Giriş Yapılmamış    Kayıt Formu
       
Hızlı Erişim
Skip Navigation Links
AKBİS
A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
B- Kongreler
C- Hakemlik ve Editörlük
D- Eğitim ve Araştırma
E- Ödüller ve Patentler
F- Akademik Görevler
G- Toplumsal Katkı
H- İdari Görevler

Akademik Değerlendirme Kriterleri , 2007
Akbis Kullanım Klavuzu V1.0

A- Yayınlar,Atıflar,Faaliyetler
Sayfa 1 - 447     < Geri      İleri >


Kayıt Bilgileri 
Kentlerimizde Otopark Yönetim Stratejilerinin Trafik Dolaşım Açısından Değerlendirilmesi: Süleymanpaşa ilçesi, Tekirdağ Örneği. 12.Ulaştırma Kongresi, Adana , 2017
Ulaşım Planlama Politikası Olarak Erişilebilirlik ve Talep Modellerindeki Yeri. 12.Ulaştırma Kongresi, Adana. , 2017
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2014). Tekstil Sektöründe Çalışan Kentli Kadın İsçilerin Yoksulluk Halleri, Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(1), 22-37. , 2014
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR ve ÇEZİK, ULAŞ KUTSİ (2015). Sümerbank’tan Sümerpark’a: Alışveriş Merkezine Dönüşen Kamusal Alanlar, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 23-53. , 2015
DONAT, ONUR ve SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). Sakin Kent Hareketinin Türkiye'deki Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1480-1488, Doi: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164216257. , 2016
DONAT, ONUR ve SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). Batı'da ve Osmanlı'da Kamusal Mekânın Tarihsel Süreçteki Değişimi. ASOS JOURNAL (The Journal of Academic Social Science) (26), 505-519, Doi: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1150. , 2016
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR ve ÖZGÜR, HÜSEYİN (2016). İş Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları ve Odaları İşbirliğine İl Temelli Bir Örnek Olarak Denizli Platformu. The Journal of Academic Social Science Studies, (46), 209-220, Doi: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3406 , 2016
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 235-250 , 2016
ÖZGÜR, HÜSEYİN ve SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi: 1982-2015. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 903-926. , 2016
DONAT, ONUR ve SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). Sakin Kent (Cittaslow) Üyeliğinin Kamusal Mekânlara Etkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 115-126. , 2016
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). Kente Dair..., Bölüm adı: (Kamusal Alanların Alışveriş Merkezleri Lehine Dönüşümü), Bağlam Yayıncılık, Editör: Mim Sertaç Tümtaç, Ayşe Dericioğulları Ergun, Cem Ergun, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456, ISBN:978-605-9911-17-7, Türkçe (Bilimsel Kitap) , 2016
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). A Comparative Analysis of the Regional Development Agencies in Europe and Turkey. 2nd Pan-American Interdisciplinary Conference, PIC 2016, 1, p. 369-382. (Tam metin bildiri) , 2016
SAVAŞ YAVUZÇEHRE, PINAR (2016). “The Effects Of The Law No. 6360 On Metropolitan Municipality System In Turkey”, European Scientific Journal, European Scientific Institute, August 2016 Special Edition, p. 291-303. , 2016
Ünlütürk Ulutaş, Ç.(2015) Sosyal Yardımlara Yerelden Bakmak,Ankara: Gazi Kitabevi. (ISBN:978-605-344-310-0) , 2015
Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2015)” İş ve Aile Yaşamını Uzlaştırma Politikaları: Türkiye’de Yeni Politika Arayışları”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(3): 723- 750. , 2015
Ünlütürk Ulutaş, Ç., Durusoy Öztepe, N. (2013) “Ev Hizmetlerinde Mesleki Sağlık ve Güvenlik Sorunu”, Çalışma İlişkileri Dergisi, 4(2):44-57. , 2013
Ünlütürk Ulutaş, Ç., Ulutaş, T.B. (2015) “Angarya ve Zorla Çalıştırma: Uluslararası Düzenlemeler ve Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Bir Değerlendirme”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (40): 327-348. , 2015
Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2013)“’Almanya’yı Temizliyorum’ : Almanya’da Göçmen, Kadın ve Temizlikçi Olmak”, Çalışma ve Toplum, 37: 235-258. , 2013
Durusoy Öztepe, N., Koyuncu, A.G., Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2012) “Çalışma Merkezli Toplumdan Tüketim Toplumuna: Tüketim Kavramı ve Dönüşümü”,Sosyal Güvenlik Dünyası, 81: 25- 32. , 2012
Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2011), Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Ankara: Notabene, 2011. , 2011
Ünlütürk Ulutaş, Ç., Kumaş, H. (2014)“Uluslararası Emek Göçü: Göç Kavramı, Türleri, Nedenleri Ve Sonuçları” içinde Uluslararası Sosyal Politika (Der. P. A. Kaya), Ankara: Siyasal. , 2014
Kumaş, H., Ünlütürk Uluta, Ç. (2014) “Uluslararası Emek Göçü: Uluslararası Emek Göçünün Boyutları” içinde Uluslararası Sosyal Politika (Der.P.A. Kaya), Ankara: Siyasal. , 2014
Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2015) “Denizli’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma”, 16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 15-17.05. 2015, Sakarya , 2015
“The Policy Analysis af Child Labor in Turkey”, Third European Conference on Social and Behavioral Sciences, 06-08.02. 2014, Sapienza University, Rome,Italy. ( Barbaros Ulutaş’la birlikte). , 2014
Durusoy Öztepe, N., Ünlütürk Ulutaş, Ç.(2013) “Bir Sosyal Dışlanma Biçimi Olarak Türkiye’de Refah Hizmetlerinden Dışlanma”, International Conference on Eurasian Economies, 17-18 Eylül 2013, St. Petersburg, Rusya. , 2013
Ünlütürk Ulutaş, Ç., Pala, H. Z. (2013) “Sendikalarda Kadın Sesi: Türkiye’de Sendikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Sosyal Haklar Ulusal Kongresi Kitabı, İstanbul:Petrol-İş. , 2013
Ünlütürk Ulutaş, Ça. (2011) Sağlıkta Dönüşümün Kadın Sağlık Çalışanlarına Etkileri”, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu, 14 Mayıs 2011, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. , 2011
Tekin Dede, A., Hıdıroğlu, Ç. N. ve Bukova Güzel, E. (2017-Basımda). Examining of model eliciting activities developed by mathematics student teachers. Journal on Mathematics Education, x (x), xx-xx. , 2017
Hıdıroğlu, Ç. N. (2017). Matematiksel modellemede matematikselleştirme ve üst matematikselleştirme. 7th International Congress of Research in Education, 27-29 Nisan 2017. , 2017
Özkan Hıdıroğlu, Y., Hıdıroğlu, Ç. N. ve Tanrıöğen, A. (2017). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin örgütsel bağlılık düzeyleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs 2017, Denizli. , 2017
Özkan Hıdıroğlu, Y., Hıdıroğlu, Ç. N. ve Tanrıöğen, A. (2017). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yönetsel güçlülük düzeyleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs 2017, Denizli. , 2017
Özkan Hıdıroğlu, Y., Hıdıroğlu, Ç. N. ve Tanrıöğen, A. (2017). Öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin yönetsel güçlülükleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs 2017, Denizli. , 2017
Hıdıroğlu, Ç. N. ve Kandemir, A. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel modellemedeki yeterlikleri. IVth International Eurasian Educational Research Congress, 11-14 Mayıs 2017, Denizli. , 2017
Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2011), Sağlık Emek Sürecinin Dönüşümü, Ankara: Notabene. , 1) Hacısalihoğlu, E. (2015) “Rethinking Dual Labor Market Theory under Global Precarity Conditions”, International Journal of Business and Social Science, Cilt 6, Sayı: 6, s: 159- 164. 2) Kasapoglu A (2015) Impacts of Health Reforms in Turkey: The Case of Violence Towards Physicians. J Family Med Community Health 2(6): 1049. 3) Özkal, Sayan, İ.; Küçük, A.ç (2012) "Türkiye'de Kamu Personeli İstihdamında Dönüşüm" SBF Dergisi 67(1): 171- 203. 4) Ulusoy, H., Oflaz, Ü. (2016) "I Physicians and Nurses of the Privatization of Health Care Services" Business Management Dynamics, 5(7): 44-54.
Ünlütürk Ulutaş, Ç., Pala, H.Z.(2013) “Sendikalarda Kadın Sesi: Türkiye’de Sendikalar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, Sosyal Haklar Ulusal Kongresi Kitabı, İstanbul:Petrol-İş. , Atasü Topçuoğlu (2016) "Feminizmin Refah Devleti Alanına Eleştiri ve Katkıları", Amme İdaresi Dergisi, 49 (4): 37- 64.
Toksöz, G., Ünlütürk Ulutaş, Ç. (2012) “Is Migration Feminized? A Gender- and Ethnicity-Based Review of the Literature on Irregular Migration to Turkey”, içinde Turkey, Migration and the EU:Potentials, Challenges and Opportunities(Der.S.P.Elitok veT. Straubhaar), Hamburg University Press, 2012: 85-112. , Zhidkova, T. Demir, O.Ö. (2016) "Turkey's Response to Sex Trafficking of Migrant Women: IS it Efficient Enough?" International Migration, 54(6).
ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ, Ç. (2016)."Syrian Migrants in Turkish Labour Market" Journal of Life Economics, 10: 163-176. , 2016
“Is MigrationFeminized?AGender- and Ethnicity-Based Review of the Literature on Irregular Migrationto Turkey”, içinde Turkey,Migration and the EU:Potentials, Challenges and Opportunities (Der.S.P.Elitok veT. Straubhaar), Hamburg: Hamburg University Press: 85- 112. , Schierup, C. U.; Jørgensen M.B. (2016) “From ‘Social Exclusion’ to ‘Precarity’. The Becoming-Migrant of Labour. : An Introduction” içinde Politics of Precarity : Migrant Conditions, Struggles and Experiences. (Der. C.U. Schierup; M. B. Jørgensen). Leiden : Brill, 2016. p. 1-29
Çetin Dağdelen M. (2017), Türkiye’De Darbe Dönemlerine Medya Araçlarının Etkisi Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme, Uluslararası Darbe Sempozyumu, Aydın. , 2017
ÖZDEMİR Ayşe,2017. Açık ve Yeşil Alanda Yeni Planlama Kültürü Günlük Kentsel Yaşam İçin Yenilikçi Bir Yaklaşım: “Kuşaklararası Aktif Park’, PERSPEKTİFLER-2017 DENİZLİ DOSYASI, Derleyen: Süleyman İnan, Pamukkale Üniversitesi Yayınları, Elektronik kitap/e-book,e ISBN: 978-975-6992-70-8, S.35-41, Denizli (Ulusal). , 2017
K. Pektaş-E. Aktuğ, “Kale’de Osmanlı Dönemi Camilerine İki Örnek: Esenkaya ve Künar Köyü Camileri” Kaledavaz Sempozyum Bildirileri 02-03 Nisan 2012, Ed. T. Tok- Ö. K. Aydemir, Denizli, 2013, s.89-99. Pamukkale Üniversitesi- Kale Belediyesi Yayını. , 2013
Muradiye Öztaşkın. “Bizans Dönemi Kap Formları ve Terminolojisi Üzerine”, AIECM3, 19-24 Ekim 2015, Antalya: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü. (Baskıda). , 2015
2016 B.Y. Olcay Uçkan ile. “Olympos Kazılarında Ortaya Çıkan Aydınlatma Gereçleri”, XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Sakarya Üniversitesi. (Bildiri ve Bildiri Özeti) , 2016
Muradiye öztaşkın. “Bizans Dönemi Seramik Kap Formlarının Terminolojisi Üzerine”, Türkiye’de Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar, Farklı Eğilimler, 18-19 Mart 2016, Boğaziçi Üniversitesi Bizans Çalışmaları Araştırma Merkezi. (Bildiri ve Bildiri Özeti) , 2016
Muradiye Öztaşkın. "Byzantine and Turkish Glazed Pottery Finds from Aphrodisias". Glazed Pottery of the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th–18th centuries, vol. 2. Ed: S. Bocharov, V. François, A. Sitdikov, Kazan – Kishinev: Stratum Publishing, ss.165-188. , 2017
Muradiye Öztaşkın. "Stratonikeia Bizans Dönemi Cam Buluntuları". Stratonikeia ve Çevresi Araştırmalar. Ed: B. Söğüt. İstanbul: Ege Yayınları, ss. 175-188. , 2015
B.Y. Olcay Uçkan ve M. Öztaşkın. Olympos Kazılarında Bulunan Aydınlatma Gereçleri. Seleucia, VII, 11-28. , 2017
“Geç Dönem Kalem İşi Süslemeli Camilerden Bir İz: Aydın Kuyucak Kayran Köyü Camii”, MedeniyetSanat Sanat ve Tasarım Dergisi, C.2, S.2, Aralık 2016, s.9-25. ISSN: 2148-8355. İstanbul: Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi. , 2016
“19. Yüzyıldan Kalemişi ve Ahşap Süslemeli Bir Ev: Koçarlı Hidayet İlhan Evi”, Sanat Tarihi Dergisi, C.XXVI, S.1, Nisan 2017, s.45-67. ISSN: 1300-5707. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. , 2017
“Ahşap Süslemeli Bir Ev: Denizli Merkezefendi Hacı Hızır Salih Efendi Evi”, Kalemişi Türk Sanatları Dergisi, C.5, S.9, Bahar 2017, s.13-32. DOI:10.7816. ISSN: 2148-046X. Ankara: Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü. , 2017

      

 
 

Anasayfa

Arama

Yardım

İstatistikler

 

© 2007 Pamukkale Üniversitesi
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı