358.
SELJUK CARAVANSERAIS IN THE VICINITY OF DENIZLI: HAN-ABAD (ÇARDAKHAN) AND AKHAN , Altay Tayfun Özcan, 2017, "MYRİOKEPHALON MUHAREBESİ’NİN MEVKİSİ ÜZERİNE" Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2017, Sayı 7, s. 167-183. E-ISSN: 2548-0154, Atıf yeri: s. 181, dipnot: 56, Kaynakçada yeri: s. 183.
Orhun, M., “Monumentum Ancyranum”, 6th International Conference on Social Sciences, Vol. 2, pp. 235-243, 2015, İstanbul. , 2015
Orhun, M., “Kappadokia Krallığı", ICOSS Social Conference, pp. 569-588, 2018, Nevşehir. , 2018
Pamukkale Üniversitesi Akademik Oda Orkstrası Sun Yaylı Çalgılar Festivali Kapanış Konseri, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu, 18 Ocak 2018, Denizli , 2018
Pamukkale Üniversitesi Akademik Oda Orkstrası Bahar Konseri, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, 14 Nisan 2018, İzmir , 2018
SELJUK CARAVANSERAIS IN THE VICINITY OF DENIZLI: HAN-ABAD (ÇARDAKHAN) AND AKHAN , Stone for Travellers: Notes on the Masonry of Seljuk Road Caravanserais,by Cinzia Tavernari, (2017)(pp. 59-94) in Architecture and Landscape, in Medieval Anatolia, 1100-1500", ed. by Patricia Blessing and Rachel Goshgarian, Edinburg: Edinburg University Press Ltd, ISBN-13: 978-1474411295, ISBN-10: 1474411290, Atıf yeri: sayfa 89, dipnot 27; Atıf yeri:sayfa 90 dipnot 43 ve 46; Atıf yeri: sayfa 91 dipnot 53, Kaynakçada yeri: sayfa 271

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı