Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
Sayfa 1 - 452     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
Bağcı Zübeyir (2015). “The Effect Of Managers Power Bases on Employees Job Satısfactıon A Study in The Textıle Industry”, Journal of Management and Economics Research, 13(3), 416-434 , Çalışkur, A. (2016). Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 29-48.
Bağcı, Z. ve Bursalı, Y.M. (2011) “Yöneticilerin Güç Kaynaklarının Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Üzerine Etkisi” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9: 9-21, , Çalışkur, A. (2016). Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 29-48.
Bağcı, Zübeyir (2013), "Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme", Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19):254-265, , Özçınar, Mehmet Faruk, Demirel, Yavuz ve Özbezek, B. Dilek. (2015). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları Ve Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13):150-171.
Bağcı, Zübeyir, (2013). “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir İnceleme”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19):163-184, , Ulukapı, Hande ve Bedük, Aykut. (2014). “Örgütsel Adaletin İşgörenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Etkisi: Konya’da Bir Araştırma”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31):771-778.
Bağcı Zübeyir, Bursalı, Yeliz M., “Yöneticilerin Güç Kaynaklarının Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Üzerine Etkisi: Çalışanların Algılamalarına Bağımlı Analitik Bir İnceleme”, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 9, 2011, s. 9-2.1 , Akyüz, Bülent ve Kaya, Nihat. (2015). “Kamu Çalışanlarının İş Tatmini Üzerinde Liderin Güç Kaynaklarının Rolü”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 13(25):71-90.
Serinkan, C. ve Bağcı, Z. (2012). “Çok Uluslu İşletmelerin Faaliyet Şekilleri Ve Organizasyon Yapıları”, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(2):91-117 , 2012
Can Y. ve Bağcı Z. (2002). “Tekstil Sektöründe Tam ve Kısmi Entegrasyon Uygulamaları”, Tekstil Maraton Dergisi, 12(61): 77-79 , 2002
Akbaş Türkmen Taşer, Bağcı Zübeyir (2017). Personeli Güçlendirmenin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Banka çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Al-Farabi 1st International Congress On Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Banka Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi. Al-Farabi 1st International Congress On Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Is Stresi Ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Innovation And Global Issues İn Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Personeli Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kimya Sektöründeki Özel Bir Şirket Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Innovation And Global Issues İn Social Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Is Tatmini İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki Tekstil Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, 551-561. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
Bağcı Zübeyir, Aksel İbrahim (2016). Çalışanların Duygusal Emekleri İle Tükenmişlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Görgül Bir Araştırma. 3rd International Congress On Social Sciences, China To Adriatic, 293-297. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Çalışanların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Çaşıtlı Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi. 1st International Conference On Scientific Cooperation For The Future İn The Social Sciences, 918-925. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
Aksel İbrahim, Bağcı Zübeyir (2016). Girişimcilik Eğilimi Bir Kamu Üniversitesinin İİBF’sinde Öğrenim Gören Son Sınıf Öğrencilerinde Bir Araştırma. 1st International Conference On Scientific Cooperation For The Future İn The Social Sciences, 869-875. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
Bağcı Zübeyir, Aksel İbrahim (2016). Örgütsel Adalet İle Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin Açıklanmasında İş Tatmininin Aracılık Rolü. 1st International Conference On Scientific Cooperation For The Future İn The Social Sciences, 926-935. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Hemşirelerin Örgütsel Güven Algılarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. 7th International Congress On Entrepreneurship (Ice 2016), 1121-1135. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2016
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2016). Kararlara Katılım Ve Is Doyumu Arasındaki İlişki Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. 7th International Congress On Entrepreneurship (Ice 2016), 1136-1147. (Tam Metin Bildiri/Sözlü , 2016
Mohan Bursalı Yeliz, Bağcı Zübeyir (2012). İş Doyumu Ve Yaşam Doyumu İlişkisi Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Kadın Konferansı, 529-537. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2012
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Örgütsel Sinizmin İş Performansına Etkisi: Banka Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma. Eurefe 2017 Uluslararası Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
Bağcı Zübeyir, Akbaş Türkmen Taşer (2017). Hemşirelerde İş Stresi Ve Tükenmişlik. Eurefe 2017 Uluslararası Kongre (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2017
Bağcı Zübeyir, Aksel İbrahim (2015). İş Tatmini Üzerinde Etkili Olan Çeşitli Demografik Özelliklerin Chaid Analizi İle İncelenmesi. 3rd International Conference On New Directions İn Business, Management, Finance And Economics (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) , 2015
Bursalı, Yeliz M. ve Bağcı, Zübeyir. “İşyerinde Bukalemunlara Dönüşüyor Olabilir Miyiz? Kişilik Özellikleri Ve İzlenim Yönetimi İlişkisi”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, 7–8 Kasım 2014, Kayseri ((Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2014
Duygulu, Ethem ve Bağcı, Zübeyir. (2008). Örgüt ve Yönetim Yazınında Dört Kuram ve Türk Yönetim Yazınına Yansımaları. 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 866-869. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) , 2008
Ekonomi Yazıları, Bölüm Adı: (Örgütlerde Çalışanların Algıladıkları Sosyal Güç Kaynaklarını Ölçmeye Yönelik Yeni Bir Ölçek Geliştirme Çalışması) (2010)., Bağcı Zübeyir, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Editör: Nihal Yayla, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 437, ISBN:978-975- 6992-34-0, Türkçe(Bilimsel Kitap) , 2010
Uçak,E.,Kanmaz,A.,Bengiç,G. "The Learning Styles of Preservice Teachers and Relationship Between Demographics and Learning Styles" Turkish Journal of Primary Education,2017, 1, 01-13 , 2017
Karaca Mehmet, Urhan Raşit. A new record of zerconid mites (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) from the Thrace region of Turkey. Turkish Journal of Zoology, 39: 188-190 , 2015.
Karaca Mehmet, Urhan Raşit. Two new records of the genus Prozercon Sellnick, 1943 (Acari: Zerconidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 39: 949-955 , 2015.
Urhan Raşit, Karaca Mehmet, Duran Elif Hilal. Prozercon banazensis sp. nov. (Acari. Mesostigmata: Zerconidae), a new species of zerconid mite from Turkey, with a new record. Turkish Journal of Zoology, 39: 1011-1017 , 2015.
Urhan Raşit, Duran Elif Hilal, Karaca Mehmet. Two new species of genus Zercon C. L. Koch from Inner Aegean Region of Turkey (Acari: Mesostigmata: Zerconidae). Zoology in the Middle East, 62: 164-170 , 2016.
Karaca Mehmet, Urhan Raşit. Five new species of Zercon C. L. Koch, 1836 (Acari: Zerconidae) from northwestern Turkey. Zootaxa, 4127: 31-59 , 2016.
Duran Elif Hilal, Karaca Mehmet, Urhan Raşit. A new species of soil mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Afyonkarahisar province, Turkey. Zoology in the Middle East, 63: 86-92 , 2017.
Şengül Mustafa, Kaçar Nida, Karaca Mehmet, Öner Sedef Zeliha, Ergin Çağrı. A case with scalp pruritus caused by Dermanyssus gallinae (Order: Mesostigmata). Bulletin of Microbiology, 51: 293-298 , 2017.
Karaca Mehmet, Ordoukhanian Celine, Ahadiyat Ali, Urhan Raşit. New occurrences of zerconid mites (Acari: Zerconidae) from Iran, with checklist and a key to the Iranian species. International Journal of Acarology, 43: 603-611 , 2017.
Kızılkaya Esat, Karaca Mehmet, Urhan Raşit. Investigations on Ornitofauna of Sarayköy District (Denizli/Turkey). Journal of Selçuk University, Natural & Applied Sciences, Special Issue (ICOEST’2013), 405-413. , 2013.
Karaca Mehmet, Urhan Raşit. The diversity of zerconid mites (Acari, Zerconidae) in Giresun province with a new record for the Turkish fauna. Opiscula Zoologica Budapest, 46: 199-209 , 2015.
Karaca Mehmet, Urhan Raşit. New localities of zerconid mites from Turkey (Acari: Zerconidae). MUNIS Entomology & Zoology, 12: 31-37 , 2017.
Karaca Mehmet, Urhan Raşit. Contributions with New Records to Zerconid Mite Fauna of Turkey (Acari: Zerconidae). Turkish Bulletin of Entomology, 4: 147-155 , 2014.
Urhan Raşit, Karaca Mehmet. Zerconid Mites (Acari, Zerconidae) in Forestland of Artvin Province (Turkey). International Caucasian Forestry Symposium, Artvin, 24-26 Ekim 2013, 687-699 , 2013.
Urhan Raşit, Karaca Mehmet, Kızılkaya Esat. Hayvansal Toksinler ve Sağlık Alanındaki Uygulamaları. Merkez Efendi Tıp Günleri, ISBN: 978-605-4654-23-9, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, 110-125 , 2013.
Urhan Raşit, Karaca Mehmet, Kızılkaya Esat. Laodikeia Antik Kenti (Denizli) ve Çevresinin Faunası. 10. Yılında Laodikeia (2003-2013 Yılları), ed. Celal Şimşek, ISBN: 978-605-4701-36-0, Ege Yayınları, İstanbul, 387-399 , 2014.
Urhan Raşit, Karaca Mehmet, Kızılkaya Esat. Stratonikeia Antik Kenti (Yatağan-Muğla) ve Çevresinin Faunası. Stratonikeia Çalışmaları I (Stratonikeia ve Çevresi Araştırmaları), ed. Bilal Söğüt, ISBN: 978-605-4701-98-8, Ege Yayınları, İstanbul, 301-316 , 2015.
Sevgi Orhan. Habitat terimi ve türevlerinin 22. ve 21. Ulusal Biyoloji Kongrelerinde kullanımının değerlendirilmesi. Avrasya Terim Dergisi, 4: 27-53, 2016 , *İstanbul'dan Türkiye faunası için yeni bir zerkonid akar (Acari, Zerconidae) türü: Prozercon carpathofimbriatus. *Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı'nın (Denizli) kuş faunası üzerine araştırmalar. *İç Ege Bölgesi'nden Türkiye faunası için yeni bir akar (Acari, Zerconidae) kaydı: Zercon hispanicus Sellnick, 1958. *Giresun'dan Türkiye faunası için yeni bir zerkonid akar (Acari, Zerconidae) türü: Zercon karadaghiensis.
Eş Özlem, Şık Levent, Katılmış Yusuf, Tezcan Serdar. Contributions to the Gallwasp (Hymenoptera: Cynipidae) Fauna of Manisa Province, Turkey. MUNIS Entomology and Zoology, 12: 351-353, 2017 , *Kale ilçesi ve çevresinin meşe gal arıları (Hymenoptera, Cynipidae).
Per Sedat, Doğan Salih, Zeytun Erhan, Ayyıldız Nusret. Description of a new rake legged mite of the genus Allocaeculus (Acariformes: Caeculidae) from Turkeywith description of variation in dorsal setation. Acarologia, 57: 369-382, 2017 , *Denizli'de doğal ortamda yetişen mantar habitatlarındaki hayvan çeşitliliği.
Urhan Raşit, Duran Elif Hilal. Three new species of Zerconidae (Acari: Mesostigmata) from Turkey. Zoology in the Middle East, 63: 269-276, 2017 , *A new species of soil mites (Acari: Mesostigmata: Zerconidae) from Afyonkarahisar Province. *Five new species of Zercon C. L. Koch, 1836 (Acari: Zerconidae) from northwestern Turkey. *Two new species of the genus Zercon C. L. Koch from the Inner Aegean Region of Turkey.
Duran Elif Hilal, Urhan Raşit. Zerconid mites (Acari, Zerconidae) in İstanbul, with four new records for the Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology, 41: 931-939, 2017 , *İstanbul'dan Türkiye faunası için yeni bir zerkonid akar (Acari, Zerconidae) türü: Zercon cretensis Ujvari, 2008. *İstanbul'dan Türkiye faunası için yeni bir zerkonid akar (Acari, Zerconidae) türü: Zercon carpathofimbriatus. *A new species of Zercon C. L. Koch (Acari, Zerconidae) for Turkish fauna: Zercon laczii Ujvari, 2010. *Trakya bölgesi (Türkiye) zerkonid akarları (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) üzerine sistematik araştırmalar. *Türkiye faunası için yeni bir Prozercon Sellnick, 1943 (Acari: Zerconidae) türü: Prozercon martae Ujvari, 2010. *Türkiye zerkonid akar faunasına (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) yeni kayıtlarla katkılar. *Contributions with new records to zerconid mite fauna of Turkey (Acari: Zerconidae). *A new record of zerconid mites (Acari, Mesostigmata, Zerconidae) from the Thrace region of Turkey. *Two new records of the genus Prozercon Sellnick, 1943 (Acari: Zerconidae) from Turkey. *A new record of mesostigmatid mites for Turkish fauna from Kırklareli. *Zerconid mites (Acari, Zerconidae) diversity of Thrace region (northwest Turkey)-I. *Zerconid mites (Acari, Zerconidae) in forestland of Artvin province (Turkey). *A new species of Zercon C. L. Koch, 1836 (Acari, Zerconidae) for Turkish fauna: Zercon juvarae Ivan & Calugar, 2004. *Antalya'dan Türkiye faunası için yeni bir zerkonid akar (Acari, Zerconidae) türü: Zercon salebrosus. *Systematic studies on zerconid mites (Acari, Zerconidae) in Inner Aegean region of Turkey-I. *İç Ege Bölgesi'nden Türkiye faunası için yeni bir akar (Acari, Zerconidae) türü: Zercon hispanicus. *Honaz Dağı Milli Parkı (Denizli)'nın zerkonidleri (Acari: Mesostigmata: Zerconidae). *Giresun'dan Türkiye faunası için yeni bir zerkonid akar (Acari, Zerconidae) türü: Zercon karadaghiensis.
MUSTAN DÖNMEZ, B., AKIN ŞİŞMAN, Ö. “Müzik Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar: Hümanist Felsefenin Müzik Eğitimi Açısından Önemi”, Folklor/Edebiyat Dergisi, Sayı 92, Vol 23, Kış-2017/4, s. 195-208. , 2017
Pirlibeylioğlu, Bilge, Akın Şişman, Özlem (2017).Piyano Dersi Öğretim Elemanlarının Müzik Öğretmeni Adaylarının Piyano Performansı Hakkındaki Görüşleri, ENAD Online Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, (DOI :10.14689/issn.2148-2624.1.5c2s2m) , 2017
Pamukkale Üniversitesi Akademik Oda Orkstrası Konseri, Atatürk Kültür Merkezi, 1 Aralık 2017, Uşak , 2017

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı